Množ§twj Zatracenců.

MAlo / ach! welmi málo bude wywolených Božjch / kteřjž dogdau Králow§twj Nebe§kého! Mnoho / ach! přjliš mnoho bude zatracených / kteřjž §e do§tanou do ohně pekelného! Nenjť to dětin§ký bubák / nenj §tra§§idlo na ptáky / nenj marný §trach / neg§au marné pohrůžky / ale pauhá / gi§tá a wěčná prawda. Sám Kry§tus Pán to gi§tj / když takto mluwj: Wcházegte tě§nau bránau: nebo §§iroká brána a pro§tranná ce§ta ge§t / kteráž wede k zahynutj / a mnoho ge§t těch / kteřjž wcházegj §krze ni. Gak tě§ná brána / a auzká ce§ta ge§t / kteráž wede k žiwotu! a málo ge§t těch / kteřjž gi nalézagj. Matth. 7.13. A ginde dj: Mnoho ge§t powolaných: ale málo wywolených. Matt. 22. To též dáwno w §tarém Zákoně figurowáno bylo; neboť I. w potopě |250| §wěta krom o§mi lidj / kteřjž w korábu zachowánj byli / w§§ickni ginj §e ztopili a zahynuli. Gene§. 7. II. Když Bůh zkazyl Sodomu a Gomoru / gediničký Lot s manželkau a dwaumi dcerami wy§wobozen ge§t od zahynutj: ginj w§§ickni / gichž bylo na ti§ýce / ohněm z Nebe §padlým §hořeli. Gen. 19. III. A§y §§e§tkráte §to ti§ýc mužů / krom žen a dětj (gichž bez pochyby bylo wjce) wy§§lo z Egipta: a w§§ak z tak welikého počtu do země za§ljbené do§tali §e toliko dwa / totiž Kaleb / a Iozue: ginj w§§ickni zahynuli na pau§§ti. Exod. 12.

