Trápenj Lakomců.

SWatý Pawel prawj / že ti / kteřjž chtěgj zbohatnauti / vpadagj w poku§§enj / a w o§ydlo ďáblowo / a žádo§ti mnohé nevžitečné y §§kodliwé / kteréž pohřižugj lidi w zahynutj / a w zatracenj. Kořen zagi§té w§§ech zlých wěcý ge§t žádo§t (peněz) kterýchž někteřj žádagjce / poblaudili od wjry / a vwedli §e w bole§ti mnohé. 1. Tym. 6.9. Zku§ylť toho w§§eho předně Gidá¨s zrádce / kterýž pro to proklaté lakom§twj za třidceti §třjbrných Pána Kry§ta prodal. Toho též zku§yli y ginj lakomcy / které ďábel §wým o§ydlem / totiž lakom§twjm / chytil / a do horaucýho pekla / kdežby práwě mnohé a ne§konalé bole§ti cýtili / přitáhl. Gá tuto některé z nich nám k wey§traze přiwedu. Geden Ržeholnjk Ržádu men§§jch Bratřj So Franti§§ka měl gakés hrozné |292| widěnj; neboť widěl gednoho člowěka hluboce w pekle v pro§třed welikého plamene na znak ležeti / z gehožto břicha ro§tl wy§oký a roz§§jřený §trom / na gehožto ratole§tech wi§elo mnoho můžů y žen nohama obrácenýma na horu / a hlawami dolu. Ti pak w§§ickni hrozným plamenem / kterýž pocházel z doleg§§jho pekla / rozličně / ale welmi vkrutně §e mučili. Ale ten / kterýž toho §tromu kořenem byl / a ze§pod roztažený ležel / mnohem wět§§j muky / nežli w§§ickni ginj / §n᧧eti mu§yl. Když pak dotčený Ržeholnjk / gemuž §e to vkazowalo / ptal §e §wého přjtomného Angela / coby to mělo wyznamenáwati; byl od něho tauto odpowědj zprawen: Tento / prey / kterýž ze§pod ležj / byl Otec w§§ech těch kteřjž wi§ý na §tromě / a byl vpadna do o§ydla ďáblowa / aneb lakom§twj neyprw člowěk potřebný a nuzný: ale potom §krze lichwy / y giné ne§lu§§né a |293| ne§prawedliwé způ§oby nabyl welikého bohat§twj. Druzý pak / kteřjž ob짧eni §au na ratole§tech §tromu / byli geho §ynowé a dcery / wnukowé a wnučky: a ti zdědiw§§e po něm geho zbožj / a dobře wěděw§§e / že to ge§t ne§prawedliwě nabyté / w§§ak ho předce těm / gimž podlé práwa náleželo / nawrátiti nechtěli / a proto také do pekla §e do§tali. Otec pak proto má wět§§j trápenj / nežli oni / že byl přjčina gegich zatracenj / a djwá §e na ně / aby §e tjm wjce trápil / wzpomjnage na to / že §krze něho oni do pekla při§§li. Spec. Exemp. Di§t. 9. ex. 212.

Nětco podobného §talo §e ginému Pánu / který ač podlé lid§kého §audu zdál §e býti dobrý / a newinného žiwota: w§§ak po §mrti gednomu Ržeholnjku vkázal §e w pekle / §toge na přednjm §tupni gakéhos řebřjku po§taweného v pro§třed přehrozného pekelného ohně / nad bezednau propa§tj. Y |294| zgeweno bylo tomu Ržeholnjku / žeby po tom řebřjku s§tupowati měli do pekla ti / kteřjž byli po§§li z téhož Pána rodu / tjm způ§obem / aby když geden přibude / w§§ickni ginj o geden §tupeň hlauběgi do pekla po§taupili. Když pak ten týž Ržeholnjk ptal §e na přjčinu tak hrozného zatracenj / a gmenowitě / pročby ten Pán / an poctiwě / §§lechetně a dobře / podlé lid§kého zdánj / žiw byl na §wětě / měl zatracen býti / odpowědjno mu bylo / že §e to §talo pro gakýs Dwůr / od geho Praděda Ko§telu Meten§kému So S§těpána ne§prawedliwě odgatý / kteréhož ani on / ani giných dewět dědiců / kteřjž před nim byli / témuž Božjmu chrámu nawrátiti nechtěli / ale geg ne§prawedliwě / a proti §wědomj / zadržowali / a proto w§§ickni do horaucýho pekla k gedno§tegným mukám od§auzenj §au / aby ti / kteřjž gedno§tegného hřjchu lakom§twj §e dopu§tili / gedno§tegnými |295| mukami pekelného ohně mučenj byli. Spec. Exemp. Di§t. 1. ex. 89.

