Trápenj Ko§§tu.

CŽtwrtá a ta také přetěžká zatracenců muka bude ne§ne§ytedlný hlad / a nevha§ytedlná žjžeň / kterauž §e wěčně trápiti budau. Obrátj §e / (dj S. Dawid w Žal: 58) k wečeru / a hlad trpěti budau gako p§y. Tim hladem gim hrozyl Kry§tus / když prawil: Běda wám / kteřjž §te na§yceni / neboť lačněti budete. Luc: 6.25. Též o tom hladu mluwil S. Jan w§wém Zgewenj / když wyp§aw s§auženj / kteráž Babylon §n᧧eti mu§ý / řekl: že mezy nimi hlad nebude po§lednj. Slowa geho g§au: Protož w geden den přigdau rány geho / §mrt / a §mutek y hlad / a ohněm §pálen bude: nebo §ylný ge§t Bůh, kterýž gey §auditi bude. Apoc: 18.8. Zku§ylť to přes přjli¨s / ge§§tě zku§§uge / a wěčně zku§ý onen ne§§ťa§tný Bohatec (Luk: 16.) který byw pochowán w pekle / tam giž ode |46| dwau ti§ýců let převkrutnau žjžeň trpj / a toliko za gednu krůpěgičku wody žádá / které w§§ak nikdý newyžádal / ani newyžádá na wěky wěků. O což to mu§ý za žjžeň býti / na ti§ýce let žjžniti / a ani gedné krůpěgičky wody nemocy §obě wyžádati!

Magjť §yce zatracency také §wůg pokrm / a §wůg nápog / kterýž §e gim ča§em dodáwá: ale ten ge§t takowý / který ani hladu nevmen§§uge / ani žjžně nevha§§uge / nýbrž tu neywět§§j o§§kliwo§t wzbuzuge / a trápenj rozmnožuge. Ach! gakýž pak bude ten pokrm / a ten nápog? Pelyňek / žluč, a co neyhor§§jho býti může. Toť zagi§té gim předpowěděl Bůh §krze §wé §waté Proroky. Skrze Jeremi᧧e řekl: Nakrmjm ge pelyňkem / a napogjm ge žlučj. Jere:23.15. Skrze Mogžj§§e pak : Z wiňice Sodom§kých wjno gegich / a z podmě§tj Gomor§kých Hrozen gegich / hrozen žluči / a hrozen |47| neyhořčeg§§j. Žluč draků ge§tiť wjno gegich / a ged hada neygedowatěg§§jho nevzdrawitedlný. Deuter: 32.31. A takowé ge§t to wjno / o kterém mluwil S. Dawid / řka: Kalich w rukau Páně ge§t wjna či§tého plný, §mj§§ený. A wylil z něho: a w§§ak Kwa§nice geho neg§au wyprázdněny: pjtiť ge budau w§§ichni hřj§§njcy země. Žal: 74.

Dále gacýby byli Zatracenců pokrmowé a nápog / pozná §e z přjkladů: Geden Wogák (in Speculo Exempl: di§t: 6. exempl. 92) mage vmřjti / §wého ne§prawedliwě nabytého gměnj zanechal dědice gednoo §yna. Po §mrti pak / gedné nocy při§§ed k §wému domu, počal hrubě tlaucy na dwéře. Běžel tedy geden §lužebnjk dolu, a ptal §e / kdoby tam tlaukl? Odpowěděl mrtwý: Otewřiž mi / gáť g§em Pán tohoto domu; a gmenowal §e. Pohleděw pak §lužebnjk §krze něgakau djru, po|48|znal ho / žeby oprawdu byl ten / kterýmž §e býti prawil: nic méně s welikau hrůzau a s tře§enjm řekl: Gdiž po §wých kdoskoli. Pán tohoto domu giž vmřel. Toběť neotewru. Mrtwý w§§ak předce tlaucy nepře§tal / až napo§ledy když §e dotlaucy nemohl / řekl: Nu tedy / poněwadž mi nechcete otewřiti / powězte §ynu mému / že mu v těchto dweřj necháwám pokrmu / gimž §e krmjm na onom §wětě. A s tjm §e ztratil. Na ráno ti / kteřjž w tom domě bydlili / otewřew§§e dweře nalezli na nich zaw짧ené weliké množ§twj hrozných zem§kých žab a hadů. Tiť zagi§té g§au pokrmowé / ty g§au lahůdky zatracenců w pekle.

