Pekelné Muky rozgjmati ge§t vžitečné.

CHtě Swatý Duch welmi mocný a weřegný pro§tředek k odwrácenj lid§kého §rdce od milowánj hřjcha w§§em lidem po§kytnauti / §krze Syracha takto gednomu každému člowěku ráčj raditi: We w§§ech §kutcých §wých pomni na po§lednj wěcy §wé / totiž na §mrt / na hrozný §aud Božj / na peklo / a na Nebe§ké Králow§twj: a na wěky nezhře§§j¨s. Eccli. 7.40. Ačkoli pak prawda ge§t / že to w§§ecko ge§t welmi mocné k pohnutj člowěka / aby nehře§§il: nic méně w§§ak nic §e nezdá mocněg§§jho býti nad vwažowánj wěčných pekelných muk / gimiž ge§tliže které §rdce lid§ké nedá §e obměkčiti / mu§ý gi§tě nad §kálu / železo a ocel twrděg§§j býti.

Geden nábožný §lužebnjk Božj řjkáwal / že §e mu zdá / že by w Kře|314|sťan§ké Obcy toliko dwa žalářowé potřebnj byli / geden pro Neznabohy / a druhý pro ne§my§lné lidi; poněwadž / gak on §audil / anebo wěřj někdo / že ge§t peklo / w němž magj ne§§lechetnj na wěky wěků trápeni býti / anebo newěřj. Ge§tliže newěřj / ge§t neznaboh / a mělby mezy neznabohy do žaláře gim připraweného w§azen býti. Pakli wěřj / že ge§t oprawdowé peklo / w němžto zatracency wěčné muky §n᧧eti mu§egj / a nic méně §mrtedlně hře§§j / a ge§§tě §e w §wých hřj§§jch raduge a naprawiti §e nechce / ge§t ne§my§lný / a do žaláře ne§my§lných mělby zawřen býti. Pćdag Chri§t. p. 1. c. 8. §.[paragraf] 8. Neb můželiť pro Boha gaká wět§§j ne§my§lno§t býti / gako ge§t ta / mocy §obě lehkau prácý za málo koliks let wěčné zbožj / ne§konalau rado§t / a Králow§twj Nebe§ké zey§kati: a w§§ak pro něgakau §§pa|315|tnau / na okamženj aneb a§poň na welmi krátký čas trwagjcý rozko¨s dobrowolně chtjti toho w§§eho §e zbawiti / a do tak těžkých trápenj / že §e ani wy§lowiti nemohau / a které na wěky wěků bezew§§eho přjtrže / a oblewenj trwati budau / wědomě / a dobrowolně §amého §ebe vwrhnauti?

Ach Kře§ťan§ký člowěče! kdokoli §y až po§awad tak ne§my§lný byl / a §měle / y we§ele do hřj[c]hů §mrtedlných padal / gakoby za ně žádné pokuty němělo [sic!] na§ledowati / nynj a§poň gednau pozney a zdráwě vwažůg / co ge§t peklo / kterého §obě gednim každým §mrtedlným hřjchem za§luhuge¨s / a bog §e / abys §e do něho nedo§tal. Abys ge pak tjm lépegi rozgjmal / po§ly¨s / co ti S. Bernard k vwažowánj předkládá: Coť §e zdá (dj on) gaká tehdáž bude žalo§t / gaká bole§t / a gaký zármutek / když bezbožnj oddělenj budau od §polečno§ti Swatých / a od widěnj Twáři Božj / a když dáni budau w moc ďáblů / s |316| nimiž půgdau do ohně wěčného / kdež wždycky bez konce budau w žalo§ti a w lkánj? Neboť §auce daleko odehnáni od rozko§§ného Ráge Nebe§ké Wla§ti / budau §e wěčným ohněm trapiti [sic!] / nikdý newidjce §wětla / nikdý žádného polehčenj neb občer§twenj nemagjce: ale přes ti§ýc ti§ýců let w mukách zů§táwagjce w pekle / z něhož nikdý wy§wobozeni nebudau. Kdežto ani ten / kdo trápj / nikdý nev§táwá / ani ten / kterýž trápenj §n᧧j / nikdý nevmjrá. Nebo tam tak oheň pálj / aby nikdý nevmořil; a tak muky po mukách gdau / aby §e wždycky obnowowaly. Gedenkaždý pak podle za§lauženj bude §n᧧eti w pekle trápenj: kdo tjže prohře§§il / §n᧧eti bude trápenj wět§§j; méně / men§§j: a ti kteřjž gedno§tegně zhře§§ili / gedno§tegné muky §na§§eti mu§egj. Nic giného tam §ly§§áno nebude / nežli pláč a kwjlenj / lkánj a nařjkánj / §tey§kánj §obě / a §§křjpenj zubů: Nic tam nebude widěti / nežli čerwy / a potworné twáře trápičů / a pře§§eredná §tra§§idla ďábel§ká. Vkrutnj čerwowé hryzti budau wnjtř zatracených §rdce. Kteréž také obkljčj z gedné §trany bole§t / a z druhé §trach / žalo§t / omámenj / a přehrozná bázeň. Hořetiť budau ti bjdnjcy w ohni wěčném a to na wěky wěků. Na těle trápiti ge bude oheň / na du§§i pak čerw zlého §wědomj. Tamť bude bole§t ne§ne§ytedlná / bázeň přehrozná / §mrad převkrutný / §mrt du§§e y těla / bez naděge odpu§§těnj a milo§rden§twj. Ale w§§ak zatracency tak budau mřjti / že wždycky budau |317| žiwi / a tak budau žiwi / že wždycky budau mřjti. Bern. lib. de Anima c. 3. Ach Pane GEžj§§i Kry§te gak g§au to hrozné a §tra§§liwé wěcy! A to pak ge§t neyhrozněg§§j / že ty tak hrozné muky zatracenců wždycky magj trwati / a nikdý žádného konce mjti nebudau! O přehrozné wždycky! O pře§tra§§liwé nikdý! O nepochopitedlná wěčno§ti! W§§ickni / kdo tě zdráwě rozgjmagj §lu§§ně §e tebe bogj a w§§ecko zlé na tomto §wětě trpěliwě a mile §n᧧egj / aby §e do twých ne§konalých muk nedo§tali.