Netoliko ten, kdo krade / neb ne§prawedliwě nečeho nabýwá / ale také ti / kteřjž ne§prawedliwě nabytých wěcý wědomě vžjwagj / a gich těm / gimžby §prawedliwě náležely / nawrátiti nechtěgj / horaucýho pekla §obě za§luhugj. A byť pak takowj zdáli §e lidem dobřj býti / a dobré §kutky činiti; to w§§ak gim nic k §pa§enj nepro§pěge / dokud wěcý ne§prawedliwě nabytých gegich Pánům nenawrátj; neboť Nebýwá odpu§§těn hřjch / dokud §e nenawrátj to / což ge§t ne§prawedliwě wzato / což §e také na§ledugjcým přjkladem ztwrzuge.

Geden lichewnjk napomjnán g§a od §wého Faráře / aby zbožj ne§prawedliwě nabyté / těm kterýmž §prawedliwě náleželo / nawrátil / že §yce nebude mocy §pa§en býti / když těžce §tonal na §mrt / powolal manželku / děti / a |296| přátely k §obě / a řekl gim: Můg Farář §yce prawj / že nenawrátjmli zle nabytého zbožj / nedogdu wěčného §pa§enj: ale nechť on tlampá co chce / gá nagdu způ§ob / gakbych mohl Bohá [sic!] upokogiti / a bez nawrácenj zbožj těm od kterých §em ge přigal / §pa§enj dogjti. Pak tento k§§afft včinil. W§§ecky penjze / co gich měl / rozdělil na tři djly: geden dal manželce / a druhý dětem / třetj pak do pytljka w§ypati poručil / a manželku k tomu přinutil / že mu to hned mu§yli při§ahati / že mu ten pytljk do hrobu položj: Neboť (řekl on) budeli §e na mne Bůh / když budu §táti při geho §audu / pro mé hřjchy na mne hněwati / budu mjti / co gemu dáti / abych ho ukogil. Oč nám gde / že když mu dám ten pytljk peněz / hned §e §pokogj? Domnjwalť §e ten ne§my§lný člowěk / že §wými penězy bude mocy Pána Boha podwe§ti / a §aud geho §prawedliwý / gako někdy §e přiházý|297|wá mezy lidmi / přewrátiti. Ale k wět§§j geho §§kodě bylo mu to blázniwé my§§lenj / a v§ylowánj. Nebo když po geho §mrti wložen byl dotčený pytljk peněz do geho truhly / děwečka těch peněz powědoma gednomu pacholku / na kterého obzwl᧧tně la§kawa byla / řekla / že chceli gi §obě za manželku wzýti / navčj ho způ§obu / gakby mohl brzo zbohatnauti; a když s njm včinila manžel§kau §mlauwu / prozradila mu ten pytljk peněz s ho§podářowým tělem pohřbený: kterýž žádo§tiw g§a odtud ge wyzdwihnauti / w nocy k geho hrobu §e přikradl. Ale když hrob a truhlu otewřel / toť hle widěl w ni dwě přeweliké ža[?]by / kteréž ty penjze na neywey¨s rozpálené do v§t toho mrtwého těla §trkaly / a potom ge za§e z geho břjcha wytahowaly / a za§e do huby §trkaly. Což gak pacholek §patřil / zawřew truhlu / rychle prchl po §weych / a to což byl hrozného widěl / giným o|298|známil. Z čehož §e poznáwá / gak hrozně mu§ý čerti těmi penězy toho lichewnjka w pekle trápiti / poněwadž ani geho tělu w hrobě pokoge nedali. Ginj pak o témž přiběhu zpráwu dáwagjce gi§tj / že dwa čerti ty penjze na kotle rozpau§§těli / a rozpu§§těné zlato tomu mrtwému tělu do krku lili s §tra§§liwým hla§em řjkagjce: Žjžnil §y zlato / napj §e zlata. Specul. Exempl. Di§t. 9. ex. 216.