Giný wogak (Spec. Exemp. Di§t 6. ex. 97.) gménem Rudinger / w Bi§kup§twj Kolin§kém nedaleko od Regna Koljna tak hrubě byl oddán opil§twj / že když kde bylo gaké |49| po§wjcenj / tam §e hned nagjti dáwal / ne pro pobožno§t / která gemu milá nebyla / ale proto / aby §e wjna do wole napil. Když pak gednau chtěl Bůh konec tomu geho pitj včiniti / a dopu§til na něho těžkau nemoc / mage §e z tohoto §wěta bráti / žádán byl od §wé dcery / aby §e gj we třidcýti dnech po §mrti zgewil. Y připowěděl gj / že tak včinj / budeli mocy; a potom §konal. Po §mrti pak vkázaw §e gj / řekl: Teď hle §e tobě vkazugi / gakož g§y prwé odemne žádala. A měl w ruce gakýs malý dčbánek hliněnný / podobný těm dčbánkům / z kterých / když byl žiw / pjwal w ho§podách. Když pak §e ho tázala dcera / coby w tom dčbánku bylo. Odpowěděl: ge§tiť w něm můg nápog ze §můly a §yry vdělaný / kterýž wždycky z toho dčbánku pigi / a w§§ak ho nikdý wypjti nemohu. A to powěděw zmizel. |50| Z čehož porozuměla dcera / a wzl᧧tě když §e na přede§§lý nedobrý žiwot §wého Otce rozpomenula / žeby žádná / aneb a§poň welmi §§patná náděge byla geho §pa§enj. O což lépe ge§t zde §e od opil§twj zdržeti / nežli w pekle pro ně hořjcý §můlu a §yru pjti!