Což w§§ecko wyznamenáwalo / že §tokráte wjce lidj přigde k wěčnému zahynutj a do§tane §e do pekla / nežli do Nebe. To též Kry§tus Pán rozličnými podoben§twjmi ráčil vkázati; neboť I. gako mnoho bylo pozwaných k wečeři / ale málo gich při§§lo / Luc. 14. tak mnozý, ano w§§ickni zwáni býwagj do Nebe: ale málo / ach! welmi málo tam |251| gich přicházý. II. Gako mnoho §emena w§áto bylo na rolj / ale toliko čtwrtý djl z něho padl w zemi dobrau a vžitek přine§l; w§§ecka pak giná zrna při§§la k zmařenj; Luc. 8. tak §otwa čtwrtý djl lidj / ba ge§§tě méně nežli čtwrtý djl přin᧧j Bohu vžitek dobrých §kutků / ginj w§§ickni §krze rozličné hřjchy k zahynutj wěčnému přicházegj. III. Zatracency připodobňugj §e k plewám: wywolenj pak k dobré p§§enicy. Matth. 3. Gako tedy mnohem wět§§j počet býwá plew / nežli p§§eničných zrn / tak mnohem wjce bude zatracených / nežli wywolených Božjch. IV. Z de§ýti málomocných od Kry§ta Pána oči§§těných Luc. 17. geden toliko §e wydařil / kterýby §e wrátil / aby wzdal chwálu Bohu: a §krze něho wyznamenáwá §e čá§tka wywolených Božjch / §krze giné pak / w§§ickni zatracency. Ach! kdyby §e w§§ickni lidé na de§et djlů rozdělili / tolikoliž de§átý djl z |252| nich §pa§en bude / a dewět djlu [sic!] k zatracenj přigde? Snad tu dj¨s: Ach! máloťby to bylo §pa§ených / mnoho zatracených / kdyby z de§ýti lidj toliko geden při§§el k §pa§enj a dewět k zatracenj! Než po§ly¨s / a rozgjmeg wěc ge§§tě hrozněg§§j z knihy dwogictihodného Kněze Jeremi᧧e Drexelia (Zodiac. Chri§tian. in coronide §ignorum) tuto na če§ko přeloženau. On takto pj§§e: Sečti mi nynj w§§ecky Židy / co §e gich zrodilo od Abrahama / a zrodj až do §audného dne; ti §to čtyřidceti čtyři ti§ýcowé znamenaných / aneb wywolených / o nichž p§áno §togj w Zgewenj So Jana / §otwa budau ti§ýcátý djl celého Národu Izrael§kého / tak že §otwa geden z ti§ýc Izrael§kých přigde do počtu wywolených Božjch: a ginj w§§ickni přigdau k zahynutj. Co pak §e prawj o Národu Izrael§kém / to §e také dobře řjcy může o celém počtu w§§eho lid§kého pokolenj: neboť co Kry§tus |253| předpowěděl o židech / to také §e táhne na celé pokolenj lid§ké: poněwadž neřekl / že toliko z Židow§kého národu / ale weřegně ze w§§eho lid§kého pokolenj málo bude těch / kteřjž naleznau tě§nau nebe§kau bránu. Tak on / a dobře. Než gak g§au to hrozná / a práwě §tra§§liwá §lowa / že z ti§ýc / ba ze dwau neb třech ti§ýců lidj §otwa geden přigde do Nebe§kého Králow§twj / ginj pak w§§ichni nedogdau wěčného žiwota / ku kterému w§§ak od Pána Boha §twořeni byli! O tom též Prorocy prorokowali. Izaiá¨s dj: Tyto wěcy budau vpro§třed země / v pro§třed lidj: gako kdyby málo oliw / kteréž pozů§taly / §ebráno bylo z §tromu oliwowého / a hroznowé / když dokonáno bude wjna zbjránj: tiť pozdwihnau hla§u §wého / a chwáliti budau. I§a. 24.13. Ač pak toto proroctwj wla§tně mluwj o ča§u Antykry§towu / kdež tak málo bude dobrých lidj / gak málo zanecháno býwá owoce na §tromě / když zahradnjk §trom očesati dal: w§§ak také nám vkazuge / |254| že weřegně mluwě welmi malý počet bude wywolených Božjch. Na to též §ám Pán Bůh §obě nařjká v Miche᧧e Proroka takto mluwě: Běda mně / neb g§em včiněn gako ten / kterýž zbjrá na podzym paběrky po zbjránj wjna: nebo nenj hroznu k gedenj. Mich. 7.1. Ach Pane Gežj§§i Kry§te! což ge§t to? Ty §y §obě vdělal winnicy wýbornau / ty §y gi ohradil / ty §y na ni dělnjky gednal / a a [sic!] také §ám na ni pracowal. A hle čert má na ni dokonalau zbjrku / ty toliko má¨s paběrky. Cžert §obě nazbjrá hogno§t hroznů neglep§§jch; a ty nemá¨s hroznu k gedenj. Gak málo na winnicy zů§táwá paběrků po pilném zbjránj wjna / tak málo lid§kých du§§j zů§tane pro tebe / když §obě gich zlý duch na ti§ýce do horaucýho pekla nabere. Cžjm ty ó dobrý Spasyteli neg§y winen; nebo ty nežádá¨s §mrti hřj§§njka / ale raděgi / aby §e obrátil / a žiw byl / a dáwá¨s w§§em do§tatečnau milo§t / a|255|by w§§ickni / kdyby toliko chtěli / §pa§eni býti mohli: ale tim winni g§au §ami bezbožnj lidé / kteřjž dobrowolně hře§§jce mermo do pekla lezau. A poněwadž bezbožných ti§ýckráte wjce ge§t na §wětě / nežli pobožných; nenj diwu / že ti§ýckráte wjce lidj do§tane §e do horaucýho pekla / nežli do Nebe§kého Králow§twj. Gakby pak welmi málo bylo pobožných / a mnoho bezbožných nawrhuge Ozeá¨s Prorok takto řka: Nenj prawdy / a nenj milo§rden§twj / a nenj vměnj Božjho na zemi. Zlořečenj / a lež / a wražda / a krádež / a cyzolož§twj rozmohla §e / a krew krwe §e dotekla. Oze. 4.2. Při§wědčuge S. Dawid / an takto mluwj: Pán z Nebe §hlédl na §yny lid§ké / aby vzřel / ge§tli rozumný anebo hledagjcý Boha. W§§ickni odchýlili §e / §polu nevžitečnj včiněni g§au: nenjť / kdoby činil dobré / nenj ani gednoho. P§. 13.2. Tak hle málo dobrých na §wětě §patřil.