Ge§§tě hrozněg§§j ge§t na§ledugjcý přjklad / genž §e §tal w Frankreychu. (Daurolt. Flores exempl. c. 6. tit. 13. ex. 9.) Gedna žena / aby §e lidem zdála býti pobožná / dlauho §e po§tjwala / y modljwala / welmi málo §páwala / na rozličné pauti / w§§ak s pokryt§kau pobožno§tj / chodjwala / a na wyplacenj zagatých / a wyžiwenj chudých žebráwala. Že pak lidé magjce gi za §watau ženu, mnoho gj wěřili / wylaudila na nich množ§twj pe|299|něz / gimiž čjm dále tim wjce §wůg m짧ec tagně §§pikowala. Neboť v pro§třed komůrky §wé zakopaw§§i geden weliký hrnec / cokoli peněz od dobrých lidj pro wězně a chudé do§tala / to tagně do něho metala / kterýž / aby žádný na gegj chytro§t nepři§§el / §§irokým kamenem přiklopowala. Když pak ten gi§tý hrnec giž byl plný peněz / dowr§§ila §e také gegj bezbožno§t / a při§§el konec gegjho žiwota. Vmřela tedy / a pro §wé pokryt§twj / y lakom§twj / w pekle §e octla. Po gegjžto §mrti ptali §e Kněžj gegj domácý děwečky / coby byla s tolika penězy dělala / a zdali ge mezy wězně a chudé rozdala? Gimžto děwečka odpowěděla / že nikdý newiděla / aby z nich některému chudému nětco vdělila / a newj / kam §e ty penjze poděly: toliko to že může gi§titi / že co §e gednau do komůrky wne§lo / to gakoby §e bylo propadlo / nikdý wjce na §wětlo nepřicházelo. V§ly§§aw§§e to |300| Kněžj, diwili §e welmi / a když w§§ecky §wr§§ky pře§§tárali a nic nenalezli / také celau půdu něgakým ná§trogem tlaukli tak dlauho / až do pro§tředka na ten §§iroký kámen při§§li / na něgž gakž zaklopali / tak hned po hláholu poznali / že pod njm mu§ý býti prázdno a §krey§§e. Y od§trčili ten kámen: a hle vkázali §e ptácy / totiž weliká §ýla peněz ne§prawedliwě na§hromážděných / a do té doby vkrytých. Y podiwiw§§e §e té žen§ké chytro§ti / při§§li k Bi§kupu / a dali mu zpráwu o tom přjběhu. Bi§kup pak rozhněwaw §e na tak hroznau o§§emetno§t / poručil / aby dali otewřiti hrob té gi§té ženy / a ty penjze na gegj mrtwé tělo wy§ypali / řkauce: Měy §obě to / cos §obě na§hromáždila: Neboť Pán Bůh chudým opatři / čjmby §e mohli žiwiti. Což když §e §talo / toť hle hned prwnj nocy §ly§§án byl z hrobu pláč / a hrozné kwjlenj: Zwl᧧tě pak znamenala §e tato žalo§tiwá |301| §lowa: Ach gá bjdná! ach gá přene§§ťa§tná! ach gak mne to zlato převkrutně pálj! Což když po tři nocy pořád §ly§§áno bylo / done§lo §e to ku Knězy / kterýž rozkázal opět gegj hrob a truhlu otewřiti / aby očitě §patřil / coby §e pak s gegjm tělem dálo. A hle widj že to w§§ecko zlato / gakoby w ohni rozpu§§těno bylo / teče do gegjho krku s ohněm takowým / gaky bywá z §yry. Tehdy Kněz modlil §e Pánu Bohu / aby poněwadž pokuta té ženy giž do§tatečně lidem w známo§t při§§la / ráčil odwrátiti tre§tánj od gegjho těla: a na to dal zawřiti hrob / od kteréžto doby žádného křiku wjce z hrobu §ly§§eti nebylo.

Ginau Hy§toryi o giném welmi lakomém lichewnjku této práwě podobnau wypi§uge Cezaryus / totižto / že také dal s §ebau m짧ec peněz pochowati / z něhož potom ďáblowé w způ§obu zem§kých žáb penjze wybjrali / a ni|302|mi geho §rdce / kteréž wytahli z geho těla / nacpáwali. Spec. Exempl. Di§t. 6. ex. 84.

