Trápenj těch / kteřjž gazykem zhře§§ili.

GAko mnoho hřjchů / a to welmi §nadně / §pácháno býwá §krze zlé vžjwánj gazyka / tak welmi mnoho lidj / a to welmi §nadně piřcházý [sic!] do horaucýho pekla §krze zlé vžjwánj gazyka. Mnozý / kteřjž žádnému nic nekradli / nic mocý nebrali / žádného nezamordowali / nikdý opil§twjm / nikdý §mil§twem neb cyzolož§twem neprohře§§ili / po§ty dobře zachowáwali / Swátky §wětili / ani očima / ani rukama / ani giným §my§lem těžkého hřjchu §e nedopu§tili / §amým gazykem těžce prohře§§iw§§e wěčného trápenj §obě za§laužili: a protož na nic giného / nežli na §amý ne§krocený gazyk nebudau nařjkati w pekle.

Takowý byl onen ne§§ťa§tný vtrhač / w Englické zemi / kterýž w §wé |232| po§lednj nemocy byw napomenut / aby §e z §wých hřjchů pořádnému Knězy zpowjdal / a §wau du§§i k wěčnému §pa§enj přiwe§ti hleděl / tuto odpowěd dal / že toho nevčinj / a včiniti nemůže. Když pak mu řjkali / žeby g§a po§tawen w tak těžkém nebezpečen§twj §mrti / a mage §e giž odebrati na ce§tu wěčno§ti / měl §e w§§j pilno§tj o §wau du§§i §e §tarati / a milo§ti Božj wyhledáwati / wyplazyl Gazyk / a bil geg pr§tem §wým / řka: Tento přene§§lechetný gazyk mne k zatracenj přiwedl. Což gak dopowěděl / gazyk geho tak hrubě otekl / že ho žádnau měrau do v§t za§e wtáhnauti nemohl / ale tak s wyplazeným gazykem bezew§§eho pokánj bjdně zcepeněw hrozný Přjklad wěčného Zatracenj w§§em vtrhačům zanechal. Specul: Exempl. Di§t. 9. ex. 57.

Ge§§tě hrozněg§§j přjklad čte §e |233| (Ibidem. ex. 58.) o giném vtrhači / kterýž gako zlý pes na každého §§těkal / každému na cti vtrhal / a o žádném dobrého §lowa promluwiti nemohl. Ten tedy byw zachwácen nenadálau §mrtj / wy§§el z tohoto §wěta bez §waté zpowědi / a neměl té aučinliwé milo§ti / aby k §pa§enj §wé du§§e w §wáto§tnjm pokánj vžjwal toho gazyka / který mu býwal ná§trogem k zlehčenj mnohých poctiwých lidj. Kterážto pe§ká nawyklo§t zlehčowánj giných gakýby mu vžitek přine§la / poznalo §e po §mrti. Neboť §e vkázal mage wyplazen gazyk tak dlauhý / že wi§el až k zemi / kterýž on ča§tým kau§ánjm wztekle kau§al a wychrkowal. Nic méně w§§ak / ten týž gazyk hned gak byl w§§ecek rozkau§án / a wychrkán / za§e mu celý naro§tl / aby wždycky bylo / coby §e s newyprawitedlnau bole§tj kau§ati / |234| a wychrkowati mohlo. Y tázal §e ho žiwý / genž §e na to hrozné diwadlo s welikau hrůzau djwal / coby to mělo wyznamenáwati? gemuž mrtwý odpowěděl těmito §lowy: Poněwadž dokud §em byl žiw na §wětě / §krze tento zlořečený gazyk giným §em vbližowal / a ge ze cti laupil / za pokutu mého prowiněnj / vloženo ge§t mi toto trápenj / gehož nikdý nebudu zbawen na wěky wěků.

