Hrozná Zatracenců pokuta / ne§§ťa§tné Towary¨s§two.

KRom giných těžkých muk / kteréž budau w pekle / ge§t také ta / že zatracený člowěk na wěky nebude mjti žádného obcowánj s dobrými / kteřjžby ho něgak pot짧iti mohli; ale mu§ý wěčně zů§tati s §amými auhlawnjmi nepřáteli §wými / totiž s §amými čerty / a s ne§§lechetnými ginými zatracency / kteřjž ho / a on ge na neywey¨s nenáwiděti bude. Aniž bude mocy / byť třebas na maličkau chwjlku / gich §e zbawiti / neb od nich někam poodgjti; nebo w§§ickni zatracency budau §polu zawřeni w pekelném žaláři pro tak weliký počet welmi tě§ném: odkudž budau §e we§polek tlačiti / gako winnj hroznowé w pre§u / neb gako heryncy w tuně / neb gako rozpálené cyhly w wápenné pecy / neb gako polena na hranicy |88| hořjcý / neb gako řeřawé vhlj na ohni§§ti / neb gako mnoho zřezaných §§palků w kulně / neb zbitých owec na hromadě / to ge§t / w§§ickni budau welmi tě§ně §polu zů§táwati / a tu neywět§§j nepřjležito§t / která z takowé tě§no§ti pocházý / §obě we§polek činiti. Ač §ama tě§no§t ge§§těby §nad §nesytedlná §e býti zdála / kdyby mezy nimi něgaká lá§ka byla / kterážby tu bjdu poněkud o§lazowala: ale mezy zatracency a mezy ďábly bude wěčný a to neyvkrutněg§§j hněw a nenáwi§t / tak že w celém pekle ani dwě o§oby §polu dobře nebudau / ale geden druhému bude nemilý gako §ůl w očjch / žluč a pelýnek neyhořčeg§§j w v§tech / a hřebjk wražený w žiwém těle. W§§ickni proti §obě budau na neywey¨s rozdrážděni gako p§y / a hůře nežli p§y. Pomy§li nynj někdo / coby to za rozko¨s bylo / kdyby někoho zawřeli w p§yncy / kdežby |89| §e §to wzteklých p§ů §polu kau§alo: gakéby tu bylo na §ebe wrčenj / gaké §§těkánj / gaký hluky / gaké §§u§ty / gaké hryzenj? a w§§ak oprawdu ti§ýckráte lépe ge§t w takowém p§yncy mezy wzteklými p§y / nežli w pekle mezy zatracency / kteřjž §e w§§ickni we§polek hůře nežli wzteklj p§y kau§agj / a kdyby možné bylo / pro welikau nenáwi§t gedenby w§§ecky / a w§§ickni gednoho na neymen§§j kau§ky rozkau§ati chtěli.

Pj§§e §e o gednom / že §e tak hrubě na nepřjtele §wéo rozzlobil / že ho po celém domě z dobytým mečem honil / a když týž nepřjtel geho vtjkage před njm z wy§okého okna dolu ne§§ťa§tně §kočil / a hlawu §obě rozrazyl / tak že geho mozek na kámen §e wykydl / ten zlobiwý člowěk při§kočiw k tomu / toho mozku §obě do ruky nabral / a geg gako wzteklý pes welikau nenáwi§tj žral. Giný zabiw nepřjtele §wéo / a wyřezaw §rdce |90| geho za tepla ge zubami §wými rozkau§al / a s ne§lýchanau vkrutno§tj §ežral / aby a§poň tak §wau wzteklau nenáwi§t na§ytil. O což to byli ne lidé / než wzteklj p§y / hltawj wlcy / a zůřiwj lwowé! A w§§ak hle takowj / ano hor§§j budau w§§ickni w pekle. Ach gak tedy ne§§ťa§tné bude takowé towary¨s§two! Lépeťby bylo s hady a §§tjry / s wlky / lwy / a draky / nežli s čerty a zatracency bydliti.