Giným ča§em ginj čerti gednoho lakomého člowěka §rdce také z těla wyňali / a do pokladu geho za§trčili / o čemž Gabryel Incyno tuto zpráwu dáwá. Geden lakomec až přjli§§ žádo§tiwý peněz / když gjž §obě mnoho zbožj na§hromáždil / z kterých pak pro §kaupo§t ani chudým / ani na dobré §kutky nikdý nic dáti nechtěl / náhlau a nenadálau §mrti vmřel. Chtěgjce pak geho přátelé a rodičowé zwěděti / coby bylo za přjčinu tak náhlé §mrti / dali ho otewřiti / ale §rdce w něm nenalezli: Cžemuž když §e do§ti nadiwiti nemohli / §§li do geho komory / kde geho poklad §ložen byl: a když otewřeli truhlu / w kteréž bylo §třjbro a zlato / §patřili tam geho §rdce / a k tomu §§eredného ďábla / kterýž w způ§obu draka na ku§y ge trhal / řjkage k při§togjcým: |303| Toto Zlato a Střjbro ge§t cena §rdce / kteréž mi tento wá¨s přjtel prodal / a protož podlé práwa ge§t mé / a mohu s njm co chcy dělati. Dauroult. Flores Exemp. c. 6. tit: 12. ex. 11. Ach gak mu§ý ten týž čert s geho bjdnau du§§j zacházeti w pekle / když s geho §rdcem tak hrozně nakládal na tomto §wětě!

Tomu čert §rdce pro lakom§twj wyňal / ale druhého s tělem y s du§§j také pro tu přjčinu wzal / a do pekla zane§l. To §e pozná z tohoto přikladu / kterýž ná§leduge. Pćdagog. Chri§tian. par. 2. c. 15. §.[paragr.] 2. Geden §yce vrozený Pán / ale ne§prawedliwého zy§ku přes přjli¨s žádo§tiwy[sic!] / a proto tak welice lichwám oddaný / že od nich žádným způ§obem nikdý nechtěl pře§tati / když ho hryzlo §wědomj / chtělť §e ow§§em za ča§té rozličným Zpowědlnjkům zpowjdati: ale že ani wěcý ne§prawedliwě nabytých těm / kterýmž náležely / |304| wrátiti / ani od lichwy vpu§titi nechtěl / žádný také nechtěl gemu rozhře§§enj dáti; až po dlauhém zkau§§enj mnohých Zpowědlnjků při§§el na gednoho §měleg§§jho Zpowědlnjka z gakéhos Duchownjho Ržádu / kterýž §audě o giných dotčených Zpowědlnjcých / gakoby byli přjli¨s tě§ného §wědomj / a neroz§§affně nechtěli gemu rozhře§§enj dáti / řekl mu / aby k němu tolikrát / kolikrát §e gemu bude ljbiti / při§§el k zpowědi / gi§t g§a / že pokaždé od něho rozhře§§enj do§tane. Ljbilo §e to bezbožnému lichewniku welice / že gednau k §wé ljbo§ti Zpowědlnjka na§§el / kterýžby ho k nawracowánj ne§prawedliwého zy§ku nenutil / a lichwami zbožj množiti nezapowjdal. Nadálť §e zagi§té / že §obě tak nowau / a to welmi §nadnau / ce§tu bez naprawenj žiwota do Nebe prorazý. A protož tak dobrého Zpowědlnjka / gakožto pohodlné ce§ty do Nebe vkazowatele welice mi|305|lowal / za ča§té k §tolu §wému zwáwal / a §kwo§tně ho§tjwal. Než gako new§§ecko / což ge§t ko§§tu §ladké / to také ge§t žaludku zdrawé; tak také new§§ecko / co §e ljbj na§§j wůli zlé / to ge§t nám §pa§ytedlné / gakož y tuto z aučinku §e poznalo. Nebo když ten gi§tý zeman pro lahodná §lowa toho §wého Zpowědlnjka / žiwota nenaprawil a gednoho dne v wečjr s týmž Zpowědlnikem [sic!] §wým w dobrém zdrawj a § we§elo§tj powečeřel / po geho odgitj náhlau §mrtj vmřel; kterýmžto ča§em hned dwa čerti w způ§obu dwau §lužebnjků do kl᧧tera přiběhli / a zatlauk§§e na dwéře, §taro§tliwě žádali / aby ten týž Zpowědlnjk k dotčenému Pánu giž k §mrti (gak oni klamali) pracugjcýmu y hned při§§el / a geho zpowěd wy§ly§§el. Neme§§ká Zpowědlnjk / brzo §e nagjti dá / a za dotčenými domnělými §lužebnjky s §wým towary§§em po§pjchá. Giž byli na rynku / a |306| hle §patřj Zpowědlnjk toho Zemana / an w pan§ké raucho krá§ně oděný po rynku §e procházý. Obořj §e tedy na §lužebnjky / domlauwage gim s hněwy / že ho §měli z kl᧧tera wywolati / a žeby gegich Pán tak těžce §tonati měl / klamati. A w tom při§taupj k němu ten gi§tý Pán / a řekne gemu: Gižť §em gá oprawdu vmřel / a do horaucýho pekla k wěčně trwagjcýmu trápenj §em §e do§tal / proto že od hledánj ne§prawedliwého zy§ku pře§tati nechtěge; k welebným Swáto§tem nehodně §em při§tupowáwal. A poněwádž ty proklatý Zpowědlnjku, mage mne z mých hřjchů tre§tati / tohos nevčinil / ale přehljzel [sic!] §y mi ge / ano §y mi ge §chwalowal / §prawedliwým §audem Božjm má¨s §e §emnau wěčně trápiti w pekle / abys byl auča§ten mého trápenj / kterýž §y mi přidal podnětu k hře§§enj. Sotwa to dopowěděl / a tu hned ti dwa domnělj §lužebnjcy změ|307|niw§§e §e w pře§§eredné čerty, geden Pána / druhý Zpowědlnjka wzali / a ge §polu s §ebau do horaucýho pekla zane§li. Zpowědlnjků towary¨s / an přitomný g§a to w§§ecko / co §e dálo / widěl y §ly§§el / welikými §trachy za dobrau chwjli newěděl / na kterémby §wětě byl / až potom předce k §obě při§§ed §ám §e do Kl᧧tera wrátil / a ne§§ťa§tné towary§§owo zahynutj §ew§§jm giž tuto wyp§aným přjběhem giným oznámil.