Po muži ať gde žena pro §wůg ne§krocený vtrhawý gazyk w Sabjn§ké kragině také těžce ztre§tána. Pj§§e o ni S. Ržehoř přjgmjm Weliký w §wém rozmlauwánj / (Dialog: lib. 4. c. 51.) že když vmřela / a gegj tělo w ko§tele pochowáno bylo / hned w prwnj noc po gegjm pohřbu před oltář od čertů přiwedena / a na poly přeťata byla. gegjhožto těla gedna čá§tka ohněm §pá|235|lena: druhá pak w celo§ti zachowána ge§t / gakž geden Ko§telnjk téhož ko§tela we §nách §krze zgewenj Božj widěl. Kterýž Ko§telnjk když w§taw ráno ten přediwný přjběh bratřjm oznámil / a mj§to / na němž polowice dotčeného těla §pálena byla gim vkázal / tak patrná znamenj §páleniny na kamenjch před oltářem §e §patřowala / gakoby ta žena žiwelnjm ohněm na témž mj§tě vpálena byla. Z čehož (gak dobře tu znamená S. Ržehoř) může §e poznati / že těm / kterýmž neg§au odpu§§těni hřjchowé / k vwarowánj Božjho §audu nic ne§pomáhá pohřeb na §watém mj§tě; a že welmi nebezpečné ge§t vtrhánj.

Než ne§amým vtrhánjm / ale také křiwým při§ahánjm / rauhánjm / a zlořečenjm (ať mlčjm o gin§§jch nezčj§lných hřj§§jch / kteřjž gazykem §pácháni býwagj) mnozý lidé / gak |236| ča§ného / tak wěčného tre§tánj §obě za§luhugj. Gá toliko tři přjklady těch / které pro ty hřjchy čert wzal / a bezpochyby neginám / než do pekla / zane§l / tuto připomenu. Prwnj dwa Martin Delrius (Di§qui§. magic: lib 3. p. 1. q. 7. f. 1.) takto wypi§uge. Geden wogák mage ce§tu §krze Marchyi roznemohl §e tak těžce / že chtěg nechtěg mu§yl §e za§tawiti w gakés ho§podě / w kteréž §wůg m짧ec plný peněz dal zatjm ho§podyni §chowati. Když pak potom brzo ozdrawěl / a hospodyni / aby mu geho penjze za§e nawrátila / žádal / lakomá žena / chtjc penjze §obě zachowati / a §mluwiw§§i §e s manželem / w§§eligak zapjrala / že žádných peněz od něho nepřigala. Když pak wogák proto §e welmi durdil / a gj newěrno§t wůči wyčjtal / ho§podář / gakoby chtěl manželku §wau brániti / z domu ho |237| wy§trčil. Tu wogák hněwem rozpálený pro tak těžkau křiwdu / §áhne k meči / a tne do dwéřj. Ho§podář pak dá §e do křiku / a nařjkánj / že §e mu kwalt w geho domě činj. Pročež přiběhli pochopi / a wogáka do §§atlawy wzali. Po několika dnech radda Mě§t§ká po§lala žalobu k wy¨s§§jmu práwu žádagjc za ortel / coby §e s tim wogákem / kterýž zgewně gednomu M짧ťanu činil kwalt w geho přjbytku / mělo činiti. Y byl wydán ortel takowý / aby wogák za to §mrt na poprawnjm mj§tě pod§taupil. Když pak giž na§táwal den geho §audu / při§§ed ďábel k němu do §§atlawy / oznámil mu / gaký ortel má naň wydán býti / a §libowal mu / že ho chce z toho nebezpečen§twj wy§woboditi / chceli on s tělem y s du§§j gemu §e poddati. Ale wogák nigakž nechtěl pro vgitj ča§né §mrti tomu §§e|238|rednému pra§§iwcy §e poddati. Napo§ledy řekl k němu ďábel: a§poň to včiň / a když §e po§tawj¨s k §audu / řekni / že neg§y powědom práwnjch wěcý; ale potřebuge¨s řečnjka / genžby twau při wedl. a tu gá budu pohotowě / mage na hlawě modrý klobauk s peřjm. Pros tedy §audců / aby mně powolili na twém mj§tě odpowjdati / a twau při wé§ti. Wogák mage za to / žeby to mohl bez hřjchu včiniti / §ljbil / že té geho raddy bude vžjwati. Když tedy druhého dne přiweden byl k §audu / a čert také w způ§obu Prokurátora / s modrým klobaukem nagjti §e tu dal: Ho§podář pak Saudců žádal / aby wogáka pro kwalt geho domu včiněný v§mrtiti dali; odpowěděl wogák / že §yce pro §wau newymluwno§t §wé pře we§ti nevmj / ale že za to ponjženě žádá / aby tomuto Pánu Prokurátorowi powoleno |239| bylo za něho odpowjdati. K čemuž když Saudcowé y hned přiwolili / počal ďábel welmi vměle wogáka za§táwati / že §e mu pro §prawedliwé bráněnj hrdlo odnjti podlé práwa nemůž; poněwadž ne on / ale Ho§podář hádku začal / gey bez přjčiny z domu §wého wy§trčiw / a gemu geho penjze wzaw. Přitom pro§yl Saudců / aby dali pytljka hledati / a oznámil gim mj§to / na němžby geg gi§tě nagjti mohli. Wida pak Ho§podář že ge§t wehnán do tě§ná [sic!] / zapjral w§§ecko při§ahage a prokljnage §e až hrozno / a ča§to řjkage aby ho čert wzal hned z toho mj§ta / ge§tliže kdy gakey pytljk s penězy tomu wogáku wzal / a za §ebau má. Když pak nepře§táwal §e čertu poddáwati zapjrage prawdu / čert nechage tak řečňowánj / vchopil §e ho / wyne§l geg s okna a s §tra§§liwým hřmotem přes rynk / an §e na |240| to w§§ickni s welikau hrůzau djwali / bezpochyby ne ginam než do horaucýho pekla zane§l; poněwadž nikdý potom na §wětě geho tělo nalezeno býti nemohlo. To hle §obě ten ne§§lechetný křiwo=přj§ežnjk §wým lakom§twjm / křiwau přj§ahau / §ebe prokljnánjm zey§kal.

