Pekelné muky wzbuzugj k §etrwánj w dobrém.

NEnj na tom do§ti / aby kdo §e k Panu Bohu obrátil / a dobře ziw [!] býti začal: ale / chceli §pa§enj dogjti / mu§ý w dobrém až do §mrti §etrwati; neboť §wětle Kry§tus Pán dj: Kdo §etrwá až do konce / ten §pa§en bude. Matth. 10.20. Což také ginde při§ljbenjm wěčné koruny ztwrdil / řka: Buď wěrný až do §mrti / a dám tobě korunu žiwota. Apoc: 2.10. Srownáwá §e s Pánem S. Ržehoř / an takto mluwj: Nadarmoť §e činj dobré / ge§tliže před §konánjm žiwota od něho od§taupj¨s; neboť y ten darmo rychle běžj / který prwé / nežli přiběhne k cýli / v§táwá. Cžiň co chce¨s dobrého / ne§etrw᧧li w něm až do §mrti / nedogde¨s §pa§enj. K takowému pak w dobrém §etrwánj welmi mocně člowěka wzbuzuge wěčných pekelných muk bedliwé uwažowánj. S. Iozaffat Awennera Indyán§kého Krále §yn / když obrácen byl od |330| Barlaama So Pau§tewnjka na Kře§ťan§kau wjru / při§§el do welikého nebezpečen§twj ztracenj Panické či§toty / kterauž bylby §nad y ztratil / kdyby ho byl Bůh neymocněg§§jm pro§tředkem k §etrwánj w té nenahraditedlné ctno§ti nevtwrdil / tauto přjležito§tj. Modlil §e gednau ten §watý mládenček několik hodin Bohu / žádage ho za to s welikau horliwo§tj / a s wylewánjm §lz / aby ho od ná§ylných autoků §milného ducha wy§woboditi ráčil / w kterémžto modlenj nenadále v§nul. We §nách pak vkázali §e mu gacýs mužj / kteřjž ho po gakýchs neznámých kraginách přiwedli neyprwé do welmi we§elého ráge / a nad mjru krá§ného Nebe§kého Mě§ta / kdež mu praweno ge§t / žeby to bylo odpočinutj těch / kteřjž wěrně Pánu Bohu §laužj w §prawedlno§ti. Odkudž odweden / a ač welmi nerád / přiweden ge§t do giných mj§t prwněg§§jmu rozko§§nému rági |331| na přjč protiwných; neboť byly tam přehrozné tmy / a w§§ecko plno hrůzy / bole§ti / a §tra§§liwého hluku. Tam též byla pec welikým ohněm hořjcý / okolo kteréž plazyla §e množ§twj gakýchs hrozných čerwů / a §tála weliká §ýla vkrutných trápičů / aneb ďáblů. A tu §ly§§án byl tento přehrozný hlas: Totoť ge§t mj§to pro ne§§lechetné lidi / a magj §e w něm trápiti w§§ickni ti / kteřjž §e zprznugj mrzkými těle§nými hřjchy. Po čemž hned wyweden ge§t z toho §tra§§liwého mj§ta / a při§§el k §obě: ale w§§ak předce tak hrubě zd짧ený zů§tal / že §e třá§l po celém těle / a z geho očj hogně §lzy / gako něgacý potůčkowé tekly. Tak welice pak zo§§kliwěly §e mu w§§ecky neči§té rozko§§e těla / že §e mu zdály hůře §mrděti / nežli gakákoli §mradlawá lauže neb hnůg na §wětě. Daurolt. Flores Exempl. cap. 8. tit. 16. exempl. 4.

O každý kře§ťan§ký člowěče / kdoko|332|li §e oprawdowě §tará¨s / abys přemohl gakékoli těžké poku§§enj / §etrwal w §prawedlno§ti / a §pa§yl §wau du§§i / nahledni okem my§li §wé do pekelné propa§ti / popatř na gegj přetěžké a wěčné muky: a zku§ý¨s / že §e ti hřich zo§§kliwj / pře§tane poku§§enj / a nebude¨s wjce chtjti hře§§iti. Pomni na §wé po§lednj wěcy / a na wěky nezhře§§j¨s / dj Syrach. Eccli. 7.40.

Blaho§lawený Fur§eus z Irlandu rodilý / §patřiw gednau v widěnj hrozné pekelné muky / tak hrubě §e gich potom wždycky dě§yl / že kolikráte na ně zpomenul / tolikráte §e po celém těle potil / ačkoli někdy byla welmi tuhá zyma / a on chatrný oděw na §obě mjwal. Pćdag. Chri§t. p. 1 c. 8. § [paragr.] 8. Co §e ti zdá / bylliby §e tehdáž chtěl něgakého hřjchu dopu§titi / a §obě ty muky / kterých §e tak welice hrozyl / za§laužiti / kdyby ho byl ďábel k hře§§enj pokau§§el? Nedomnjwám §e / |333| nýbrž §audjm / žeby byl to zlé my§§lenj hned z §wé my§li / gako gedowatého hada z lůna / neb řeřawé vhly z ruky / wywrhl. Tak také ty včinj¨s / bude§§li zdráwě vwažowati / gak hrozná wěc ge§t vpadnauti w ruce Boha žiwého / gedenkaždý §mrtedlný hřjch / na tomto §wětě §krze prawé pokánj ne§mazaný / wěčno§tálým trápenjm w pekle tre§tagjcýho. O coby gich málo poku§§enjm ďábel§kým swolowalo / a do pekla přicházelo / kdyby na ty muky §e rozpomjnali / a že §e do nich do§tati mohau / vwažowali!

Proč S. Dawid §wau po§tel ča§to §lzami poljwáwal? proč tak §mutný býwal / že ča§to ani mluwiti nechtěl? my§lil §em (dj on) na dni §taré / a léta wěčná w my§li §em měl. Hle co činil / když na wěčno§t pekelných muk zpomjnal. Proč S. Bononyus Opat na holé zemi ljháwal / a mj§to podu§§ky kámen §obě pod hlawu podkládal? Proč S. Edmund Arcy=Bi|334|§kup přes třidceti let / a S. Lupus Bi§kup přes čtyřidceti let na holé zemi ljháwali? Proto že §§ťa§tné w Nebi wěčno§ti dogjti / a ne§§ťa§tné w pekle vgjti chtěli / kterau kdo zdráwě vwažuge / bude s nimi dobře ziw [sic!] na §wětě.

Pane Gežj§§i Kry§te genž §y proto tak vkrutné muky §n᧧eti ráčil na tomto §wětě / abychom my wy§wobozeni byli od vkrutných muk pekelného ohně / pro§ým tebe §krze twá w§§ecka vtrpenj / též §krze §polu=vtrpenj twé neymileg§§j Matky / dey mi zdráwě poznati / a §pa§ytedlně vwažowati pekelné muky / abych §e gich oprawdowě bál / nikdý nehře§§il / ale w twé milo§ti setrwal až do §mrti / a tak do§§el wěčného §pa§enj / Amen. |335|