Trápenj od pekelných Potwor.

BVdauť čerti w pekle w způ§obu hrozných draků / §§tjrů a hadů / y giných §tra§§liwých potwor zatracené lidi dě§yti a mučiti / gakož §e dokazuge z mnohých widěnj / a zwl᧧tě z tohoto z Kronyky Ržádu Swatého Franti§§ka wyp§aného. Byl w tom Ržádu geden Ržeholnjk / který prwé než Duchownjm zů§tal / laupežnictwj prowozowal: ale od té doby / co §e počal káti / a dal §e do naddotčeného Ržádu / patnácte let / kterých ge§§tě žiw byl / tak twrdý žiwot wedl / že krom giných kagicno§tj / w témž řádu obyčegných / každého týhodne tři dni o §amém chlebě a wodě §e po§til / na gedinké chatrné §ukni pře§táwal / wždycky bos chodil / a po gitřnj nikdý §e na odpočinutj nenawracowal. Mezy tim vmřel Swatý Franti§§ek, a hle |344| gedné nocy toho kagjcýho bratra tak přemáhal §en / že nemoha §e mu nigakž obrániti / mu§yl §e položiti. Hned pak gak §e položil / wytržen ge§t w my§li / a weden od Angela na wrch gakés welmi wy§oké hory / pod kterauž bylo plno přjkrých §kal / a přehluboké audolj. Na kteréž když §e s §trachem djwal / toť hle geho wůdce z nenadánj §trčil geg dolu / tak že přes ty w§§ecky §kály po hlawě letěl / až k zemi; na niž když dopadl / tak ho w§§ecko w§§udy bolelo / gakoby w §obě měl w§§ecky wywinuté audy / a polámané ko§ti. Když tedy tak ležj / při§taupj k němu Angel geho Wůdce / a dj: W§taň rychle a poď; neboť má¨s ge§§tě vgjti dalekau ce§tu. Gemuž ztlučený řekl: Y kterak vbohý půgdu na dalekau ce§tu / ge§§to bole§tj nemohu §e z mj§ta hnauti / a §otwa ducha popadám? Tehdy §e ho Angel dotekl / a w okamženj dokonále [1.v. -alé] vzdrawil. Pak vkázal mu |354| [sic!] welikau rowinu / plnau o§trého a §§pičatého kamenj / trnj a hložj / po kteréž měl bo§ýma nohama gjti. Y §§el / ač welmi pracně / a při§§el k gakés ohniwé pecy / v kteréžto bylo plno čertů / s ohniwými widlemi / a háky. Y řekl mu Angel: Mu§ý¨s nynj do této pece. Nuže wegdiž do ni rychle. Když pak §e mu nechtělo / hned §e čerti měli k němu ochotně / a rozpálenými háky wtáhli ho do ni: a když w ni pobyl za chwjli / za§e Angel wytáhl ho z ni / a řekl gemu: Ge§§těť nenj do§ti. Chy§teg §e ge§§tě k ginému / rowně též welmi těžkému nebezpečen§twj / kteréž má na tě přigjti. On pak řekl: Ach! gižť §em w§§ecek opálen / gak bych tedy mohl ge§§tě gedno / a také hrozné nebezpečen§twj pod§taupiti? Angel pak vzdrawiw geg dotknutjm / přiwedl geg k gakés welmi auzké a kluzké láwce / pod kterauž prudce tekl kalný potok plný hadů / žab / §§tjrů / y draků / a pře|346|hrozného §mradu. Y řekl Angel: Chtěg / neb nechtěg / mu§ý¨s také přes tu láwku gjti. On pak gal §e wymlauwati / řka: Nenjť mi napro§to možné přes tu tak auzkau a kluzkau láwku gjti / abych ne§klauzl do toho hrozného potoka. Ale Angel předce ho k tomu měl / takto mluwě: Poď předce za mnau / a bude§§li hleděti na ta mj§ta na§taupiti / na které gá §taupjm / přegde¨s bezpečně. Y včinil tak / a giž byl do pro§tředku při§§el / když Angel wzhůru wyletěl / a geho §amého na láwce zanechal. O w gak welikém §trachu byl ten vbohý bratr tehdáž / když §e §amotného widěl w tak nebezpečném mj§tě / a že giž ty hrozné potwory / kteréž byly w potoku / rozdjragj §wé tlamy / aby hned / gakby padl z láwky / w§§ecky §polu daly §e do něho / a §ežraly ho! Newěda pak co §obě počjti (neb ani §em / ani tam na krok nemohl) po§adil §e na láwku / a ob|347|gaw gi rukama / vtekl §e horliwými modlitbami k Pánu Bohu / žádage / aby mu pro §wé ne§mjrné milo§rden§twj ráčil při§pěti w tak těžkém nebezpečen§twj. Y wyžádal §obě to / že mu naro§tly křidla kterýmiž wyletěl / až k nebi / kdež widěl mnohé diwné wěcy. Napo§ledy nawrátiw §e k §obě nic déle než §edm dnj žiw byl na tomto §wětě / po kterýchž dokonaw čas §wého pokánj, odebral §e do Nebe do rado§ti wěčné. Specul. Exempl. Di§t. 7. ex. 23. Mně §e zdá / že Pán Bůh §krze takowé widěnj chtěl wynaučiti tohoto kagjcýho §wého §lužebnjka / a §krze něg w§§ecky giné kagjcý / předně že w horaucým pekle bude nezčj§lná §ýla vkrutných potwor / kteréž zatracené lidi převkrutně budau trápiti: potom / že rozgjmánj pekelných muk ge§t welmi dobrý pro§tředek k tomu / aby hřj§§njcy do§tali gako křjdla / gimižby z nebezpečen§twj hřjchů / a wěčného zatra|348|cenj wyletěli do Nebe§ké §láwy. Než ó gak málo ge§t těch / kteřjžby toho pro§tředku vžjwati / na ty muky zpomjnati / a k pokánj §e wzbuzowati chtěli! Ale nech ať ginj dělagj / co §e gim ljbi / budauť potom gi§tě toho pykati / že §obě ča§ně nev§my§lili; ty la§kawý Cženáři ča§to na ně zpomjney / a ge pilně vwažůg / k čemuž ge§§tě tobě některý přjklad po§kytnu.

Na pomezých Longobard§ké země byl geden weliký chytrák / kterýž tak podwodně vměl s lidmi gednati / že on každého / žádný pak geho nemohl o§§iditi. Staloť §e pak / že geden Ržeholnjk w nočnjm widěnj §patřil gakés hrozné ohniwé gezero / okolo něhož bylo weliké množ§twj draků / a hadů. Ten pak gi§tý chytrák po§tawen g§a w tom ohniwém gezeru wymey§§lel §obě / a zkau§§el w§§eligaké způ§oby / gakby mohl z něho wybřj§ti; pročež gednák z gedné / gednák z druhé §trany hledal |349| §obě ce§ty: ale wždycky mu ce§tu za§kočil něgaký hrozný had aneb drak / s roz§§klebenau tlamau / a §ápage §e naň / gakoby ho tudiž §ežrati chtěl / tak že žádným wymy§§leným způ§obem nemohl z toho gezera wygjti. Spec. Exempl. Di§t. 2. ex. 9.

Žeby pak w pekelném ohniwém gezeru / ano y w oči§tcy / vkazowali §e čerti w způ§obu hrozných draků / §§tjrů / a čerwů / také z giných mnohých hy§toryj poznati §e může. Geden Englický mnich widěw oči§tec takowau o tom zpráwu dáwal: Apud Diony§. Carthu§. lib. de 4. noviss. art. 47. Přigda do prwnjho mj§ta oči§tce s §wým wůdcem / genž byl S. Mikulá¨s / §patřil §em tam nezčj§lné způ§oby trápenj. Neboť někteřj pálili §e ohněm / ginj §§kwařili §e / a §mažili w kotljch / někteřj drápánj byli přeo§trými pazaury / tak tuze / že geden aud od druhého §e odtrhowal. Ginj §e kau|350|pali w láznjch z ro[z]pu§§těné §můly / a §yry / mědi / olowa / a zwonowiny vdělaných / ne§ne§ytedlný / a převkrutný §mrad z §ebe wydáwagjcých. Někteřj kau§áni byli od gakýchs welmi vkrutných a potworných čerwů. Ginj ginými / ale w§§ickni převkrutnými způ§oby trápeni byli. Ti pak / kteřjž na §wětě byli Wrchnjmi / dwogná§obné muky pod§taupiti mu§yli. Ge§tiť mi Bůh §wědek / že kdybych widěl / některého člowěka / genžby mně / y w§§em mým milým w§§ecko zlé včinil / cokoli na tomto §wětě může člowěk člowěku zlého včiniti / byť pak ge byl y pomordowal / do těch přehrozných muk od§auzeného / ti§ýckráte (kdyby to býti mohlo) chtělbych za něg raděgi §mrt po§taupiti / nežli dopu§titi / aby on při§§el do těch trápenj / neboť w§§ecky / co §em gich tam widěl / g§au tak hrozné / a těžké / že nenj možné mně gegich těžko§t wy§lowiti. Potom §me |351| při§§li do druhé mučjrny / kde §me widěli přehluboké audolj / w němž tekla řeka / a nad řekau wy§tupowala mlha s newyprawitedlným §mradem. Bylť pak také w tom audolj oheň / ale z druhé §trany byl tak tuhý mráz / že §em §audil nic t잧§jho nad něg nebýti. A tam bylo du§§j bez počtu / kteréž gednák w té §mradlawé řece potopowány byly / gednák §e w ohni pálily / a když z něho wy§§ly / w tom převkrutným mrazu trápiti §e mu§yly. A těch muky byly t잧§j / nežli oněch / kteréž §e na prwněg§§jm mj§tě trápily. Potom §me §e do§tali / na třetj oči§tcowé mj§to / kteréž tak hrozné bylo / že ani ty muky / kteréž §e tam zdagj býti neymen§§j / žádným gazykem wy§lowiti / a žádnau my§lj pochopiti §e nemohau. Tu bylo welmi weliké pole hroznau mrákotau přikryté / a tu také tekl potok §yry hořjcý / a newyprawitedlný §mrad z §ebe wydáwagjcý. |352| A mlha černá gako smůla §polu s plamenem §§iroce §e po poli rozcházela. Po rowině pak téhož pole plazylo §e nezčj§lné množ§twj čerwů / práwě přehrozných / potworných / a z §wých v§t mrzký plamen wypau§§těgjcých / kteřjž ty bjdné lidi / ge§§to na to mj§to od§auzeni byli / s nena§ycenau žrawo§tj kau§ali / trhali / a žrali. Nad to w§§ecko čerti po nich §kákali / a gako wzteklj převkrutně ge trápili: neboť gakýmis rozpálenými železy gednák ge na ku§y aud po audu roz§ekáwali / gednák w§§ecko tělo až do ko§tj od§§krabowali / gednák ge do ohně vwrh§§e / gako něgakau zwonowinu w ohni rozpau§§těli. Ge§tiť mi Bůh §wědek / že to w§§ecko / což §e §nažjm powjdati o mukách toho mj§ta / ge§t welmi málo / a gako nic. Poněwadž widěl §em / že ti bjdnj lidé §n᧧eli w kratičkém ča§u wjce nežli §to rozličných trápenj / gimiž když tak zkaženi byli / gakoby §e w |353| niwec obrátili / hned zase byli celj: a potom opět zkaženi / a opět obnoweni / a tak wždycky. Ten pak oheň / kterýž tam hořj / tak hrozně pálj / že kdyby hořel w§§ecken §wět / w§§ecken oheň hořjcýho §wěta proti pekelnému ohni mohlby §e zdáti wlažný. Mnoho také čerwů na drobné kau§ky rozpukaných a mrtwých pod těmi bjdnými lidmi po hromadách leželo / a hnilo / z nichž práwě ne§ne§ytedlný §mrad wycházel: a ten gim činil ge§§tě wět§§j trápenj / nežli byly w§§ecky přede§§lé muky. W těch pak mukách neywjce §e trápili ti / kteřjž §e byli někdy Sodom§kého hřjchu dopu§tili; neboť gakés welmi weliké ohniwé přj§§ery přehrozného pohleděnj v§tawičně §e do nich dáwaly / a gakžkoli oni §e gim bránili / mocně ge k §obě přitlačowaly / čjmž §e ti bjdnjcy převkrutně trápili; odkudž y tře§auce §e ne§mjrnau bole§tj wyli / a řwali tak hrozně / žeby někdo |354| řekl / že §e gegich hlas rozljhá po celém §wětě. Ten týž Ržeholnjk na témž mj§tě widěl mnohé gi§té o§oby w přehrozných mukách / kteréž gá pro krátko§t tuto wypau§§tjm / a toliko to prawjm: Ge§tliže ti / kteřjž před §wau §mrtj §krze §waté pokánj do§§li §wých hřjchů odpu§§těnj / a g§au w milo§ti Božj / tak vkrutné pokuty §n᧧egj w oči§tcy: ach gakéž nebudau §n᧧eti zatracency w pekle / kteréž Bůh w o§§kliwo§ti má / a které Kry§tus Pán gako p§y od §wé twáři s zlořečenjm zažene řka: Odegděte odemně zlořečenj do ohně wěčného?

Ach Pane Gežj§§i Kry§te račiž pro twé §waté drahé rány / a §krze §edmero bole§tj twé neymileg§§j Matky též §krze přjmluwy a za§luhy w§§ech twých milých Swatých / nás wy§woboditi od horaucýho pekla / a přiwe§ti k wěčnému spa§enj / Amen. |355|