vydané svazky

 

 Svazky: 1 2 3 4 5 6 | Roky: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | E-mail | Zpět

 

6/ Alžběta Johanna Westonia / Proměny osudu
Kdybychom pátrali po první významné autorce české literatury, zastavili bychom se až na přelomu 16. a 17. století u Alžběty Johanny Westonie (1582–1612). Narodila se v Anglii, ale krátce po narození se spolu s matkou a nevlastním otcem Eduardem Kelleym, známým rudolfínským alchymistou, přestěhovala do Čech. Dostalo se jí znamenitého vzdělání, na tehdejší dobu u žen nevídaného, ovládala několik jazyků a již od svých čtrnácti let psala latinské básně, jež u předních představitelů humanistické literatury a vědy vzbuzovaly obdiv a nadšení. Četné příležitostné verše, básně s duchovní tematikou i krátké morality byly shrnuty do dvou knih, Poemata (1602) a Parthenicon (1610), jež budou představeny v reprezentativním překladovém průřezu, doplněném o latinské originály.
(Z latiny přeložili Eduard Petrů; překlad revidovala Anežka Vidmanová; latinskou edici revidoval a vysvětlivkami opatřil Jiří Matl.) – Vyšlo v říjnu 2003

Ukázka edice: báseň | moralita | bajka (formát pdf)
Doslov Eduarda Petrů (formát pdf)
Doslov Lucie Štorchové (formát pdf)

Ediční poznámka (formát pdf)

Knihu si můžete objednat zde.

5/ Věčný pekelný žalář

Edice Věčného pekelného žaláře chce představit dnešnímu čtenáři knihu, která byla pro českou literární historii 19. a počátku 20. století synekdochou temna a úpadku barokního období. Josef Jungmann ji nazval „nejhroznější ze všech knih českých“, Jaroslav Vlček prohlásil, že „v dějinách literatur tento plod ovšem místa nemá“. Oba názory rázně odmítl ve 30. letech minulého století Josef Vašica, prohlásiv Věčný pekelný žalář za dílo slovesné, nikoli dogmatické.
Slavnou knihu italského jezuity Giovanni Battisty Manniho (1606–1682), popisující v návaznosti na Dantovu Božskou komedii hrozná utrpení a mučení, jimž budou vystaveni hříšníci v „onom přehrozném místě, kteréž jest země tmavá, přikryta mrákotou smrti“, uvedl do české literatury Matěj Václav Šteyer (1630–1692). Poprvé vyšla česky v roce 1676, v průběhu následujících let ještě několikrát a stala se masově oblíbenou a vyhledávanou četbou.
(Ed. M. Valášek; doslov A. Wildová Tosi) – Vyšlo v listopadu 2002

Ukázka edice
Plné znění knihy (transliterace)
Recenze Jiřího Pelána

Recenze Jana Linky

Knihu si můžete objednat zde.

4/ Theatrum mundi minoris
Jako čtvrtý svazek ediční řady vychází kniha humanistického autora Nathanaéla Vodňanského z Uračova Theatrum mundi minoris. Široký plac neb Zrcadlo světa, to jest: Živý kontrfekt nesčíslných bíd všeho lidského pokolení v tomto světě rytiřujícího z roku 1605. Vodňanský (1563–1621) je znám nejen jako spisovatel a překladatel, ale také jako jeden z čelných představitelů strany evangelické, který byl roku 1621 popraven na Staroměstském náměstí v Praze.
Vodňanského Theatrum mundi minoris je volnou adaptací moralistního spisu francouzského humanisty Pierra Boaistuaua (+1566) z roku 1558, díla ve své době velmi oblíbeného. V rozsáhlém úvodu pojímá Vodňanský – pod vlivem dramatického vývoje v Čechách na počátku 17. století i v souvislosti s dobovými představami o světě jako velkém divadle – lidský život jako tragédii, kde každé dějství je článkem řetězu neštěstí uzavřeného až smrtí. Příznačné je, že Vodňanský si z originálu vybral pouze část, která se zabývá lidskou nedostatečností, a díl druhý věnovaný lidské velikosti úmyslně pominul. Dílo tak významově posunul k tvorbě reprezentující „odvrácenou stranu renesance“ a její pesimismus, vlastní pozdnímu evropskému humanismu. Theatrum mundi minoris bývá českou literární historií vnímáno jako jeden z možných inspiračních zdrojů Komenského Labyrintu.
(Ed. H. Bočková a J. Matl; doslov H. Bočková; lektor A. Stich) – Vyšlo v říjnu 2001

Dvě ukázky z knihy: „početí a narození“ | „pochvala stavu manželského“
Ukázky z doslovu
Celý doslov (formát pdf)
Ediční poznámka (formát pdf)

Knihu si můžete objednat zde.

