Trápenj Smy§lu Tknutj.

PAté zatracenců trápenj bude to / kterým §e bude trápiti celé gegich Tělo; neboť od paty nohy / až do wrchu hlawy, nebude ani gednoho neymen§§jho mj§tečka bez vkrutné muky. Tamť ow§§em §polu §hromážděni budau w§§ecky w§§ech audů bole§ti. Tam gednoho každého zatracence bude převkrutně boleti hlawa / gakoby §e na §to ti§ýc kusů rozpuknauti měla / a §polu s tjm budau ho s newyprawitedlnau bole§tj boleti oči / v§§i / zuby / §rdce / ledwj / gátra / pljce / ruce / nohy / a w§§ickni audowé y w§§ickni gegich článkowé. A každý z nich bude mjti w§§ecky §polu nemocy / nimiž §e tělo na §wětě trápiti může / kteréž tam o mnoho budau prudčeg§§j / nežli býwagj na §wětě. Ge§tliže pak toliko gedna nemoc tak hrozně trápj člowěka na §wětě; gak nebudau za|58|tracence trápiti w§§ecky §polu nemocy w gednom těle §hromážděné w pekle? Z gedné krůpěge bole§ti poznati mocy budeme / gak hrozné musý býti celé moře. Geden Doktor gménem Sýlo / welmi pro§yl gednoho §wého včedlnjka pracugjcýho k §mrti / aby (budeli w tom wůle Božj) zgewil §e mu po §mrti / a oznámil mu §wůg §taw na onom §wětě. Y §ljbil mu ten gi§tý včedlnjk to včiniti / a potom po některém dni od §wého wykročenj z §wěta / zgewil §e §wému mi§tru, w ohni / mage raucho pop§ané rozličnými důwody mudrckými. Když pak §e ptal Mi§tr / kdoby byl; odpowěděl mrtwý: Gáť g§em ten / twůg někdeg§§j Včedlnjk / genž §em tobě §ljbil / po §mrti k tobě přigjti / a nynj to což §em §ljbil / §kutkem wykonáwám. Y tázal §e ho Mi§tr, gakby s nim bylo? Gemuž on řekl: Ach! gak ge§t mi těžké toto raucho! nebť mne wjce tjžj / nežliby mne tjžila |59| některá celá wěž / kdybych gi měl na §obě. Ge§t mi pak dáno proto / že §em hledal marné chwály z mudrckého Vměnj. Nad to mne ten ohniwý plamen / kterýž §e njm kryge / welmi welice trápj / a pálj. Že §e pak Sýlonowi zdálo / žeby to geho trápenj lehké a §ne§ytedlné bylo / řekl gemu mrtwý: Wztáhniž §wau ruku / a zkus gak lehké ge§t toto mé trápenj. Wztáhl ruku Sýlo / a zatracený §pu§til na ni toliko gedinkau krůpěgičku §wého potu / kteráž y hned gako §§jp / ano rychlegi nežli §§jp / §krze geho ruku na§krz pro§kočila s tak těžkau bole§tj / že §otwa žiw zů§tal. Y řekl vmrlec: Gak prudká ge§t tato krůpěge / takowý ge§t w§§ecek oheň / kterýmž §e trápjm. Z čehož poznaw Sýlo vkrutno§t geho muky welmi §e zdě§yl / tak že §obě vmjnil §wět opu§titi / a do Kl᧧tera §e dáti / aby w něm činil pokánj / za §wé hřjchy / a kráčel po bezpečněg§§j ce§tě k wěčnému §pa§enj. Na |60| ráno tedy §wolaw §wé Včedlnjky oznámil gim §wůg dobrý aumy§l / že chce §wět s geo marno§tmi opu§titi / a Kry§tu P. w duchownjm §tawu §laužiti.

Ge§§tě giný přjklad o prudko§ti pekelné krůpěge / wypi§uge §e w Kronykách Ržádu men§§jch Bratřj / kdež §e čte / že když S. Franti§§ek gednomu nezdárnému §wému Ržeholnjku / kterýž byl bez geho powolenj w Bononyi včenj v§tanowil / po přj§ném domlauwánj zlořečil / ten gi§tý brzo potom roznemohl §e §mrtedlnau nemocý / a potom nenadále z wy§oka na něg §padla gedna ohniwá krůpěge / kteráž netoliko geho tělo / ale také lože / na kterémž ležel / w okamženj propálila / a ne§ne§ytedlný §mrad včinila / w kterémž ten ne§§ťa§tný člowěk bjdnau du§§i bjdně wypu§til. Vide Spec. Exem. Di§t. 7. ex 30.

