Widěnj Swaté Franti§§ky Ržjm§ké.

Vide lib: 2. c. 8. illius Vitć

KDyž S. Franti§§ka gednoho dne těžkau nemocý §auc poražena / byla w komoře / počala §obě rozgjmati / gak g§au přebjdnj lidé / poněwadž na tomto §wětě tak mnoho přetěžkých bjd mu§egj pod§taupiti / a nad to w§§ecko mnozý z nich po tomto ča§ném žiwotě do mnohem hrozněg§§jch a wěčných trápenj §e do§tanau. T짧iloť pak gi gegj wla§tnj §wědomj / že ona §krze milo§rden§twj a dobrotu Božj nebude gedna z počtu zatracenců / odkudž naplněna byw§§i gakaus Nebe§kau §ladko§tj wytržena ge§t z §wých §my§lů / a §krze Angela Gabryele (gakž potom §e dowěděla §krze zgewenj / ač ho té doby newiděla) vwedená byla w duchu na mj§ta pu§tá / po kterých při§§la až k gakés welmi hrozné ge§kyni. Kterauž když §patřila / náramně §e lekla / wzl᧧tě když od Angela gj oznámeno ge§t / žeby to bylo peklo. A byla ta Ge§kyně welmi tmawá / a nad djrau / kterau §e do ni §§lo / a §krze kterau hrozný křik / kwjlenj / nařjkánj / y rauhánj bylo §ly§§eti / widěla nap§ána tato §lowa: Totoť ge§t mj§to pekelných muk bezew§§j naděge / y odpočinutj / kdež §e žádného oblewenj nenacházý. Cýtilať pak / že gi cos pudj / a gako mocý táhne / aby |380| do té ge§kyně we§§la: ale pro welikau hrůzu nechtělo §e gj / a bránila §e co neywjce mohla. Nic méně když gj Angel radil / aby předce we§§la / dala §e namluwiti / a we§§la do ni. Když pak §§la §krze welmi hu§tau a tmawau mlhu / tak že s těžky oddychala / při§§la na gakés welmi pro§tranné mj§to / z něhož widěla ne§mjrnau propa§t newyprawitedlné bjdy. Y widěla peklo rozdělené na tři mučjrny / z nichž gedna byla pod zemj. W§§eckyť pak ty mučjrny byly plné nezčj§lných a to přehrozných trápenj / a zwl᧧tě gakéhos §§eredného / a ne§wětlého ohně / kterýž ačkoli wycházel od §podnj §trany / kde neywjce bylo paliwa: w§§ak §wým hrozným plamenem do§ahowal až k wrchnj §traně mučjrny. Ačkoli tedy nim §e neywjce trápili ti / kteřjž byli od§auzeni do neyhlub§§jho mj§ta / kdež také giné muky byly neyt잧§j: nic méně y ty přetěžce trápil / kteřjž pro §wé hřjchy byli w prwnj a neywy¨s§§j mučjrně. Krom toho §patřila tam v pro§třed ohně přehrozného draka / kterýž byl tak weliký / že ačkoli §tál w neyhlub§§j §traně propa§ti / w§§ak hlawau do§ahowal až k neywy¨s§§j §traně mučjrny. Wycházelť pak z něho ze w§§ech §tran §mradlawý deym / a welmi mrzký oheň; ale z geho tlamy / kteráž wždycky otewřena byla gako bráná [sic!] / v§tawičně wy§kakowal hrozný a welmi §mradlawý plamen / na způ§ob řeky prudce a v§tawičně běžjcý. Y zdě§yla §e tu §watá Franti§§ka tak hrubě / že té|381|měř vmjrala §trachy: ale od Archangela po§ylněna byw§§i / přene§§ena ge§t ginam / kdež potom na rozpáleném trámě s §tra§§liwau welebno§tj / a s roztaženými rameny widěla §eděti Knjže temno§tj / totiž Satana / aneb Lucyffera / kterýž rowně gako onen drak od neywy¨s§§jho mj§ta pekla až do neyhlub§§jho do§ahowal. Hlawa geho byla tak hrozně weliká / že §wými rohami / kteréž na ni §tály / na způ§ob koruny / prwnj §tranu mučjrny téměř pře§ahowala / kterauž w§§ecku ohněm a ne§ne§ytedlným §mradem naplňowala: ramena pak s pr§y / a s břichem až do kolen / druhau §tranu pekla zamě§tknáwala: ale v§§j / kteréž byly až do pat dlauhé / a nohy / do třetj a neyhlub§§j §trany propa§ti do§ahowaly. A byla ta Přj§§era zew§§ech §tran vkowána welikými řetězy ohniwými / tak mnohými / že ani gedné čá§tky na ni nebylo / kteráby něgakým řetězem §wázaná nebyla. Nad to w§§ecko ta přj§§era s naddotčeným hrozným drakem gednim řetězem s přetěžkau mukau a bole§tj welmi tuze §wázána byla.