Přidám tuto ge§§tě geden přjklad k pro§p짧nému §trachu / a k §pa§ytedlné wey§traze w§§ech opilců. (Ex Got§chalco Appendix Speculi exemplorum exemp. 27.). Byl geden z gegich mokré čtwrti / podlé auřadu Rychtář ale prawý Močhuba / kterýž §wé hubě nikdý wy§chnauti nedal / opigege §e we dne / y w nocy; ale měl pobožnau ženu / kteráž §taragjc §e o §pa§enj geho du§§e / almužnu za něg chudým dáwala / a Pána Boha horliwě pro§ýwala / aby ho §ám od toho opil§twj odwe§ti ráčil. Stalo §e pak / že gednau |51| w nocy / g§a w§§ecken vklinkaný / bral §e domu z ho§pody §krze krchow / §krze něgž gda / když gako opilý / potácege §e / zawadil o něgaký kámen neb dřewo tam na krchowě ležjcý; rozhněwaw §e počal zlořečiti Bohu / a Panně Maryi / ne bez přj§ahy. Y §§el trochu dále / a opět zawadiw nohau o gakés dřewo / ge§§tě hůře než prwé lál / a při§ahal §e §krze Kry§towy rány. Že pak pro opil§twj w§§ecka hlawa §e mu motala / §otwa geden neb dwa kroky včinil / giž po třetj o něgaké giné dřewo zawadil. A tu práwě gako ztře§§těný dal §e do přehrozného lánj / a prokljnánj / řka: Budiž zlořečen Bůh y Kry§tus / y Matka geho / y w§§ickni Swatj / kteřjž g§au w Nebi! A w tom po§tawj §e před njm geden člowěk mrtwý hrozného wzezřenj / okolo §ebe magjcý množ§twj hadů / žjžal / zem§kých žab / a čerwů / kteřjž / |52| gako z mrchy / z geho těla lezli. Opilec zdě§yl §e §yce nemálo tim hrozným diwadlem / ale brzo §e ohroziw / řekl: Y kdo g§y ty? Odpowěděl mrtwý: Co g§em gá nynj / ty potom bude¨s. Opilec pak / že mu wjno dodalo §mělo§ti / řekl: Podiž §emnau domu / gá tě zuwi k wečeři. Y řekl mrtwý: Gdiž ty napřed / gáť gi§tě přigdu za tebau. Tu opilec po §weych §§el: ale na ce§tě rozgjmage §obě to / co byl ne§my§lně na krchowě problekl / počal toho §wého přeřeknutj pykati; a protož když §e dopotácel do §wého domu / řekl ženě a čeledi / že §yce kohos na ce§tě pozwal k wečeři; ale w§§ak aby ho žádnau měrau do domu nepau§§těli: a poručiw pilně dweře / a w§§ecka okna w domě vzawjrati / po§adil §e za §tůl. A toť hle ten pozwaný ho§t nagde §e v domownjch wrat / a tluče na ně. Když pak mu gich žádný otewřiti / |53| ani §e ozýwati nechtěl / tlaukl podruhé s takowým hřmotem / že §e celý dům zatřá§l / a otewřew §ám §obě gak wrata od domu / tak dweře od pokoge / w§§el tam s hurtem w hrozném způ§obu, řka §tra§§liwým hla§em: Tys mne pozwal k §obě k wečeři / a gá g§em ti §ljbil přigjti. Ey přicházýmť / a pogjm s tebau. Gegž gak §patřili / a v§ly§§eli domácý / w§§ickni §e hned / §pj§§e nežli kuřata když vhljdagj luňáka / welikým §trachem rozprchli / toliko §ám ho§podář / že mu §tra§§idlo za§taupilo ce§tu / mu§yl w pokogi zů§tati / ti§ýckrát pykage / že takowého ho§ta k §obě pozwal / a §trachy §e tře§a gako wo§yka. K němuž §tra§§idlo řeklo: Ty g§y mne pozwal k wečeři / y gá tebe zůwi k wečeři §wé. Po třech dnech w tuto hodinu / ke mně §e wyprawj¨s: a w tom zmizelo. Na druhý den Opilec / když §e wy§pal z opil§twj / počal §e mno|54|hém {mnohem} wjce než wčera báti / a §wéo blázniwého tlampánj litowati: Pročež aby §wau du§§i opatřil / §§el k §waté zpowědi / a s §krau§§eno§tj wyznal §e ze w§§ech prwé zpá[c]haných hřjchů. Nic méně když od vmrlce vrčitá hodina při§§la / vchwácen ge§t od něho / a weden s tělem y s du§§j do horaucýho pekla. A když mu tam byli vkázáni w§§ickni způ§obowé trápenj / gimiž §e opilcy / a obžernj lidé trápj / a gmenowitě gak mu§egj za to §§tjry / hady / §§těnice / žáby s newyprawitedlnau nechutj žráti / hořjcý §můlu / a §yru pjti / řekl ten vmrlec k němu. Toť hle ge§t můg oběd y wečeře. žer tedy §emnau nynj hady / a napj §e §yry / §můly / a ohně. Kterýmižto §lowy a widěnjm těch přehrozných muk náramně byl zd짧en. Ale když giž welikými §trachy napoly mrtwý byl / w okamženj wyweden ge§t z pekla, a za§e nawrácen na |55| to mj§to / z kterého byl wzat. Od té pak doby hned w§§ecek o§§ediwěl / tak že §e zdál býti §toletý kmet / a byl bledý gako mrtwý / aniž §e kdy potom §mál / ale wždy hořce plakal / a naprawiw §wé mrawy / welmi přj§ný žiwot wedl. Oby §e w§§em opilcům nětco podobného §talo / tu§§jm / žeby §e polep§§ili / a pokánjby činili! Než nebudauliť chtjti nynj §e polep§§iti / přigde někdy čas / že to w§§ecko / a ge§§tě nětco hor§§jho s §wau nenahraditedlnau §§kodau mu§egj w pekle zku§yti. Čehož také magj očekáwati w§§ickni ti / kteřjž přikázanj Cýrkwe §waté / poraučegjcý w pátek a w §obotu a w giných po§tnjch dnech od mas§ytých pokrmů §e zdržowati / bezbožně potupugj / a w pátek neb w §obotu / nebo w po§tě mas§o gjdagj. Neboť §tane se gim zagi§to w§§ecko to / co §ám Pán Bůh genž ge§t wěčná prawda předpowěděti |56| ráčil. Ey §lužebnjcy mogi gj§ti budau / a wy lačněti budete. Ey §lužebnjcy mogi pjti budau [/]a wy žjžniti budete. Ey §lužebnjcy mogi we§eliti §e budau / a wy zahanbeni budete. Ey §lužebnjcy mogi chwáliti budau pro rado§t §rdce / a wy křičeti budete pro bole§t §rdce / a pro trápenj ducha kwjliti budete. (Iza. 65. 13.) Naprawtež §e tedy dokud čas máte / a čiňte pokánj / aby§te §e nedo§tali do toho trápenj.

Pane Gežj§§i Kry§te / genž g§y §e ráčil pro na§§e §pa§enj čtyřidceti dnj a čtyřidceti nocý na pau§§ti po§titi a w čas vmučenj §wého octa a žluči oku§yti / ponjženě pro§ým tebe §krze twůg pů§t též §krze zá§luhy twé neymileg§§j Matky Panenky Marye / rač mi tu milo§t dáti / abych nikdý opil§twjm nezhře§§il / a po§ty od S. Cýrkwe nařjzené pilně zachowáwal / abych nepři§§el do pekla / kdežbych mu§yl wěčný hlad a žjžeň trpěti / a §e mučiti: Ale do Nebe§kého Králow§twj / kdež twogj wywolenj wěčně s tebau hodowati budau / Amen. |57|