Ach Pane Gežj§§i Kry§te! ge§tliže gedna pekelná krůpěgička tak hrozně |61| pálj / gakž pak nebude páliti celé gezero z tak hrozných krůpěgj §ebrané? A ge§tliže gedna krůpěgička tak hroznau bole§t činj / žeby ti§ýckráte mohlo od ni tělo na prach §páleno býti / gakauž pak bole§t nevčinj celé ohniwé moře / w kterémž zatracency pohřjženi budau / a zwl᧧tě / když k tomu trápenj při§taupj w§§ecky giné w§§ech audů bole§ti? O přene§§ťa§tné těle§ných §my§lů a audů zde na §wětě rozko§§e a ljbo§ti / které §e w tak hrozné bole§ti obrácýte! O hřj§§njcy! ó těla milownjcy! vwažůgte ty bole§ti zdráwě a ča§ně / dokudž §e gich zbawiti můžete / aby§te potom toho / kdyžby§te §e do nich do§tali / nelitowali wěčně.

Než §nad §e wám zdá / že nenj prawda / aby každý zatracenec měl tak mnoho rozličných trápenj pod§taupiti. Po§ly§§tež tedy co o každém zatracency Soffar Naamatytský Jobowi odpowjdage mluwj těmito Slowy: |62| To znám / že od počátku / gakž po§tawen ge§t člowěk na zemi / chwála ne§§lechetných krátká ge§t / a rado§t pokrytce rowně gakoby rychle gehlau tekl. Trpěti bude za w§§ecko / což činil / a w§§ak §konánj newezme: podlé množ§twj nálezků §wých / tak y trpěti bude: s§aužen bude / rozpálj §e / a w§§eliká bole§t přigde na něho: žráti bude geg oheň / kterýž nebýwá zapál*1*. Job 20. W§§ecka syce tato §lowa přehrozná g§au / a hodná vwažowánj / ale tato g§au neyhrozněg§§j: W§§eliká bole§t přigde na něho. Prawda tedy ge§t / a nemůž §e zapřjti / že každý hřj§§njk zatracený w§§elikými bole§tmi s§aužen bude w pekle: W§§eliká bole§t přigde na něho. Prawda tedy ge§t / že mu bude boleti hlawa / oči / zuby / §rdce / pljce / ruce / gátra / nohy / §lowem celé tělo / w§§ickni geho audowé / a w§§ecky články w nich; neboť w§§eliká bole§t přigde na něho.