Když tedy na to hrozné diwadlo / a §tra§§liwau Lucifferowau po§tawu djwá §e S. Franti§§ka / toť hle za§lechne nowá vpěnj / křik / a nařjkánj s ne§lychaným rauhánjm a prokljnánjm; neboť čerti nemalý počet w nowě zatracených du§§j do pekla wedli s mnohým po§měchem a s převkrutným trápenjm / kteréž když |382| k pekelné bráně přiwedeny byly / tu hned §e do nich dali pekelnj katané / a ge s welikau zuřiwo§tj / hněwem / a wzteklo§tj do propa§ti házeli: a potom ge wedli na gi§tá pekelná mj§ta gim od neywy¨s§§jho Saudce wykázaná / kdež magj za§laužené pokuty wěčně pod§taupiti.

Gakby pak welmi rozličné byly muky w pekle / podlé rozlično§ti hřjchů / §krze rozličná podoben§twj také té §waté Matroně vkázáno bylo; neb ačkoli ti / kteřjž §e byli na §wětě neyt잧§jch hřjchů dopu§tili / w neyhlub§§j §traně pekla / kdež ge§t neyprudčeg§§j oheň / a mj§to neyvkrutněg§§jch trápenj / §e mučili: w§§ak bezew§§eho odpočinutj wedeni býwali z gednoho mj§ta do druhého; aby obzwl᧧tnjmi mukami (krom prwnj a w§§em obecné muky / kteráž nikdy nepře§táwala) pro obzwl᧧tnj wey§tupky trápeni byli. Tamť zagi§té Lichewnjcy gakýmis rozpálenými plechy mučeni byli / a potom pro nena§ycenau žádo§t peněz / pro které tak mnoho křiwd giným / dokud byli na §wětě / včinili / rozpu§§těné §třjbro a zlato čerti gim do v§t lili: a potom do gakýchs pánwj rozpu§§těného Střjbra y zlata plných ge vwrhowali. Také to trápenj §n᧧eti mu§yli lakomcy / krom toho / že tito pro §wau obzwl᧧tnj muku od čertů w způ§obu hrozných hadů trháni býwali. Rauhači (kteréž Swatá Franti§§ka widěla na tom mj§tě / kdež g§au wět§§j trápenj) krom welmi prudkého ohně / gimž wjce nežli ginj za|383|tracency mučeni byli / tuto měli §wau obzwl᧧tnj muku / že gim gegich gazykowé rozpálenými háky s hroznau vkrutno§tj z v§t wytahowáni / a ohniwými željzkami ze w§§ech §tran propichowáni býwali. Zrádcům / a Wjry nezdrželiwým lidem ohniwými háky pekelnj duchowé wytahowali §rdce / a když ge wen do§tali / na ku§y ge roztrhowali / k potre§tánj gegich někdeg§§jch l§tj a podwodů. Ačkoli pak ta §rdce někdy nebyla s §wými těly §laučena / předce w§§ak oni přetěžkau bole§t z toho cýtili. Wražedlnjků §rdce bezew§§eho konce a oddechnutj rozpálenými o§§tjpy vkrutnj ďáblowé na§krz bodli / a ge §amé s newy§lowitedlnau gegich bole§ti do §§irokých kotlů wřelé krwe plných vwrhowali. Odpadlcowé od Kře§ťan§ké Wjry v§tawičně a gako každého okamženj na dwa ku§y přetjnáni býwali: ale rozdělené čá§tky hned §e za§e §gednocowaly / aby za§e bylo / coby k nowému trápenj §e přetjnati mohlo. A poněwadž prawau Wjru §wými ne§§lechetnými v§ty někdy zapřeli / čerti gim rozpu§§těnau a welmi §mradlawau §můlu do huby lili. Cžernokněžnjcy a čaroděgné ženy / §polu s těmi / kteřjž gich na §wětě po§laucháwali / a gegich kauzlů vžjwáwali / v§tawičně §e pekli na §§irokém železném a hrubě rozpáleném ro§§tě. Co