3/ Kupidova střela, Dětinský řápek
Edice Kupidovy střely aneb Knížky užitečné, v níž se všeliká chlípnost a zlá bujnost těla zapovídá a potupuje (1590) a Dětinského řápku (1609) chce připomenout jako živou součást české beletrie Šimona Lomnického z Budče (1552–1623), rozporuplnou postavu naší literatury. Rané obrození v něm vidělo slavného autora, ba dokonce národního génia; později byl vnímán jako „bezcharakterní literární obojetník, rýmař řemeslný a bezduchý“ (J. Vlček) a ani 20. století ho plně nerehabilitovalo.
V centru Lomnického tvorby stojí cyklus 9 knih mravněvýchovné prózy, kterým programově zpracoval oblast sedmi smrtelných hříchů – Kupidova střela se věnuje smilstvu, Dětinský řápek výchově dětí a rodinným vztahům. Všechny knihy tohoto cyklu jsou z velké části postaveny na práci s exemply, která však Lomnický už nechápe středověce jako strohé morální prózy s teologicko-alegorickým výkladem: nakládá s nimi volně, jako s komentovanými prózami, vykročenými k beletrii rozličných žánrů. Z jeho cyklu bohatě čerpá i literatura barokní a obrozenská.
(Ed. J. Krč a V. Hladký; doslov J. Krč; lektoři M. Sládek a J. Matl) – Vyšlo v prosinci 2000

Ukázky z Kupidovy střely
Ukázky z Dětinského řápku
Doslov
Ediční poznámka
Podobenka Šimona Lomnického
Erb Šimona Lomnického

Napsali o knize a jejím autorovi: 
Alexandr Stich

Knihu si můžete objednat zde.

2/ Ezopovy bajky, Katonova dvojverší, Rada otce synovi
Staročeské památky ze 14. století: prvý český překlad Ezopových bajek, nejstarší český veršovaný překlad Katonových distich a Rada otce synovi, mravoučná staročeská skladba přinášející vhled do morálních hodnot rytířství. Dosud neexistuje moderní transkribovaná edice těchto skladeb, vědecky důležitá transliterovaná vydání jsou zastaralá. Nevelký rozsah všech uvedených památek vylučuje jejich vydání v samostatných knížkách. Jejich seskupení do jediného svazku navíc dobře umožňuje i to, že jde ve všech případech o skladby s dominující didaktickou funkcí.
(Ed. E. Petrů; doslov E. Petrů) – Vyšlo v prosinci 1999

Ukázky
Doslov
Ediční poznámka

Knihu si můžete objednat zde.

1/ Země dobrá, to jest země česká
Dílo anonymního autora (1754). V reakci na zrušení české dvorské kanceláře, tj. na faktické právní zrušení českého státu, vytvořil anonymní autor velkolepou obranu českého národa a především českého jazyka. Své dílo skromně označil za pouhý „vejtah“, tj. kompilaci ze starších historických děl, především Beckovského Poselkyně a Prodromu Moravographiae Tomáše Pešiny z Čechorodu. Historické vyprávění se proměňuje ve vášnivou obranu Čechů a Čech, pro níž v historii shledává důkazní materiál. Svou aktuálností vstupuje do souvislosti s úvahami o kontinuitě či diskontinuitě české kultury a českého jazyka. Dílo se řadí ke skvostům českého barokního písemnictví. Nové vydání Země dobré dává dnešnímu čtenáři možnost blíže se seznámit s dobovou společenskou situací, poznat nevšední historicko-beletristické dílo, patřící k pozoruhodným pilířům české literatury a kultury 18. století, na nichž vyrůstá tzv. národní obrození. O aktuálnosti této knihy svědčí jedna ze závěrečných vět, jíž autor uzavírá své dílo a kterou i my vyprovázíme čtenáře na cestu do Země dobré: „Přitom ať každý sobě rozpomene, kterak naši milí předkové veliké nesnáze, práce krvavé, protivenství a neslýchané těžkosti a bídy snášeti museli, jistě kdo to pováží, uznati musí, že nynější (ačkoli mnohými nedostatky obtížené) časy za šťastné pokládati bude.“
(Ed. I. Kučerová, L. Medová; doslov E. Petrů, M. Valášek; lektor A. Stich) – Vyšlo v listopadu 1998

Ukázky, ediční poznámka a doslov
Frontispis

Napsali o knize: 

Radek Lunga

Knihu si můžete objednat zde.

 

Zpět na titulní stranu

.
Copyright  © 1998–2003 ATLANTIS, s. r. o., Martin Valášek, Jakub Krč, Lenka Jiroušková
Typo: Lacerta Vršovice