Gako tedy Wywoleným Božjm w Nebe§kém Králow§twj to newyprawitedlnau rado§t a rozko¨s přine§e / že Spa§ytele §wěta Pána Kry§ta neykrá§něg§§j twář §patřowati / Ney§wětěg§§j Rodičku geho a wždycky Blaho§lawenau Pannu Maryi / Swaté Patryarchy / Proroky / Apo§§toly / Mučedlnjky / Wyznáwače / Panice a Panny / §lowem mnoho množ§twj millionů Swatých milých Božjch welikau §láwau ozdobe|91|ných / k pohleděnj krá§ných / a lá§ky neyhodněg§§jch wždycky budau widěti / s njmi / y s nezčj§lnými Swatými Angely wždycky la§kawě obcowati / a §e radowati: tak w horaucým pekle bude přehrozné a newyprawitedlné trápenj / že mu§egj wěčně bydliti na tom mj§tě / kde gak dj S. Job / nenj žádného pořádku / ale wěčná hrůza / (Iob. 10.22.) kde g§au w§§ichni we§polek auhlawnj a wečnj [sic!] nepřátelé / kde geden proti druhému v§tawičně wálčj / kde každý každého na neywey¨s nenáwidj / každému co neyhor§§jo může / činj / a čeo nemůž včiniti / win§§uge / kde žádný žádného nemůž §trpěti / ani naň přátel§kým okem pohleděti / ani gev dobrého §lowa dáti. Kde otec na §yna žehře / §yn na otce / dcera na matku / matka na dceru / Pán na §lužebnjka / a §lužebnjk na Pána. Kde §obě w§§ickni gak neyhůře mohau / zlořečj / a |92| w§§ecko zlé win§§ugj / gakž §e také z na§ledugjcýho přjkladu poznáwá. Geden §watý muž žádo§tiw g§a widěti muky zatracených lidj / od Angela Božjho vweden byl do pekla / kdežto mezy ginými mukami §patřil gednoho otce s §ynem / kteřj §obě we§polek vkrutně zlořečili / a §e prokljnali. Otec prawil: Budiž zlořečen §ynu! a budiž zlořečená ta hodina / w kteréž §em tebe zplodil! §polu buď zlořečeno w§§ecko to / co §em kdy koli pro tebe včinil! Tys přjčina mého wěčného zatracenj; nebo pro tebe byl §em lichewnjkem / a §krze lichwy §hromážďowal §em zbožj / abych tebe na §wětě bohatého včinil. A mnoho podobných zlořečenj s welikau wzteklo§tj z §wé tlamy až hrozno wyhazowal. Gemužto §yn s rownau prchliwo§tj odpowjdal / řka: O budiž na wěky wěků zlořečená hodina ta / w které §y mne zplodil |93| zlořečený otče! Ty §y přjčina / že má du§§e k §pa§enj nepři§§la; proto že §y mne z mládj k dobrému newedl. Neměl §y mne k tomu / abych znal a zachowáwal přikázanj Božj / abych do Ko§tela k §lužbám Božjm a na kázanj chodil / ctno§tně žiw byl / a dobré §kutky činil: ale odchowal §y mne bez bázně Božj / a mj§to toho / co §y mi měl vkázati ce§tu §pa§enj / vkázal §y mi §wým zlým přjkladem ce§tu wěčného zatracenj. Když §em w čem zawinil / netre§tal §y mne / ale přehljzel [sic! – i 1. v.] §y mi w§§ecky mé pokli§ky: odkudž hned z mládj zwykl §em zle činiti / a tak §em při§§el k wěčnému zatracenj. Spec. Exemp. di§t. 9. ex. 214.