pak neywjce gak tyto / tak y giné w§§ecky / zatracence mrzelo / a trápilo / |384| bylo to / že ďáblowé neg§auce §pokogeni s gegich mukami giž powěděnými / v§tawičně na ně kwákali / a gim wyčjtali gednák gegich neči§tá kochánj a rozko§§e / kterýchž někdy požjwali na §wětě / gednák gegich w§§eligaké hřjchy / a welikau proti Bohu newděčno§t. Py§§nj wyhazowáni byli wy§oko / a padagjce dolu / padáwali do tlamy welikého měděnného / a ohněm rozpáleného Lwa / genž mj§to zubů měl plná v§ta o§trých břitew a nožů; a když §e do geho břicha do§tali / ďáblowé / gichž tam bylo plno / w zůp§obu [sic!] vkrutných hadů ge převkrutně kau§ali: z čehož w§§ak ne §mrt / ale toliko welmi těžká bole§t pocházela. Hněwiwj / a žádo§tiwj pom§ty / rowně též od čertů wyhazowáni byli wy§oko / a padali na hlawu gednoho ne§mjrně welikého hada měděnného / a plného přeo§trých hřebů a nožů. Ačkoli pak ti bjdnjcy ohniwými háky od něho odtrhowáni a převkrutně roztrhowáni býwali / předce w§§ak zů§táwali žiwi / a neměli žádného odpočinutj.

Potom na giné §traně pekla widěla Swatá Franti§§ka Záwi§tiwé lidi / tak welikým zármutkem naplněné / že ho nelze lid§kým gazykem wy§lowiti. Stáliť pak dokonce rozpálenj w ohni / genž ge§t w§§em zatracencům obecný / a za obzwl᧧tnj muku měli gakéhos čerwa gedowatého / welmi rozdrážděného a vkrutného / který ge kau§al; ale když §e až k gegich hrdlu dokau§al / tu geden z čertů (ne|385|boť / gak tam widěla / a potom powjdala S. Franti§§ka / každý člowěk měl při §obě dwa čerty / kteřjž §au nařjzenj k geho trápenj) hned vchopil zatracence za krk / aby čerw dále §e newkau§al / ale mu§yl §e nawrátiti k §rdcy / kteréž ač od něho převkrutně rozkau§áno a §ežráno býwalo / w§§ak wždycky za§e §e obnowowalo. Odkudž §e §táwalo / že druhý čert gegich §rdce giž obnowené ohniwým hákem wytahowáwal / a když ge w §mradlawém hnogi zmáchal / tedy nim §§eredně pokáleným v§ta těch bjdných zatracenců pral. Máť §e pak tu znamenati / že řjkáwala S. Franti§§ka / že to nenj ten čerw §wědomj / kterýž hryze §rdce w§§ech zatracených / tak že žádný bez něho nenj / ale giný záwi§tiwým lidem obzwl᧧tně náležegjcý. Také to tre§tánj pod§taupiti mu§yli ti kteřjž ky§elo§t / a nenáwi§t proti giným w §wých §rdcých chowáwali / a §e §mjřiti nechtěli. Leniwj leželi w ohni na gakés o§tré a wydlabané §kále / na niž bylo množ§twj řeřawého vhlj; a dwa čerti gednoho každého lenocha / přitlačiw§§e geg §ylně ku §kále / tak dlauho po ni §meykali / až §e w§§ecek převkrutně podrápal / a popálil: a w§§ak ani potom žádného konce trápenj nebylo. Přitom pekelnj žácy k vlewenj (gako oni po§m짧ně řjkali) těch zatracenců bole§tj / muzyku dělali / ale tak we§elau / že každému / kdožby gi §ly§§el / w§§ecky wla§y zhůruby w§táwali. Nad to |386| w§§ecko zlj duchowé ohniwými háky gegich §rdce wytahowali / a do rozedřených gegich pr§ů wřelý oleg