Trápenj od §mradu.

TRžetj přetěžká zatracenců muka bude práwě hrozný a ne§ne§ytedlný §mrad / kterýž z rozličných přjčin pocházeti bude. Prwnj ge§t §tok w§§j neči§toty; neboť po §audném dni w§§ecko / což na §wětě mrzkého / a §mradlawého ge§t / do pekelné mučjrny / gako do hnogi§§tě celého §wěta / §polu §e §teče / a §krze to §wět wyči§§těn bude. Druhá přjčina §mradu bude §yra / o niž takto S. Jan mluwj: Djl gegich / totiž zatracenců / bude w gezeře / kteréž hořj ohněm a §yrau / Apoc 21. 8. Ge§tliže pak §mrad z §mradlawé lauže / a z hořjcý §yry za těžké trápenj §obě pokládáme / gaký medle nebude §mrad z toho ney§mradlawěg§§jho gezera / kteréž nikdý newy§chne: a z v§tawičně hořjcý §yry? Třetj přjčina budau §ama těla zatracenců / gakž předpowěděl Izaiá¨s / rka [sic!]: Z těl gegich wy§taupj §mrad. |40| Iza 34. 3. Budeť pak gednokaždé tělo zatracence mnohem hůře §mrděti / nežli gakákoli mrcha na §wětě. Když §e něgaká mrcha odpolu §hnilá peče na řeřawém vhlj / ge§t přehrozný §mrad; ach gakýž pak bude / když tolik milionů §mradlawých těl bude §e wěčně pécy / a §§kwařiti w pekelném ohni? Cžtwrtá přjčina budau §ami čerti; neb ačkoli oni g§au duchowé / w§§ak pro potre§tánj zatracených / také těle§ný §mrad budau činiti. Geden z nich §watému Martinu gednau §e vkázal / a geho komoru tak hrozným §mradem naplnil / že §watý §e domnjwal / gakoby §e byl giž do§tal do §amého pekelného §mradu / a takto my§lil: Ge§tliže toliko geden čert tak nechutně §mrdj / kterakž pak nebudau §mrděti w§§ickni §polu čerti / a Zatracency / gichžto bude nezčj§lné množ§twj? Gakýby to §mrad byl / hádati §e může z na§ledugjcýho přjkladu: Byli dwa Klerykowé / kteřjž s §ebau tu |41| §mlauwu včinili / aby ten / kterýž prwé vmře / (budeli §e Pánu Bohu ljbiti gemu powolenj dáti) vkázal §e žiwému / a oznámil gemu / gak §e s nim děge na onom §wětě. Mezy tim geden z nich zů§tal Ržeholnjkem / a dal §e na pokánj / druhý pak w §wém §tawu rozpu§tilý žiwot wedl / a nevčiniw náležitého pokánj / od Pána Boha z tohoto §wěta pro§tředkem §mrti powolán ge§t / kterýž podlé včiněné §mlauwy vkázal §e po §mrti §wému někdeg§§jmu přjteli / nočnjm ča§em / w§§ecek plamenem obkljčený a otočený hady / a řekl k němu: Hle §plňugiť někdy včiněnau přjpowěd / a oznamugi tobě / že §em pro §wé neprawo§ti do horaucýho pekla od§auzen / w němž gakéby mé bylo neywět§§j trápenj / tudiž poněkud zku§§enjm pozná¨s. To powěděw, koncem pr§tu §etřel z §wého čela gednu krupěgičku §wého §mradlawého potu / a §třjkl gi na zem. Y wy§§el z ni tak o§§kliwý |42| §mrad / a pára tak pronikawá / že netoliko ten gi§tý Ržeholnjk omdlel / ale také ginj w§§ickni w témž Kl᧧teře Ržeholnjcy probudiw§§e §e ze §na ten §mrad cýtili / a gdauce po něm / aby na přjčinu geho při§§li / k dotčenému Ržeholnjku w mdlobě po§tawenému §e §e§§li / od něhož / když ho mdloba pominula / co §e bylo zběhlo porozuměw§§e / w§§ickni gako omámeni byli. Trwalť pak ten §mrad za několik dnj / a byl tak těžký / že pro něg w těch dnech žádný w celém Kl᧧teře nemohl bydleti / ale za tu chwjli mu§yli někde ginde pobýti. Ach! milý Bože / ge§tližeť gedna krupěgička gednoho zatracence tak vkrutný §mrad z §ebe wydáwá / gakýž nebudau wydáwati z §ebe w§§ecka w§§ech zatracených těla?

Geden vkrutný Král gménem Mezencyus tak daleko w vkrutno§ti při§§el že mnoho lidj ne mečem, ani ohněm / ale §mradem v§mrtil; neboť žiwého |43| člowěka k mrtwému a giž napoly §hnilév přiwázati dáwal a gich tak dlauho §wázaných necháwal / až žiwý od vmrlého §mradem vmořen byl. Těžká to byla bez pochyby §mrt: ale proti §mradu / kterýž bude w pekle / kdež w§§ickni zatracency mnohem §mradlawěg§§j / než gakákoli mrcha / budau tak tě§ně §polu zů§táwati / gako herynky w tuně / aneb řeřawé vhlj w pecy / může §e za rozko§§nau wůni pokládati. Ach kdybychom to bedliwě rozgjmali / řeklibychom gistě s Swatým Bernardem: W§§ecek §e tře§u a hrozým §e / když zpomjnám na to hrozné mj§to / kdež ge§t čerw nevmjragjcý / §mrad ne§ne§ytedlný / kladiwa tepaucý / a makawé temno§ti. Bern. Serm: de 5. Regionibus.

O předobrotiwý Pane Gežj§§i Kry§te! Pro§ým tebe rač §e rozpomenauti na to / že §y §e pro lid§ké §pa§enj ráčil naroditi w howad§kém chléwě / kdež |44| nepochybně nemálo neřádu a §mradu bylo / a že §y ráčil vmřjti na Kalwar§ké hoře / na kteréž zločincowé vtráceni býwali / z gegichžto mrtwých Těl weliký §mrad pocházel / rač mi tu milo§t dáti / abych tak dobře žiw byl na tomto §wětě / abych po §mrti §wé nedo§tal §e do pekelného §mradu / ale hoden byl s twau neymileg§§j Matkau Panenkau Maryj / a §ew§§emi Swatými w Nebe§kém Rági nebe§ké wůně požjwati / a tebe na wěky chwáliti / Am[en].

Neyči§těg§§j Panno / a Matko Božj Marya / pro twau panen§kau nikdý neporau§§enau či§totu / pro§ým tebe / wypros mi tu milo§t od §wého neyči§těg§§jho Syna / ať nikdý nezapáchám §mradem chlipno§ti, a §krze něg ať §e nikdý tobě a twému neymileg§§jmu Synu nezo§§kliwjm; a §e nedo§tanu do pekla / kdežto §mrad chlipno§ti tre§tán bude §mradem ne§ne§ytedlným na wěky. |45|