Ge§tližeť pak otec §ynu / a §yn otcy tak hrozně zlořečjwá w pekle / a, kdyby mohl / rádby §e co neyhůře wym§til / bez pochyby že rowně tak / ano mnohem wjce zlořečiti budau |94| ginj těm §wým towary§§ům / s kterými hře§§jwali / a §krze které od cno§tného žiwota odwedeni / a k neprawo§tem přiwedeni byli. A což ge§t hrozněg§§jho / nikdý ten gegich §polečný hněw / nenáwi§t / nařjkánj / a zlořečenj nepře§tane; nýbrž wjce §e wždycky rozmáhati bude. Nebo gako když geden řeřawý vhel podlé druhého položen býwá / oba §e we§polek wjce zapalugj / tak také ti pekelnj řeřawj vhlowé oheň hněwu §wého proti §obě wždycky wjce rozpalowati budau. Hrozný obraz hněwu a půtek zatracených lidj máme w ná§ledugjcým přjkladu / z něhož můžeme o w§§ech §auditi. Spec. Exempl. Di§t. 9. ex. 95. Dwa §au§edé dokud žiwj byli / tak vkrutný hněw / a v§tawičné půtky mezy §ebau měli / že gich žádný §mjřiti nemohl: ano když ge Kněz w mjr vwe§ti v§ylowal / oba gemu odpowě|95|děli / že raděgi půgdau do pekla / nežliby §obě we§polek odpu§tili. Když pak potom oba brzo z tohoto §wěta §e§§li / ten gi§tý Kněz / an byl za to Pána Boha žádal / aby mu ráčil zgewiti / gakby s nimi bylo na onom §wětě / w duchu přiweden ge§t k gakémus hroznému mj§tu / kdežto widěl gednu pec §yrau a §můlau hořjcý / z niž dotčenj dwa §au§edé w §tra§§liwém způ§obu s ohniwými meči wy§kočili; a ti §e hned tak hrubě §ekali / až geden druhého na ku§y roz§ekal / kteréžto ku§y ďábel zbjral a do pece házel. Když pak w tý pecy plné hořjcý §yry a §můly ti kau§kowé zewřeli / brzo za§e celý muž s celým tělem z pece wy§kakowal / a tu opět §e vkrutně gako prwé na ku§y §ekali: a tak §e wždycky gegich bitwa / a bole§t obnowowala. Na to řekl Angel: Toť hle g§au ti dwa §au§edowé / kteřjž dokud žiwi byli / žádné|96|ho pokoge s §ebau mjti nechtěli / ale raděgi chtěli do pekla gjti / nežli §e §mjřiti.

Co tento widěl / že §e dálo ohniwými meči / to §e vždycky mezy zatracency djti bude vkrutnau §rdečnau nenáwi§tj / a zlobiwau řečj: Tamť zagi§té bude v§tawičné hněwánj / rwačka / a zlořečenj; zwl᧧tě na ty / kteřjž hřjchů přjčinau byli. O gak mnozý tu budau welikau bole§tj a hněwem řwáti / a řjkati. O ty arcyproklatý a prazlořečený člowěče / ty §y gediná přjčina mého zatracenj! Byl §em žiw dobře w mlado§ti §wé / bál §em §e Boha gakž mne mogi Rodičowé / Mi§třj / a Zpráwcowé byli naučili / o§třjhal §em Božjch přikázanj / nemy§lil §em / a také byl bych nepomy§lil na nic zlého / a přikázanjm Božjm odporného / kdyby tebe ó proklatý §wůdce nebylo! Ty §y mne neyprw laho|97|dnými §lowy / medowau ale ney§§kodliwěg§§jm gedem naplněnau řečj od milowánj nebe§kých wěcý odwedl. Ty §y mne neyprwé ne§§lechetným a ča§ného y pekelného ohně hodným wěcem naučil / a k gich činěnj přiwábil: odkudž potom probudily §e gako ze §na těle§né mé žádo§ti / a tak dlauho mne k zapowěděným rozko§§em lákaly / až mne y k tomu přilákaly / že gako bůgný kůň bez vzdy běhal §em po §§iroké ce§tě neprawo§ti tak dlauho / až §em vpadl do pekelné propa§ti / w niž §e mu§ým / pro ty hřjchy / ku kterým ty §y mne / ó arcyproklatý člowěče! přiwedl / wěčně trápiti. O kyž §em tebe nikdý nebyl poznal! O by byl tehdáž / když §em neyprwé s tebau / ó zlořečený twore! gednati počal / §§lak mne napadl / aneb země §e otewřela / a pohltila mne / nebylťbych ne§§ťa§tný do těchto přehrozných |98| wěčných trápenj při§§el. Než / na§togte! gižť ge§t po w§§em weta / gižť §em zahynul / a zahynul wěčně. A ty zlořečenče / ty gedowatý draku / ty pekelná hlawně / tys toho přjčina! Neodpu§tjm ti toho na wěky wěků! Tak hle / a ti§ýckráte hůře budau na §ebe we§polek nařjkati / a na §ebe §e hněwati w§§ichni ti / kteřjž od giných §wedeni / a k zatracenj wěčnému přiwedeni byli. Ach! gakéž tedy mé trápenj bude / buduli zatracen / a mu§ýmli na wěky bydliti s auhlawnjmi nepřáteli §wými / kteřjž mne §tále nenáwiděti a mně zlořečiti budau; gá pak zatjm ani gim gegich v§t / ani §obě §wých v§§j zacpati mocy nebudu! O gak to ne§ne§ytedlné bude / na wěky w takowém žaláři býti / kdež ani člowjčka / ani ducha nikdý nebudu mocy naleznauti / kterýby mi nětco dobrého přál / neb žádal / neb mne politowal / neb to neymen§§j |99| §poluvtrpenj §emnau měl! Ach! buduť raděgi nynj dobře žiw / podlé Prawidla Božjch přikázanj / abych §e do toho proklatého towary¨s§twa nikdý nedo§tal!