lili. Obžernj netoliko za §wé obžer§twj a opil§twj / ale také za giné hřjchy / kteřjž obyčegně z opil§twj pocházegj / perně platiti mu§yli; neboť ďáblowé vgaw§§e ge za nohy / po pekelné pudě / a ohni nelito§tiwě ge wláčeli / a gegich hlawy o rozličné twrdé wěcy za ča§té vráželi. zatjm druhý čert / aby nezahálel / §wými tlápy na gegich břicho §§lapal. Pak ge za ruce y nohy §wázané do kotlů plných wřelé §můly vwrhowali / a po chwjli wyňaw§§e ge wen / do dčberů plných ledu ge házeli. Tam též wřelé wjno lili gim do huby / kterauž ti bjdnjcy / gakožto od vkrutných hadů o§§tjpanau / welmi oteklau měli. Potom k potre§tánj giných hřjchů z opil§twj po§§lých přiwazowáni býwali k železným a rozpaleným §laupům / kdež §e těm ne§§ťa§tným w§§eliký po§měch činil. Potom ge rozmanitými způ§oby drápali / trhali / a odwázaw§§e ge odtud / na ohniwém ro§§tě plném §§pičatých hřebů ge roztahowali. Slowem: Gednák od čertů w způ§obu hadjm na ně dotjragjcých kau§ánj / gednák rozpálenými kle§§těmi trháni / gednák železnými háky po ohni / mj§to měkého lůžka / táháni / a poněwadž opil§twj mnohých rozličných hřjchů býwá přjčina / welmi rozličnými mukami trápeni byli / tak že §otwa který aud na nich §e nagjti mohl / kterýby neměl §wé ob|387|zwl᧧tnj muky. Ti pak / ge§§to proti ctwrtému [sic!] [1.v.: Božjmu] přikázanj §wých Rodičů nectili / toto měli §obě obzwl᧧tně vloženo trápenj. Zabednili ge čerti do §udů / kteřjž byli wnitř plnj o§trých nožů / a hadů; pak ge poněkud s §udem wáleli; a když vkrutně popjcháni a pořezáni byli / ti vkrutnj hadi §krze roz§§klebené rány do nich §e wkau§ali. Potom mj§to něgakého oblewenj do kotlů plných wřelé §můli vwrženi byli.

Po těchto ne§§ťa§tných zatracených widěla S. Franti§§ka w neyhlub§§jm pekle welmi mnoho lidj želenými řetězy tuze §polu §wázaných / tak aby geden k druhému hřbetem §e obracowal. A ti byli někdy Modlo§lužebnjcy. Prawila též / že Odpadlcowé od Křesťan§ké wjry / kteřjž §lib wěčné či§toty zru§§ili / vwrhowáni byli někdy do kotlů plných wřelé §můly / a někdy do dčberů ledem naplněných: a ti potom §ewřeni a tlačeni byw§§e gako w pre§u dwaumi železnými / a rozpálenými plechý / rozličnými železnými na§trogi převkrutně §§klubáni / a trháni byli. Pak rozpálen byl weliký oheň pro ně / a když byli propu§§těni z plechů / čtyřj čerti w způ§obu wzteklých p§ů do nich §e dáwali / a ge převkrutně kau§ali. Přitom gim zača§té §rdce wytahowáno / a §em y tam pohazowáno bylo. Na to přiráželi čerti gednoho k druhému s we|388|likau w§§ech gich nikdý ne§konalau bole§tj. Gakož pak w§§ickni ginj zatracency činj / tak také tito s newyprawitedlnau wzteklo§tj v§tawičně wyli gako p§y / a zlořečili gednák Pánu Bohu / gednák §wému otcy a mateři / dětem y giným krewnjm přátelům / a známým / tak že w prawdě řečeno ge§t o pekle / že tam nenj žádného řádu / ale že tam bydlj v§tawičná hrůza.