Hrozné auzko§ti budau na §wětě / kteréž před geo §konánjm přigdau na hřj§§njky / když s Pánem Bohem bogowati bude okr§§lek země proti ne§my§lným / (Sap: 5.21.) když pow§tane národ proti národu / a Králow§twj proti Králow§twj: a budau mo|63|rowé a hladowé a země tře§enj po mj§tech; když §e zhor§§j mnozý / a we§polek §e budau zrazowati / a gedni druhých nenáwiděti: když bude běda těhotným / a těm kteréž kogiti budau w těch dnech: když bude s§auženj weliké gakéhož nebylo od počátku §wěta: když §e zatmj §lunce / a když budau kwjliti w§§ecka pokolenj země / a Mě§ýc nebude dáwati §wětla §wého / a hwězdy budau padati z Nebe / (Math: 24.[)] a giné nezčj§lné bjdy na§tanau: nic méně w§§ak ty w§§ecky wěcy a bjdy §polu do hromady pogaté proti pekelným Mukám ani nemagj nazwány býti mukau a bole§tj / ale toliko počátek bole§tj / gakž včj Kry§tus Pán / řka: Tyto w§§ecky wěcy počátkowé §au bole§tj. Math: 24 O gak hrozná s§auženj §n᧧eli bjdnj lidé na tomto §wětě od geho počátku §krze mor / hlad / wálky / chudobu / nemocy / a giné nezčj§lné neře§ti! toto pak s§auženj před §audným dnem bude ge§§tě wět§§j než w§§ecka přede§§lá s§auženj / poněwadž gak §wědčj Kry§tus P. takowého nebylo od počátku §wěta: a w§§ak y to po§lednj s§auženj toliko ge§t počá|64|tek bole§tj. gak tedy hrozné budau §amé bole§ti? Gak mnoho převkrutných muk pod§taupili w§§ickni zločincowé od počátku §wěta / když pro §wé neprawo§ti w žalářjch mučeni / a na poprawnjm mj§tě v§mrceni byli? gak mnoho též muk newinně §n᧧eli od počátku §wěta Swatj Mučedlnjcy / když pro če§t Božj vkrutně žalařowáni / biti / mr§káni / trháni / páleni / za žiwa dřeni / w짧eni / §tjnáni / křižowáni / a nezčj§lnými ginými mukami s§auženi a v§mrcowáni byli? a w§§ak podlé §wědectwj Kry§towa / nebylo tak welikého s§auženj od počátku §wěta / gak weliké bude za ča§u Anty=Kry§towa: které w§§ak po§lednj / ačkoli zew§§ech giných s§auženj neyvkrutněg§§j / bude toliko počátek bole§tj / mnohem hrozněg§§jch / totiž pekelných. Ach gakž tedy vkrutné budau ty pekelné bole§ti! Gak pak gich mnoho bude / giž dáwno předpowěděl §ám Mogžj¨s Prorok Božj gménem Bo|65|žjm k lidu Izrael§kému takto mluwě: Shromáždjmť na ně wěcy zlé / a §třely mé wy§třjljmť na ně. (Deuter. 32.23.) Ne§taneť §e to na tomto §wětě / kdežto Bůh pro §wé ne§mjrné milo§rden§twj nikdý ne§hromažďuge w§§ech zlých wěcý na lidi / a nikdý newy§třeluge na ně w§§ech §wých §třel: ale §tane §e to w horaucým pekle / kdežto w§§ecky muky §hromážděny / a gako §polu §ebrány budau / a kde ne§§ťa§tnj zatracency budau gako terč / ku kterémuž Sprawedlno§t Bož§ká w§§emi §wými §třelami §třjleti bude. O gak tedy dobře a prawdiwě prawil S. Dawid řka / že g§au mnohá trápenj hřj§§njka. (w Žalmu 31.) Dobře také prawil S. Pawel / že hrozná wěc ge§t vpadnauti w ruce Boha žiwého. (k Žid: 10.)

Ačkoli tedy kdo wjce prohře§§il / wět§§j a hrozněg§§j muky §n᧧eti bude w pekle / nežli ten kdo méně prohře§§il: w§§ak také prawda ge§t / že ten / který neymen§§j muku trpěti bude w pekle / |66| trpěti bude wět§§j trápenj / nežli g§au w§§ecka trápenj §wěta; proto že / gak S. Tomá¨s Akwin§ký včj / ta neymen§§j muka kteráž §e nacházý w oči§tcy / neb w pekle / ge§t mnohem hrozněg§§j / nežli ta negwět§§j muka na §wětě / a že neymen§§j pekelné trápenj w§§ecka trápenj §wěta přewy§§uge. Ach proč toho zdráwě nevwažugeme? Ach budemeliž ge§§tě tak ne§my§lnj / abychom pro §§patnau rozko¨s těla / která kratičký čas trwá / do tak hrozných trápenj / kteráž žádného konce mjti nebudau / §ami §e dobrowolně vwrhli?

O Spasyteli můg / Pane Gežj§§i Kry§te! pro§ým tebe §krze přetěžké Vmučenj twé / a §krze twau přehořkau §mrt / též §krze bole§t twé neymileg§§j Matky / když Meč bole§ti pronikl gegj §rdce / rač mi tu milo§t dáti / abych nikdý §e nedopu§til žádného §mrtedlného hřjchu / pro který §amý mu§ylbych newy§lowitedlné muky §n᧧eti w pekle: ale raděgi zde na tomto §wětě tre§cy mne / abys mne §pa§yl wěčně / AMEN. |67|