Trápenj Tyran§kých Králů.

TEodoryk Wla§ké země Král / byw neyprwé welmi dobrého žiwota / ne§etrwal w něm až do konce / ale před §wau §mrtj prwněg§§jmu žiwotu práwě odporné obyčege na §ebe wzal / a bezbožně §obě wedl / tak že §e o něm mohlo řjcy to / co po bjdným pádu Wy§oce včeného Orygene§a wýchodnj Cýrkew někdy prawila: Dokud byl dobrý / tak dobrý byl / že žádného nad něg lep§§jho nebylo: když pak zlým včiněn ge§t / žádného nad něg hor§§jho §e nenacházelo. Ale gá neučině zminky o giných geho ne§§lechetno§tech / toliko připomenu geho welikau vkrutno§t / kterau nad Ianem Papežem prowozowal / když ho do žaláře w§aditi / a tam ho tak dlauho s§užowati dal / až ten dobrý Papež welikau bjdau a nauzý tam vmřjti mu§yl. Po|336|tom dal §tjti hlawu Symmachowi Spolu=Radnjmu / muži weliké maudro§ti / a §watých mrawů. Též w Papij gednoho pobožného Wladyku gménem Boecya do wězenj w§aditi rozkázal / a tak dlauho §e s njm wězel / až on w tom wězenj zahynul. Nenechalať pak Sprawedlno§t Božj tak těžkých wey§tupků bez §prawedliwé pom§ty; neboť nedlauho po §mrti Symmachowy / když gednoho dne tomu vkrutnému Králi přine§ená byla na §tůl hlawa rybj / zdálo mu §e / gakoby mu byli Symmachowau hlawu před oči po§tawili: odkudž §e w§§ecek kormautil / a to tak hluboce do §rdce připu§til / že té nocy vmřel. Po gehožto §mrti gak pj§§e S. Ržehoř Papež (lib. 4. Dial. c. 30.) gacýs plawcy plawjce §e od Sycylie do Wlach / připlawili §e k gednomu o§trowu Lipara řečenému / na němž |337| bydlil geden Pau§tewnjk muž wýborné ctno§ti. Y §§li tedy někteřj z nich do geho chalaupky / chtjce ho naw§§tjwiti / a geho modlitbám §e poručiti. Přigal ge Pau§tewnjk la§kawě a wděčně: a když s nimi porozpráwěl o §pa§ytedlných wěcech / napo§ledy také toto doložil: Wjteliž / že Král Teodoryk vmřel? Nevmřelť §nad / řekli oni / poněwadž prwé / nežli §me §e na ce§tu wydali / ge§§tě byl žiw / a od té doby nic nebylo §ly§§eti o geho §mrti. Gimž muž Božj řekl: Gi§táť ge§t wěc / že vmřel; neboť wčera w hodinu dewátau rozpá§aný / zutý / a §wázanýma rukama mezy Ianem Papežem a Symmachem Spolu=Radnjm byl weden / a od nich vwržen do welikého ohniwého gezera / genž v§ta Wulkánowa §lowe. Což oni v§ly§§aw§§e, pilně §obě den / w kterémž §e to djti mělo / poznamenali / a |338| nawrátiw§§e §e do Wlach / po pilném wyptáwanj §e / toho §e doptali / že oprawdowě na ten gi§tý den / který gim byl Pau§tewnjk oznámil / ten ne§§ťa§tný Král z tohoto §wěta wykročil / a za §wé ne§§lechetné §kutky za§lauženau odplatu / totiž horaucý peklo / do§tal. Slu§§něť pak a §prawedliwě od těch dwau / totiž od Iana Papeže / kteréhož w žaláři bjdau zamordowal / a od Symmacha Radnjho Pána / kteréhož bez winny §tjti rozkázal / do wěčného ohně vwržen ge§t / aby §krze ty o§oby / které ne§prawedliwě s§užowal a zmordowal / k §prawedliwému tre§tánj přiweden byl. Ach bogtež §e w§§ickni ne§prawedliwj Saudcowé / Tyran§§tj lidé / a kteřjžkoli giné ne§prawedliwými způ§oby potlačugete / trápjte / laupjte / mordugete! Neboť přigde někdy čas / w kterýmž wa§§e moc odgatá |339| od wás bude / a ti §prawedliwj / kteréž §te ne§prawedliwě trápili / a hubili / proti wám pow§tanau / a na wás před §prawedliwým §audem Božjm žalowati budau. Prawdať zagi§té