S. Wincencyus Fereryus [1.v.–rr] / práwě horliwý kazatel z Ržádu S. Dominyka / gakby málo bylo na §wětě dobrých / |256| a mnoho zlých takto w gednom §wém kázanj dokazowal. (Dominic. Septuag. §erm. 6. po§t init.) Prwé než §e Kry§tus Pán na §wět naroditi ráčil / pro§§lo wjce / nežli pět ti§ýc let: a tehdáž w§§ecken §wět přicházel k zatracenj / kromě těch / kteřjž byli dobřj z lidu Izrahel§kého / kteřjž přicházeli do předpekli [sic!] do počtu SS. Otců. Za ča§u Zákona Mogžj§§owa pomy§§lete gak mnoho dětj vmjralo bez obřjzky / a gak mnoho nynj w Nowém Zákoně vmjrá gich bez §watého Křtu: a z těch w§§ech žádný nedocházý §pa§enj. Přitom rozgjmeyte / gak mnoho množ§twj ti§ýců ge§t Židů / Turků / Pohanů / a newěřjcých: a gak mnoho zlých Kře§ťanů / kteřjž také nedogdau §pa§enj; nebo wjra a kře§t / když §e §pogj s dobrým žiwotem / §pa§ý člowěka / a gináče ne. Gak mnoho pak ge§t Kře§ťanů / kteřjž ač magj wjru / w§§ak g§au py§§nj / lakomj / chlipnj / a ginými mnohými §mrtedlnými |257| hřjchy zprzněni / od kterých hřjchů neoči§tili swych du§§j před §wau §mrtj §krz prawé pokánj / také přigdau k wěčnému zatracenj.

Newěřjmeli tomu / medle porozgjmegme trochu přewelikau a hrubě roz§§jřenau bezbožno§t nyněg§§jho wěku / mu§ýme to za prawdu vznati / že welmi malý počet ge§t těch / kteřjžby oprawdowě Pánu Bohu §laužili / hřjchů §e warowali / a prawými Kře§ťan§kými ctno§tmi §e §tkwěli. Záwi§t / nenáwi§t / ne§prawedlno§t přes přjli¨s §e rozmohla. Lánj / vtrhánj / pomlauwánj / §ebe y giných prokljnánj / křiwé při§ahy / ne§tydaté rozpráwky / a nikdý prwé ne§lýchaná hrozná zlořečenj / tak g§au giž obyčegná lidem / že §e giž od mnohých ani za hřjch nepokládagj. Křiwdy / lichwy / krádeže / ffal§§e / §mil§two / cyzolož§two / lakom§twj / a ginj nezčj§lnj hřjchowé giž práwě po w§§em §wětě panugj. Slowem welmi málo ge§t |258| pobožných / a naproti tomu welmi mnoho bezbožných §e nacházý. Nenjť tedy diwu / že gich welmi mnoho přicházý k zatracenj. A proto / gak dj Izaiá¨s Prorok / roz§§jřilo peklo du§§i §wau / gakoby prwé do§ti §§iroké nebylo / a v§ta §wá otewřelo bezew§§eho konce / Iza. 5.14. aby gich tjm wjce do něho přigjti mohlo. Ach gak tedy mnoho lidj zatraceno bude / gakž také přjklady §e dokazuge! Gá tuto některé z knihy Speculum Exemplorum řečené poznamenám. Speculum Di§t. 9. ex. 80. & 198.

Innocentius Papež toho gména S§e§tý / g§a ge§§tě Kardynálem / naw§§těwowal gednoho Swatého Pau§tewnjka. Y §talo §e / že gednau s ginými při§§ed k geho komůrce / ačkoli §ylně tlaukl na dwéře / žádný mu gj ani neotwjral / ani §e neozýwal. Ná§ylně tedy otewřeli §obě §lužebnjcy dwéře / a na§§ed§§e tam pau§tewnjka v wytrženj po§taweného a gako mrtwého tak |259| dlauho geg potahowali / až on welikým hla§em wykřikl[:] O mogi milj! ó mogi milj! O gak §em widěl diwné a hrozné wěcy! A když §e ho tázal Kardynál / gakéby to wěcy byly kteréž widěl? řekl: přiweden §em byl k peklu / a widěl §em / že tak mnoho du§§j lid§kých padá do pekla / gako když padá z Nebe ten neyhu§t§§j §njh. Do Oči§tce pak gich přicházý cos málo / gako když pomalu §e §njh trau§ý. Ale do Nebe widěl §em wcházeti toliko tři du§§e: gedna byla onoho Bi§kupa / druhá onoho Přewora Kartauzského / a třetj onyno Wdowy Ržjm§ké / a gmenowal ge gegich gmény. Kardynál tedy chtě gakožto muž opatrný dowěděti §e prawdy, roze§lal na dotčená mj§ta po§ly / aby zwěděli / coby s těmi třemi o§obami / kteréž Pau§tewnjk gmenowal / bylo / a dowěděl §e / že w§§ecky tři §polu w dotčenau hodinu z ča§ného žiwota na onen budaucý §e pře§těhowaly. |260|