Přehrozná také §mrt / a pokuta Božj při§§la na gakaus lichewnicy / která magjc vmřjti, widěla nedaleko od §ebe plné pole pekelných krkawců a wran. pročež převkrutně §e naparowala, žalo§tiwě křičic: Hle giž ke mně z pole letj. Ach! běda! na§togte! běda! giž g§au na na§§j §tře§§e! Ach! giž g§au w domě! giž mne w pr§y klubagj. Ach! ach! giž mau du§§i wytahugj! A s tjm wypu§tila du§§i / kterauž čerti do pekla |308| doprowodili. Ti též gegj tělo hned té nocy po gegj ne§§ťa§tné §mrti wy§oko až do §třechy wyzdwihli / a zawadiw§§e o břewno / nechali ge / aby dolu před dwéře §padlo / a §e potlauklo. Týmž ča§em §krze pů§obenj ďábel§ké w§§ecka §wětla w témž domě zha§la / a lidé welikými §trachy w§§ickni z domu vtekli / kteřjž potom když §e ráno domu nawracowali / nalez§§e to tělo v dwéřj ležeti / ge gako něgakau mrchu někam zawljkli / a zahrabali. Specul. Exemplor. Di§t. 6. ex. 85. Kdo nechce tak ne§§ťa§tně z toho §wěta wykročiti / nechť §e hledj lakom§twj a w§§ech giných těžkých hřjchů warowati.

