o ediční řadě

 

Rádi bychom vás informovali o ediční řadě památek starší české literatury (tj. od středověku do samého počátku 19. století). Jmenuje se Thesaurus absconditus a vydává ji brněnské nakladatelství Atlantis. Tato řada by ráda navázala na dříve vydávané edice Živá díla minulosti (Odeon) a Památky staré literatury české (Academia). Chce nabídnout současnému čtenáři díla, která dosud nevyšla nebo nebyla novodobě reeditována. Snaží se postihnout starší českou literaturu bez žánrového omezení. Rozsah knih je střední: od 150 do 500 tiskových stran. První kniha vyšla již koncem roku 1998, dále následuje každý rok jeden svazek. Všechny tituly jsou připraveny jako edice čtenářské, tedy v podobě transkribované (podrobnosti dále), v budoucnu (bude-li to zejména finančně možné) však počítáme s jejich digitalizací a vydáním vždy několika dosud knižně vyšlých titulů na CD-ROMu (tam se v ideálním případě objeví vedle transkribované podoby i podoba transliterovaná a fototypická). Knižní vydání zpřístupní titul co nejširší vrstvě čtenářské veřejnosti, zpracovaný materiál v digitalizované podobě pak bude podkladem pro lingvistické studie a další vědecká bádání; zároveň se stane součástí Českého národního korpusu. Z tohoto důvodu je třeba, aby editor vedle čtenářské edice připravil i text transliterovaný a případně zapůjčil fotokopie (či jinak umožnil přístup k originálu). Vedle textu v transkribované podobě, připraveného s náležitou vědeckou erudicí, každý z titulů obsahuje doslov, bohatý poznámkový aparát, vysvětlivky, slovníček a případně rejstřík, dále ediční poznámku a obsah. Poznámkový aparát má čtenáři co nejvíce usnadnit četbu a porozumění textu; je třeba osvětlit reálie a myšlenkové konotace pro dnešního čtenáře nesamozřejmé a nesrozumitelné, tedy např. objasnit místní jména, biblické aluze apod.

Rozsah a podobu poznámkového aparátu ponecháváme na editorovi, bude-li to však možné, preferujeme spojení slovníčku s vysvětlivkami pro jednotlivé strany textu tak, jak to řeší např. výbor z české barokní prózy Malý svět jest člověk (H&H, Praha 1995). Pro knižní podobu dále není třeba uvádět různočtení ani detailně sledovat proměny textu. Na druhou stranu, je třeba tyto informace připravit pro následné elektronické vydání. Při edičním zpracování středověkých textů doporučujeme vycházet z ustálených zásad, tak jak je nabízí např. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu nebo edice Památky staré literatury české. Při přípravě textů barokních doporučujeme věnovat pozornost návrhu zásad prof. Vintra z Vídně, který bude v nejbližší době publikován v Listech filologických a podroben odborné diskusi. I ediční zpracování ponecháváme na editorovi, bude-li se však řídit jinými než výše uvedenými zásadami, měl by s nimi ediční radu seznámit a v ediční poznámce svoje odlišnosti podchytit.

Ediční řada je zaštítěna nakladatelstvím Atlantis, finančně je její existence podmíněna dotacemi a grantovými příspěvky (první svazek významně dotoval grant Rukověť literárních rukopisů 17. a 18. století Čech, Moravy a Slezska GA ČR č. 405/95/1548, další Ministerstvo kultury, projekt DA99P01OLK001).

Grafickou tvář dal knihám výtvarník Boris Mysliveček, internetové verzi studio Lacerta.

Nabízíme možnost vydání vašich připravených i zamýšlených edic – řada je zamýšlena jako dlouhodobý projekt. Připravujete-li titul, který byste chtěli zařadit do naší řady, obraťte se na zástupce ediční rady

Prosíme vás o zaslání podrobné synopse textu – co je jeho obsahem, proč má být vydán, jaký je váš ediční a textologický přístup apod. Další jednání pak budou bezprostředně následovat.
Děkujeme a těšíme se na (případnou) spolupráci.
 
Ediční rada

 

Zpět na titulní stranu

.
Copyright  © 1998–2001 Atlantis, s. r. o. Typo: Lacerta Vršovice