Geden Mnich tázal §e Achylle§a Mnicha / odkudby to bylo / že gak dlauho ge§t w §wé komůrce / býwá mu tam welmi te§kno? gemuž Achille§ odpowěděl / žeby to odtud pocházelo / že nikdý dobře nepoznal wěčného odpočinutj w Nebi / které dauffati / ani wěčných pekelných muk kterých §e báti máme. Neboť |318| kdybys zdráwě ty wěcy rozwážil / byťby twá komůrka byla plná čerwů / a ty mu§yl až pod krk mezy nimi býti / na nicbys §obě tam ne§tey§kal / nýbržbys to rád a mjle §n᧧el. Spec. Exem. Di§t. 2. ex. 54.

To že §obě pilně rozgjmal geden Ržeholnjk z Ržádu S. Dominyka / těžké poku§§enj proti §wému powolánj §tatečně přemohl. Nebo když geden podlé §wěta weliký / a wzácný geho přjbuzný / gemu ge§§tě na průbě zů§táwagjcýmu / a tehdáž ge§§tě autlému a zpanilému radil / aby z toho §watého Ržádu ča§ně wy§§el / a k §wět§kému žiwotu §e nawrátil / řka / že pro autlo§t těla nebude mocy §etrwati w tak přj§né a twrdé Ržehole / maudře na to gemu mládenec odpowěděl těmito §lowy: Ta §ama autlo§t a rozmazano§t má / pro kterau mi radjte / abych nebyl Duchownjm / ge§t mé neymocněg§§j wzbu|319|zenj / abych Ržeholnjkem zů§tal. Neboť §obě my§ljm takto: Nemohuliť nynj pro rozmazano§t §wého těla žádné těžko§ti §n᧧eti na tomto §wětě / y kterakž pak budu mocy §n᧧eti přetěžká ano práwě ne§ne§ytedlná / nezči§lná / a wěčná trápenj w pekle? A protož vminil §em §obě raděgi na tomto §wětě ča§nau přjkro§t duchownjho žiwota pod§taupiti / nežli abych měl wěčné trápenj w pekle §n᧧eti: a chcy raděgi zde pro Kry§ta Pána chudým býti / abych do§§el wěčného zbožj w Nebe§kém Králow§twj. Spec. Exemp. Di§t. 7. ex. 51.