Poněkud nápodobné tomuto widěnj / ale hrozněg§§j ge§t toto, které nynj z naddotčené knihy budu wyprawowati. Geden Kancljř w Pařjži / muž v w§§ech wzáctný / wýborné wýmluwno§ti a včeno§ti / a tak dobrý kazatel / že když měl kázati / ginj kazatelé pozanechaw§§e na §traně giných prácý, na geho kázanj chodjwali / roz§tonaw §e těžce, bljžil §e k §konánj. Při§§ed pak k němu Bi§kup Pařjž§ký / řekl gemu: Přikazugi tobě / co neypřj§něgi mohu / budeli w tom wůle Božj / abys mi §e w třidcýti dnech po §wé §mrti vkázal / a mně oznámil / gak §e s tebau powede na onom §wětě. Na to ten gi§tý vmřel / a potom třidcátého dne / když dotčený Bi§kup §ám §eděl w komoře / vkázal §e mu / hrozný §mrad, wjce než gaká mrcha z §ebe wypau§§těge / a řekl gemu: Toť hle §em gá ten gi§tý Kancljř / gemuž §y přikázal / aby §e tobě po §wé §mrti zgewil. A když §e ho Bi§kup tá|261|zal / gakby s njm bylo. Odpowěděl; Zle, neboť §em na wěky zatracen / proto / že §em §láwy / kteréž §em nabyl z §wého na §wětě vměnj, nevžjwal ke cti Pána Boha a Matky Božj; ale k §wé wla§tnj pey§§e / a nad to w zapowěděných těle§ných rozko§§ech §em §e kochal. Gižť mi nelze pomocy žádnými almužnami / ani modlenjm. Y ptal §e Bi§kupa, kolikby hodin bylo na §wětě? Když pak Bi§kup řekl / že giž ge§t třidcátý den od geho §mrti / žalo§tiwě wykřikl: Ach běda! přeběda! My zatracency w pekle domnjwali §me §e / že giž a§y na§tal po§lednj den §wěta / a w§§ickni lidé z něho wymřeli / proto, že tak mnoho du§§j lid§kých přicházý do pekla / gak mnoho býwá §něhowého peyřj neb §něžných kau§ků, když zymnjm ča§em hu§tě §njh z Nebe pr§§j. To powěděw, s žalo§tiwým křikem ztratil §e z očj.

Wyprawuge Doktor Iakub de Paradi§o Kartauz§ký / že té hodiny / w |262| které S. Bernard §wůg žiwot dokonal / vmřelo po celém §wětě třidceti ti§ýc lidj / mezy nimiž byl geden Děkan Ko§tela Lingon§kého / muž chwalitebného žiwota / který před tjm potupiw §wět§kau §láwu, wywolil §obě pau§tewnjcký žiwot / a na pau§§ti Bohu wěrně §lauže pětmecýtma let ztráwil. Ten po §mrti vkázaw §e znamému §wému Bi§kupu Lingon§kému v weliké §láwě, takto k němu mluwil: Cžiň pokánj / napraw §wůg žiwot / nevrážeg §wého §wědomj / warůg §e peychy a lakom§twj / §yce nikdý nedogde¨s Nebe§ké §láwy. Neboť nenj tak §nadno přigjti do Nebe / gak §e lidé domnjwagj; poněwadž když §em §e po §wé §mrti k hroznému Božjmu §audu do§tawil / §e§§lo §e tam také třidceti ti§ýců du§§j lid§kých týmž ča§em z §wěta wy§§lých / z nichž toliko §watý Bernard a gá hned §me do§§li wěčného §pa§enj / a tři do oči§tce |263| při§§ly / giné pak w§§ecky do horaucýho pekla §au od§auzený.