Ge§§tě geden přjklad od So Bernardyna Senen§kého (Serm. 43. art. 3. c. 3.) wyprawowaný tuto položjm. Cžte §e / dj on / že gakýs lichewnjk po §kwo§tné wečeři §§ed pokogně §pat / a trochu §e pro§paw / nenadále probudil §e ze §na / a z lože gako z ohně wy§ko|309|čil. Když pak §e ho manželka geho tázala / coby mu bylo / takto gj odpowěděl: Nynj / prey / byl §em powolán před §aud Božj / kdežto mne z tak mnohých a těžkých hřjchů winili / že §em gim žádným způ§obem na gegich žalobu odpowěditi / a §e oči§titi nemohl. A poněwadž dlauho mi giž Pán Bůh §howjwal / a na mé pokánj trpěliwě čekal / gá pak zatwrzelý hřj§§njk nikdý §em nechtěl přikázanj geho plniti / ani dobrého wnuknutj po§lauchati / wydal Saudce proti mně ortel / abych dán byl w moc vkrutným čertům / kteřjž mne magj dnes wzýti / a do horaucýho pekla / kdež na mne čekagj wěčné muky / zane§ti. Což gak dopowěděl / §p짧ně §e do §wých §§atů oblekl / a potom gako wzteklý z domu wyběhl. Pu§tili §e po něm domácý a když §e ho do§ti nahledali / §otwa ho w gakéms kl᧧teře na§§li. Když pak ho žádným způ§obem na to nawe§ti nemohli / aby §e z |310| §wých hřjchů zpowjdal / a§poň ho o§třjhali / až do hodiny §§e§té; po kteréž chtěli ho geho přjbuznj domu přiwe§ti. ale když při§§ed§§e k gakés řece / kady gegich ce§ta byla / měli ho přes mo§t wé§ti: widěli gakaus loďku welmi rychle k břehu plauti / na kteréž ač oni žádného plawce newiděli / w§§ak lichewnjk prawil / že ge§t plná čertů / kteřjž pro něho přicházegj / aby ho do pekla k wěčným mukám zawezli. Sotwa to dořekl / a hle čerti welikau mocý ho z rukau gegich wydřeli / na loďku whodili / kteráž y hned od břehu odplaula / a brzyčko §e §polu s njm z gegich očj ztratila. Ach! Co ge§t platno člowěku / byť pak / buď §krze lichwy / krádeže / §§izuňky / neb gakékoli giné ne§prawedliwé způ§oby / celý §wět zey§kal na du§§i pak §wé §§kodu trpěl. Matthćus 16.26. Hle tento lichewnjk / a ginj w§§ickni lakomcy / cokoli §obě od zem§kých wěcý na§hromáždili |311| po §wé §mrti na tomto §wětě / s §ebau ničehož odne§ti nemoh§§e / nechati mu§yli / za čež w§§ak mu§egj wěčné muky w pekle wy§táti. Ach nenjliž to přeweliká ne§my§lno§t lid§ká / pro zem§ké wěcy / které chtěy nechtěy w krátkém ča§e opu§titi mu§ý¨s / wěčné Nebe§ké zbožj dobrowolně ztratiti / a §wau du§§i y tělo do ne§konalého trápenj přiwe§ti?

Než pro lep§§j napomenutj, přidám ge§§tě geden přjklad gednoho boháče pro lakom§twj zatraceného[.] Byl geden bohatý / ale lakomý člowěk / k gehožto domu / když ležel na §mrtedlném loži / w po§lednj hodinu přigeli gacýs hroznj mauřeninowé (kteřjž w§§ickni byli ďáblowé) na černých konjch / držjce w §wých rukau ohniwé hůlky: a ti po§tawiw§§e §wé koně v dweřj domu geho / zuřiwě a rychle do komory k vmjragjcýmu we§§li kteréž když §patřil nemocný / welikým hla§em k Pánu Bohu wolal: Pane §pomož mi! Ale |312| ďáblowé wy§mjwali §e mu / řkauce: Teprwaliž na Boha zpomjná¨s / když ti giž za§§lo §lunce? Y proč §y ho prwé záhy newzýwal? Gižť této hodiny nemá¨s žádné naděge milo§ti Božj / ani pot짧enj. A tak geho du§§i wzaw§§e, do pekla s nj odgeli. Spec. Exemp. Di§t. 2. ex. 202. O přene§§ťa§tné lakom§twj / do gak těžkého ne§§tě§tj přiwádj¨s lid§kau du§§i!

O Pane Gežj§§i Kry§te / genž §y na zemi dobrowolně tak chudým byl / že §y neměl mj§ta / kdebys mohl §wau hlawu §kloniti / pro§ým tebe §krze tu twau welikau chudobu / též §krze chudobu twé neymileg§§j Matky / odwrať mé §rdce od neřádného milowánj ča§ného zbožj / abych sebe pro ně nikdý nerozhněwal / a do hrozných trápenj / lakomcům připrawených w pekle / §e nedo§tal / Amen. |313|