Nowěg§§j přjklad §tal §e za paměti na§§jch Otců / totiž okolo léta §§e§tnácti§tého třetjho / w zemi Francké / a ge§t tento. Geden Wogák giž §e§§lého wěku / roznemoha §e těžce / bljžil §e k §mrti: ale w§§ak wjce ho trápilo wla§tnj §wědomj / a přede|320|§§lý žiwot ztráwený w těžkých hřj§§jch / nežli bole§ti / kteréž cýtil w těle. Ten nedlauho před §končenjm §wého žiwota / buď že oprawdowě widěl hrozné pekelné muky / anebo toliko §ylně ge rozgjmal / a hrubě §obě do hlawy wzal / tak welice §e na dobrau §tranu proměnil / že §e hned ze w§§ech přede§§lých hřjchů s welikau §krau§§eno§tj gednomu Knězy z Towary¨s§twa Gežj§§owa zpowjdal / ne§prawedliwé wěcy / těm / kterýmž náležely / nawrátil / w§§echny winy těm / kteřjž ho w nětčem vrazyli / odpu§til / a w§§em / kteřjž ho w nemocy naw§§těwowali / a zwl᧧tě wogákům / §pa§ytedlná napomenutj dáwal / řjkage: O towary§§owé mogi! welmi zle §me až po§awad §wůg žiwot ztráwili / těžce hře§§ili / a nebudemeli hleděti ča§ně §krze prawau lito§t a prawé pokánj §prawedliwý hněw Pána Boha v|321|krotiti; za §wé těžké hřjchy přehrozné muky w pekle pod§taupiti mu§ýme. O by§te wěděli / co §em gá tam widěl! Ach gak hrozný ge§t tam oheň! ach gak g§au tam vkrutná trápenj! Ach gak bjdný a ne§§ťa§tný ge§t ten / kdo §e tam do§tane! Tak zača§té s §rdečným wzdychánjm řjkáwal těm / kteřjž k němu přicházeli / a pohrozyw gim peklem / mnohé z nich §wým wraucným napominánjm k tomu přiwedl / že pokánj činili / a lep§§j žiwot we§ti připowěděli. Když pak §e ho Kněz ptal / takéliby trpěliwě a mjle bole§ti / které mu geho nemoc přin᧧ela / §n᧧el? vkázaw pr§tem na weliký oheň / kterýž nedaleko od geho lože hořel / takto odpowěděl: Ach! netoliko tuto nemoc / a w§§ecky bole§ti / kteréž mám / ale tento oheň chtělbych trpěliwě §n᧧eti / až do dne §audného / kdyby to Pán Bůh odemne mjti chtěl: ne|322|boť §em o mnoho t잧§j a vkrutněg§§j trápenj w pekle §patřil. Nedlauho potom / po mnoha znamenjch oprawdowého pokánj / §wůg žiwot s dobrau naděgj dokonal. Pćdag. Chri§t. p. 1. c. 8. §. [paragraf] 8.

Mnozý ginj widěw§§e pekelné muky tak §e gich vlekli / že netoliko §ami y hned pokánj činili / ale také giné k pokánj napomjnali. Gá toliko dwa tuto přiwedu. Prwnj ge§t gakýs Mnich gménem Petr / z Hybernye rodilý / kterýž prwé než §e žiwotu pau§tewnjckému oddal / těžkau nemocý poražen g§a vmřel / ale brzo potom za§e obžiwl. A ten o §obě powjdáwal / že w tom ča§e / co mrtwý byl / hrozné pekelné muky / a w nich některé wzácné Pány po§tawené §patřil. Když pak giž bylo na mále / aby ho také do pekelného plamene vwrhli zlj duchowé / vkázal §e mu Angel w ga§ném rau|323|chu / kterýž ho do týchž muk vwrhnauti nedal / ale k němu prawil: Wygdiž odtud / a napotom welmi pilně toho hleď / gak dobře má¨s na §wětě žiw býti. Po kterémžto hla§u nawrátila §e du§§e do geho těla / a on procýtiw ze §na §mrti / w§§ecko to / což §e s njm zběhlo / s hrůzau wyprawowal. Od kteréžto doby tak ča§tým bděnjm / tak dlauhými po§ty / a ginými pokutami §wé tělo tryznil / že byť pak byl krá§ně ani §lowa o tom §wém widěnj giným neřekl / z §amé kagicno§ti geho / a horliwých Skutků mohli w§§ickni poznati / že oprawdowě mu§yl peklo widěti / a že §e ho přewelice bogj. Spec. Exempl. Di§t. 1. ex. 62.