Ge§§tě hrozněg§§j přjklad w Kronykách Ržádu So Franti§§ka takto wyp§aný nacházýme (Vide Daurultij Flores Exemp. c. 8. tit. 24. ex. 1) Když Bertold §lawný Kazatel z téhož Ržádu dělage kázanj / na geden gi§tý hřjch horliwě dotjral / gedna žena toho hřjchu §obě powědomá tak welikau ljto§t z něho měla / že vpro§třed kázanj předew§§emi lidmi welikau žalo§tj y hned vmřela. Když pak w§§ickni pad§§e na kolena Pánu Bohu za ni §e modlili / brzo za§e obžiwila a oznámiw§§i přjčinu §wé §mrti / řekla / že ge§t gj poručeno za§e žiwu býti / aby §e z toho hřjchu §wáto§tně zpowjdala. A potom krom giných wěcý / které tehdáž §patřila na onom §wětě / gim powjdagic / přiložila y to / že když při§§la k Božjmu §audu / týmž ča§em k témuž §audu přiwedeno bylo §§ede§áte ti§ýců lid§kých |264| du§§j / které po w§§ech kraginách §wěta té chwjle rozličnými způ§oby z §wých těl wy§§ly / z nichžto tři toliko do oči§tce §e do§taly: o§tatnj pak w§§ecky do pekla k ne§konalým mukám od§auzený byly / krom gedné gednoho Franti§§kana [sic!] / která §krze oči§tec pro§§ed§§i / giné dwě du§§e §wých někdeg§§jch přátel z něho wzala a do Nebe§kého Králow§twj s §ebau přiwedla.

O gak tedy mnozý g§au / kteřjž chodj po §§iroké ce§tě neprawo§ti a zahynutj! A w tom Kry§towém §my§lu také řekl Swatý Jan Zlatov§tý. (Tom. 3. p. 522. hom. 24. de pœn.) Mnohem wjce ge§t těch / kteřjž přicházegj do pekla / ale wět§§j ge§t Králow§twj Božj / ačkoli má gich málo. Item: Co §e domnjwáte / kolik ge§t w na§§em Mě§tě těch / kteřjž §pa§enj budau? Hrozné §yce ge§t / co řjcy mám / předce w§§ak to řeknu: Nemůže §e w tolika ti§ýcých nagjti §to / kteřjžby §pa§enj byli: ano y o těch pochybugi. Nebo gaká ge§t zlo§t w mládeži / gaká nedbalo§t w §tarých lidech? Gak mnoho hřjchů w§§udy §e páchá? |265| A to řekl o Antyochyi Mě§tě welmi lidnatém / a to tehdáž / dokud ge§§tě prwotnj Kře§ťan§ká horliwo§t dokonce newy§tydla. Co tedy činiti? mámeli §obě zauffati? Nikoli; nebo w§§ickni budemeli toliko chtjti / mužeme §pa§eni býti. Na na§§j wůli záležj! abychom §pa§eni byli / aneb nebyli. Potřebná §yce ge§t k tomu milo§t Božj; ale předobrotiwý Bůh žádnému neodpjrá §wé milo§ti. Kdo gj toliko chce vžiti / každý §pa§en bude / žádný do pekla nepřigde. Než že lidé na wět§§jm djle té milo§ti Božj k §pa§enj §wému vžjwati nechtěgj / Pána Boha nic §e nebogj / přikázanj geho a Cýrkwe §waté §wéwolně pře§tupugj / těle§ných rozko§§j wjce §obě wážj než Nebe§ké §láwy / a gako howada žiwi g§au / proto gich tak mnoho hyne. Ale ti kteřjž §e Pána Boha bogj / a §mrtedlných těžkých hřjchů gako hada a §§tjra §e §trachugj / pakliby kdy z křehko§ti lid§ké zhře§§ili / hned pokánj či|266|nj / a §lowem přikázanj Božj a Cýrkwe swaté s pomocý Božj o§třjhagj / zlých §kutků §e warugj / a dobré činj / a o §wau du§§i §e §taragj / ti mohau dobrau naděgi mjti / že §e do pekla nedo§tanau / ale §pa§enj dogdau. Dobře prawj S. Pawel: Co bude §ýti člowěk / to bude y žjti. Nebo kdož roz§ýwá w těle §wém / z těla y žjti bude porušenj: kdož pak roz§ýwá w duchu / z ducha žjti bude žiwot wěčný. Galat. 6.8.

Pane Gežj§§i Kry§te / genž §y proto ráčil na ohawném křjži vmřjti / aby w§§ickni lidé §pa§enj byli / pro§ým tebe §krze to twé přehořké vmučenj / též §krze w§§ecky bole§ti twé neymileg§§j Matky / rač mi aučinliwau milo§t dáti / abych w§§ecka twá přikázanj wždycky až do §mrti zachowáwal / a po §mrti k tobě §e do Nebe§kého Králow§twj do§tal / Amen. |267|