Než §nad §e někdo zeptá, gak mnoho bude těch zlých towary§§ů s kterýmiž zatracený člowěk mu§ý w pekle na weky [sic!] zů§tati? Odpowjdám / že gich bude práwě nezčj§lné množ§twj / gakož potom dokáži / když o množ§twj zatracenců budu gednati. Nynj toliko nawrhnu tuto hy§toryi. (Spec. exemp. Di§t. 5. ex. 17.) Geden Pařjž§ký Kancljř gmeném [sic!] Filip; muž §yce wy§oce včený / ale bezbožný vmřel bez pokánj, a po §mrti vkázal §e Wiljmowi Pařjž§kému Bi§kupu w§§ecek zarmaucený, a oznámiw mu tři neypředněg§§j přjčiny §wého zatracenj / z nichž gedna byla chlipno§t / kterau za dlauhý čas mnohým byl ku pohor§§enj / napo§ledy ptal §e ho / |100| zdaliby giž byl konec §wěta? z čehož zawjrám / že každodenně tak mnoho mu§ý lid§kých du§§j do pekla přicházeti / gakoby w§§ickni lidé z §wěta wymřeli. Ach! gakž tedy bude mnoho těch zlých towary§§ů w pekle! kterýchžto množ§twj nevmen§§j §e / nýbrž rozmnožj bole§ti těch / kteřjž mezy njmi budau. O Kře§ťan§ký člowěče! kdožkoli to čte¨s a vwažuge¨s / warůg §e pro Boha / zlého towary¨s§twa na §wětě / abys nemu§yl býti w tom neyhor§§jm towary¨s§twu zatracenců w pekle: Nýbrž obcůg a §luž Bohu s dobrými / abys §e w blaho§laweném towary¨s§twu na wěky radowal w Nebi.

O Spa§yteli můg Pane Gežj§§i Kry§te / pro§ým tebe §krze twé §waté a la§kawé obcowánj / kterés měl na tomto §wětě s twau neymileg§§j Matkau B[l]aho§lawenau Pannau Maryi / s Swatým Jozeffem Pě§taunem twým / rač mne chrániti od každého hřjchu §mrtedlného / abych §e nedo§tal do pekla / do towary¨s§twa proklatého: ale do Nebe k twým Wywoleným / abych tebe s nimi ctil a welebil na wěky wěků. |101|