Ne§prawedliwj Saudcowé / kteřjž pro žádo§t peněz ne§prawedliwě §audili / potopowáni byli w kotljch rozpu§§těného zlata a §třjbra plných / magjce na hlawách ohniwé čepice: a nebylo w nich žádného §my§lu / genžby §e něgakým obzwl᧧tnjm trápenjm netrápil. Ale těm / kteřjž byli někdy křiwé §wědectwj promluwili proti bližnjmu §wému / kromě dotčených muk také tato §e přidáwala / že gim čerti gegich gazyky hrozně natahowali / a rozřezáwali s ne§mjrným gich trápenjm / gakož y obě ruce / s takowým trucowánjm / potupau a po§mjwánjm / gak welikého žádný giný z pekelnjků nezku§yl. Vtrhače každého / w tom přehrozném a wěčném ohni po§taweného / obzwl᧧tně trápila gakás hrozná §§elma / magjcý §edm hlaw / z ni[c]hž gedna každému z nich geho gazyk z huby wytrhowala / kterýž druhá žrala / a třetj za§e wychrkowala. Cžtwrtá pak dračj hlawa wzaw§§i ten týž gazyk giž w§§ecken gako železo rozpálený do v§t vtrhači cpala. |389| Pátá každému z nich oči §ew§§j vkrutno§tj wyklubowala. S§e§tá §krze gegich v§§i gako nebozez do gegich hlaw §e wrtala / a gegich mozek s§ála. Sedmá pak ge w gegich no§y kau§ala. Potom přicházelo k tomu mnoho giných čertů / kteřjž nezčj§lná přjkořj těm bjdným zatracencům činili; neboť krom w§§ech giných trápenj / také §třepinau gegich hlawy obtěžowali. Pak vkázal §e gj weliký hauff ne§§lechetných Panen / a mnohých giných žen / z nichž gednakaždá podlé za§lauženj §wých ne§§lechetno§tj hodnými mukami trápená byla. Některé z nich / zachowaw§§e panen§twj toliko podlé těla / ale w §rdcy / §krze neči§tá kochánj / §mil§twa §e dopu§tiw§§e / rozličnými způ§oby wy§mjwaný / vkrutně mr§kany a bity / a na po§ledy na železných / ale rozpálených lawicých po§azeny byli. Giné po po§měchu gim včiněném ohniwými řetězy k gakémus §tromu přiwázané §tály / z něhož §hnilá a čerwiwá gablka do huby gim padala. Napo§ledy drak gegich gazyky y §rdce z nich wytrhowal s newymluwným gegich trápenjm a bole§ti. Ty pak ženy / kteréž w čas §wého žiwobytj marno§ti §wět§ké / a okrasy žen§ké hleděly / o to neywjce pečowaw§§e / aby §e zdály býti krá§né / mj§to wla§ů měly na hlawě plno hadů / kteřjž gegich hlawy vkrutně kau§ali: ginj pak čerti gegich zlořečená těla o§trými ra§§plemi nelito§tiwě drápali. Takowau též muku §ná|390|§§ely ženy w manžel§kém §tawu po§tawené / krom toho že čerti gegich pr§y až do §rdce roztjnali / a včiněné rány §mradlawými a ohyzdnými čerwy nacpáwali / k potre§tánj někdeg§§jch neči§tých my§§lenj a nezřjzených §taro§tj / kterými těle§ných rozko§§j wyhledáwaly: a k dowr§§enj gegich bjdy wedený býwaly do ložj plných hadů a vkrutných potwor.