ge§t / co předpowjdá Mudřec těmito §lowy: Tehdy §tanau §prawedliwj proti těm / kteřjž ge s§užowali / a kteřjž brali ná§yljm prace [sic!] gegich. Sap. 5.1. Ačkoli tedy nynj g§au pod nohama wa§§jma / a wy §togjte: w§§ak obrátj §e někdy kolo / a wy pod gegich nohama budete / oni pak §táti budau. Hle Lazar na tomto §wětě ležel v dweřj onoho Ewangelického bohatce / žádage na§ycen býti z drobtů / kteřjž padali z §tolu bohatého / a žádný mu nedáwal: nynj pak bohatec ležj w pekle / žádage za gednu krupěgjčku wody / a žádný mu gj nedáwá / a nedá na wěky. (Luc. 16.) O gak tedy weliká proměna bude na onom §wětě / kdež ti / kteřjž zde s§užowáni |340| a potupowáni byli / budau w ne§mjrné rado§ti a §láwě: a ti / kteřjž ge s§užowali a potupowali / budau w ne§mjrném s§auženj a w potupě / a to w§§ecko / což giným zlého činili / gim učiněno bude! Biloť [sic!] to w§§ecko giž dáwno w §tarém Zákoně figurowáno na Adonybezechowi Králi / genž měw neyprwé welmi weliké §§tě§tj / §edmde§até [sic!] Králů přemohl / a o§ekaw gim ruce y nohy, přinutil ge / aby gako §§těňata lezli pod §tolem geho / zbjragjce drobty pokrmů geho: potom w§§ak také §ám to s§auženj zku§yti mu§yl. Neboť přemožen byl od Izrael§kých / kteřjž mu také o§ekali ruce y nohy. Odkudž y rozpomjnage §e na §wau někdeg§§j vkrutno§t / a přjtomnau bjdu / žalo§tiwě řjkal: Sedmde§áte Králů magjcých o§ekané Ruce y nohy zbjralo pod §tolem mým pokrmů drobty: Gak §em gá gim dělal / tak také mi Pán Bůh odplatil. Judic. 1.7. Hleďtež §e tedy |341| w§§ickni lidé / aby §prawedliwým Saudem Božjm ne§talo §e wám / a§poň na onom §wětě / co wy zde giným činjte. Po§ly§§te medlé co wám prawj Mudřec: Dána ge§t wám Moc od Pána Boha a Sýla od Neywy¨s§§jho / kterýž otáže §e na §kutky wa§§e / a na my§§lenj wa§§e ptáti §e bude. Nebo když §te byli §lužebnjcy Králow§twj geho / nepráwě §te §audili / ani §te o§třjhali Zákona §prawedlno§ti / aniž §te wedlé wůle Božj chodili. Hrozně a brzce vkáže §e wám: nebo neytwrd§§j bude Saud s těmi / ge§§to nad ginými wládnau. Nizkého řádu zagi§té člowěku vkázáno bude Milo§rden§twj: ale mocnj ná§ylné muky trpěti budau. Neboť na o§obu žádného nebude dbáti Bůh / kterýž ge§t Pán w§§ech / aniž §e báti bude weliko§ti žádného: nebo malého y welikého §twořil / a gedno§tegná peče [sic!] ge§t mu o w§§ecky. Sylněg§§jm zagi§té §ylněg§§j připraweno ge§t trápenj. Sap. 6.

Neymilo§rdněg§§j Pane Gežj§§i Kry§te / genž §y proto na křjži vmřjti ráčil / abys nás z týran§ké vkrutno§ti S§atan᧧owy wy§wobodil / pro§ým tě §krze twé bole§ti / též §krze |342| zá§luhy twé neymileg§§j Matky genž ge§t Matka Milo§rden§twj / odegmi odemne §rdce nelito§tiwé / ať nikdý giných nes§užugi / a z cyzýho trápenj nemjwám pot짧enj / abych §krze to neza§laužil §obě wěčného zatracenj / Amen.

O dobrotiwý Bože! genž §y mne z ničehož §twořil / a §tracenéo mzdau welmi welikau wykaupil: pro§ým / nerač toho dopau§§těti / abych měl zahynauti / a k wěčnému zatracenj §e do§tati. Nepohrdey / pro§ým / djlem rukau §wých: ale raděgi přigmi mne do počtu wywolených §wých / abych tebe Stwořitele §wého / mohl w Nebi §patřiti / a §e w§§emi Nebe§§ťany chwáliti na wěky wěků / Amen.

Dopomoz mi k tomu Ney§wětěg§§j Matko Božj Panno Marya / a w§§ickni Swatj. |343|