Druhý byl gakýs Žebrák w kragině Mexykán§ké / který léta Páně 1596. tak těžce §e roznemohl / že ho w§§ickni za mrtwého měli. Když pak giž několik hodin gako mrtwý |324| ležel / powolán byw k němu geden Kněz z Towary¨s§twa Gežj§§owa w§§eligak §e dowěděti §nažil / zdali by oprawdowě mrtwý byl / aneb toliko w něgakých mdlobách ležel. Ale y ten nemoha žádného neymen§§jho znamenj žiwota na něm znamenati / giž w§§ecky modlitby gako za mrtwého wyřjkal / aby potom geho tělo w gi§tém ča§u pochowáno bylo. Ale když Kněz giné w témž Mě§tě nemocné naw§§tjwiti §§el / a§y po dwau hodinách naddotčený žebrák / který §e w§§em mrtwý býti zdál / při§§ed k §obě / gakoby §e z twrdého §na probudil / počne §e heybati / a aby Zpowědlnjka k němu powolali / žádati. Y powolali rychle téhož Kněze / gemuž když nemocný řádně §e wyzpowjdal / coby byl v wytrženj my§li widěl takto wyprawowal. Když §em / prey / gako mrtwý ležel / vweden |325| §em byl na gakaus §§irokau a welmi pro§trannau ce§tu / po kteréž §§lo nezčj§lné množ§twj lidu: to w§§ak §em znamenal / že čjm dále §e ta ce§ta táhla / tjm vž§§j wždycky byla / ale na gegjm koncy byla welmi hrozná a §§iroká propa§t / ku kteréž když §em §e do§tal / newěděl §em §obě welikau te§kno§tj co počjti / proto že ani §em / ani tam nebylo mi možné gednoho kroku včiniti. Když tedy tak tu §toge do té propa§ti hledjm / toť hle widjm gako přewelikau wápennau pec welmi welikým ohněm hořjcý / z nižto §em §ly§§el tyto hrozné hla§y: Nynjť ó ne§§lechetnj hřj§§njcy / za §wé opil§twj / za §wé zlo§ti / za §wé neči§té hřjchy / a za §wé laupeže za§laužilau pokutu trpěti budete: Nynjť hle pom§tjme ty křiwdy / kteréž §te wy prwé chudým činjwali. Když pak §em §e těmi hla§y náramně zdě§yl / gakýs muž / |326| krá§ného wzezřenj / vgaw mne za ruku / wytrhl mne z toho §tra§§liwého mj§ta / a wedl mne až na wrch hory / odkudž po gakés tě§né a přjkré ce§tě při§§el §em na §§irokau a welmi rozko§§nau rowinu / kdež §e w§§ecko krá§ně zelenalo / a kwětlo. Odtud přibrali §me §e do welmi ga§ného mj§ta / kdež byla brána newyprawitedlným Swětlem se třpjtjcý. Y chtěl g§em §krze ni progjti: ale nedal mi můg Wůdce / řka / že §e mu§ým za§e k žiwotu nawrátiti / a z §wých hřjchů §e s §krau§§eno§tj zpowjdati / chcyli / aby mně §krze tu bránu dáli progjti. Nad to prawil mi: Ržekniž tedy o těch mukách kteréžs widěl / tý kragance twé čaroděgnicy / že §e gi§tě do nich do§tane / nebudeli ča§ně pokánj činiti; neboť w brzkém ča§e §wůg konec wezme. Napomeň též §wého Pána přes přjli¨s chlipno§ti / a opil§twj |327| oddaného / ať §obě ča§ně v§my§lj / a §prawedliwý hněw Božj §krze prawé pokánj od §ebe odwrátj. Což když dopowěděl / po§lednjmi Swáto§tmi opatřen ge§t na Ce§tu wěčno§ti / a potom po třidcýti hodinách §wůg žiwot dokonal. Dauroult. Flores Exemp. c. 8. tit. 16. ex. 5.

O kdybychom y my a§poň někdy / a zwl᧧tě tehdáž / když nás §wět k §obě wábj / tělo k zapowěděným rozko§§em láká / ďábel k hřjchu pokau§§j / otewřeli oko My§li §wé / a pohljdli do mučjrny pekelné s bedliwým vwažowánjm toho / že dámeli §e přemocy poku§§enj / a §woljmeli k §mrtedlnému hřjchu / gi§tě mu§ýme po tomto žiwotě §n᧧eti wěčné pekelné muky: Tu§§jm / žebychom netak lehce hře§§ili / nýbrž prwé zpáchané hřjchy §krz práwé pokánj §mazati hleděli. |328|

Kůň / o§el / kráwa / a giná howada / když widj na mo§tě djru nebezpečnau / aneb ginde gámu hlubokau / do které mnoho giných gim podobných howad před gegich očima vpadlo / žádnau měrau nemohau přinucena býti / aby §e w nebezpečen§twj wydala. Ale mnozý lidé nechtěgj tak §e báti wěčné §mrti / gak §e bogj howada ča§ného zahynutj. Nebo §lepě a dobrowolně bežegj [sic!] §§irokau ce§tau §wět§ké marno§ti / a těle§ných rozko§§j / ačkoli wědj / že mnozý kteřjž po té ce§tě kráčeli / zawedeni §au / a vpadli do pekelné propa§ti. Ach! takéliž gá chcy tak bezrozumně kráčeti / a té ce§ty §e držeti / po které gdaucý tak §§kodně padagj / a wěčně hynau? O Bože rač o§wjtiti oči rozumu a §rdce mého / ať §wětle poznám tak hroznau §§kodu / a gj §e wždycky pilně warugi!

Vkřižowaný Kry§te pro§ým tebe §krze přehořké vmučenj / též §krze wzácné přimluwy twé neymileg§§j Matky / rač mi tu milo§t dáti / ať ča§to zpominám na wěčné pekelné muky / a tak §e gich bogjm / abych raděgi wolil vmřjti / nežli §mrtedlně hře§§iti / a gich §obě za§laužiti / Amen. |329|