Nemohla délegi Swatá Franti§§ka na ty tak hrozné wěcy §e djwati / aby neomdlela. Když tedy do mdloby vpadla / po§ylnil gi Angel gegi Wůdce; neboť ge§§tě měla §patřiti tre§tani těch / kteřjž někdy byw§§e w Cýrkewnj dů§togno§ti nedobře žiwi byli. Y widěla někdeg§§j bezbožné Kazatele / a poznala tuto gegich pokutu býti. Pekelnj Katané s vkrutnau wzteklo§tj hnali ge do pece tmawým ohněm hořjcý / a plné hadů / od nichž nelito§tiwě kau§áni byli. Odkudž za§e wywlečeni byw§§e / vwrženi §au před wzteklé chrty / kteřjž ge převkrutně trhali. A poněwádž ti zlj Kazatelé nechtěw§§e lid§kých hřjchů tre§tati / lahodnými řečmi hřj§§njkům wjce pochlebowali / nežli kázali / tedy čertj gegich v§ta §mradlawým tru§em dotčených pekelných chrtů nacpáwali / a potom gegich gazyky / a §rdce s nepochopitedlnau vkrutno§tj z nich wytrhowali. Predykantům pak a Kacýřům nad to wey¨s ge§§tě tato pokuta přidána byla / že dotčenj chrti gegich gazyky a §rdce rozkau§áwali / a |391| čerti rozpu§§těné olowo / měď a železo / s hořjcý §můlau a §yrau gim do chřtánu lili. Táké [sic!] tjm hrozným nápogem nápágeni [sic!; i 1.v.] byli ti zlj Zpowědlnjcy / kteřjž byli §waté wěcy prodáwali / gichž také ta byla obzwl᧧tnj pokuta / že s mleyn§kým kamenem na hrdlo přiwázaným do hluboké gámy / w kteréž byl §tok w§§eliké neči§toty / a mrzkého hnoge / vwrhowáni byli. Potom dwa čerti vchytiw§§e ge / po gakéms řebřjku / na němž w§§udy bylo plno §§pičatých hřebů / a přeo§trých nožů / břitew / a mečů / ge §em y tam táhali. Ale Prelátům / a těm kteřjž w Cýrkewnjm Dů§togen§twj po§taweni byw§§e žiwot ne§§lechetný wedli / gakož y w§§em bezbožným Kněžjm wrch hlawy dřeli / a pr§ty zvtjnali / a na to gim ohniwé čepice / Bi§kup§kým nápodobné / na hlawy §tawěli. Pak ge do neytmawěg§§jho / a w§§elikau mrzko§tj naplněného žaláře zawjrali: odkudž brzo ge za§e s welikau wzteklo§tj wyháněli / aby nowé obzwl᧧tnj muky / gaké kdo §obě §wými hřjchy obzwl᧧tně za§laužil / trpěli. Napo§ledy welmi hltawj wlcy ge §wými zubami rozkau§ali / a §ežrali / od čehož w§§ak tj bjdnjcy nevmjrali / ale §e za§e obnowowali.

Dále ta Swatá w té pekelné mučjrně widěla přeweliké množ§twj hráčů / tanečnjků / a giných lidj / rozličného §tawu a powolánj / gako g§au Lékaři / Apatekáři / S§eňkýři / Ržeznjcy / a ginj Ržeme§lnjcy. Hráči poraženi býwali na |392| zem / a když na zemi po §§pičatých ků§tkách a řeřawém vhlj dlauho §meykáni byli / na železných a rozpálených tabuljch ležeti / a rozpu§§těné §třjbro a zlato pjti mu§yli. Potom býwali od čertů vkrutně mr§káni / a biti biči / kteřjž na koncých měli železné Kaule dobře rozpalené [1.v.: -á-] ohněm. Ti pak / kteřjž ne§prawedliwě hráwali / a giné §§idili / ob짧eni: ti / kteřjž §e wrchno§ti §wé zprotiwili / na čtyry čtwrti roz§ekáni: a napo§ledy ti / kteřjž §e dopu§tili mordu / mečem §ťati býwali. Tanečnjcy k welikému železnému a rozpálenému §laupu přiwázáni g§auce §§jpy roz§třjleni býwali / a když ge čerti odtud odwázali / tehdy gim hlawy na dwě roztjnali: Pak mu§yli gim §táti / a tu drahný počet čertů / okolo nich taucuge [sic! → -n-] ge mr§kal / a háky železnými trhal / zwl᧧tě pak ty audy / gimiž Welebno§t Božj za žiwa vrazyli. Lékaři z wysoka zaw짧eni železnými háky po celém těle trháni byli / za pokutu toho / že nemocných nenapominali / aby §e z §wých hřjchů před §mrti zpowjdali / podlé Cýrkewnjho přjkázanj a §wé powinno§ti: pro kteraužto přjčinu wytrhowali z nich čerti gegich §rdce / a ge pekelným chrtům k §ežránj dáwali. Pro nevmělo§t pak gim wylupowali gegich oči / aniž gim odpau§§těli giné muky / kterých §wým lakom§twjm §obě za§laužili / a které ginj lakomcy w pekle wy§táti mu§egj. Krom toho w§§eho / k potre§tánj gegich nádherno§ti w §§at§twu / obe§třjni byli tmawým a |393| §§eredným ohněm gako rauchem / až hrůza byla na ně hleděti. Apatékáři / co §e newědomo§ti / a lakom§twj doteyče / gedno§tegně §yce muky s lékaři §n᧧eli; ale mj§to toho / že lékařům gegich §rdce §ežrána byla od pekelných chrtů / proto že zle mjcháwali lékař§twj / potopowáni byli w kádjch hrozným §mradem a welmi o§§kliwau neči§totau naplněných. S§eňkýři / kromě těch muk / které měli §n᧧eti pro giné hřjchy / gako ginj / kteřjž §e gich byli dopu§tili / proto že wjno mjcháwali s wodau / a mnoho podwodů při §wém §§eňku vžjwáwali / gednák vwrhowáni byli do welmi §tudeného ledu / gednák potopowáni v wině wřelém / a w giných mnohých tekutých wěcech §polu §mj§§ených a wraucých. Přitom neg§auce w ničemž o§wobozeni od ohně w§§em obecného s obzwl᧧tnjm trápenjm / na řeřawé vhlj položeni / a pečeni býwali. Napo§ledy Ržeznjky zatracené / pro gegich l§ti na několika železných a rozpálených hácých zaw짧ené ďáblowé wážili: a potom pro ne§prawedliwé prodáwánj §hnilého mas§a za čer§twé / §hnilými a přemrzkými §třewy rozličných howad gegich twáře omr§káwali. Napo§ledy na gakých§y §toljch celý gegich těla hned na drobné pličky roz§ekáwali; z čehož w§§ak ti přebjdnj lidé ani na okamženj nevmjrali.

Toto pak S. Franti§§ka měla za neyt잧§j / a ze w§§ech neyhrozněg§§j trápenj / že zatracen|394|cy / wědauce to / že na wěky wěků nebudau mocy patřiti na Twář Božj / z newy§lowitedlné bole§ti w§§ickni §polu gednim §tra§§liwým a welmi žalo§tiwým hla§em křičjce §obě nařjkali / vpěli / wzdychali / a převkrutně zlořečili / gednák proti Pánu Bohu w§§ech wěcý Stvořiteli / gednák proti Pánu Kry§tu / a proti w§§em tagem§twjm geho §watého žiwota a Vmučenj. Item proti Matce Božj a w§§em Swatým. Též proti §obě we§polek / a napo§ledy také proti §amým §obě / tak že w gednom křiku / kterýž wždycky trwal / w§§ecka ta zlořečenj §polu §ly§§ána byla.

Ach Pane GEžj§§i Kry§te! pro§ým tebe co neywraucněgi mohu §krze w§§ecky twé práce a bole§ti / kterés pod§taupiti ráčil pro na§§e Spa§enj: též §krze w§§ecky zá§luhy twé neymileg§§j Matky a w§§ech twých Swatých / rač §e §milowati nad mau hřj§§nau du§§j / kteraus wykaupil §wau předrahau Krwj a rač mne §wými Bož§kými Milo§tmi tak ohraditi / abych nikdý §mrtedlně nehře§§il / a nedo§tal §e do těch přehrozných a wěčných muk / kterés mi dal nynj poznati / a vwažowati / AMEN. |[395]|