Rowně takowau mzdu do§tala gedna Panna w Sas§ých / kteráž §wého §libu přj§ahau potwrzeného §plniti nechtěla. Byla ona / g§auc welmi bohatá / gednomu krá§nému ale potřebnému / Mládency připowěděla / že ho §obě za Manžela wezme. Když pak opatrný Mládenec obáwage §e / aby §wého §libu wrtkawo§tj žen§kau nezru§§ila / a wůle nezměnila / wěřiti gj nechtěl / tuze §e zařjkala / že gináč nevčinj: pakliby §wého §libu nedržela / a za giného §e wdala / prawila / že §obě §rdečně žádá / aby gi čert ze §wadby |241| s tělem y s du§§j wzal. Co §e ne§talo? Panna byla w §libu §tálá / gako §traka na wrbě; nebo po některém ča§e §wau wůli změnila / a potupiw§§i prwnjho Ženicha w giného §e zamilowala / a gemu §ljbila. Ač pak ten prwnj Ženich negednau gj napomjnal / aby §e na §wé zakazowánj a prokljnánj rozpomenula: w§§ak ona nic na to nedbagic s tjm druhým Ženichem w §taw manžel§ký w§taupila / a §wadbu držela. Ale že gi hryzlo gegj §wědomj / gakkoli w§§ickni gegj přjbuzj / y ginj / co gich na té §wadbě bylo / welmi byli we§elj / ona §ama nad obyčeg po§§maurnau a truchlau §e býti vkazowala. Daliť §e pak také na té §wadbě nagjti gacýs dwa nepozwanj / a neznámj Rytjři / (a ti byli čerti) kteřjž že §e tu w čas nahodili / také k §tolu pozwáni byli: a když bylo po §tole / a měl §e začjti |242| tanec / geden z nich / gakožto pře§polnj a wzáctný Pán / žádán byl od newě§tiných Rodičů a přibuzných / aby s Newě§tau zatancowal. Y po§kočil s nj dwakráte: ale když §e měl k třetjmu §koku / vkázal §e býti čertem / neboť wzal gi nenadále před očima gegjch rodičů a přátel / a wyne§l gi dweřmi do powětřj s hrozným gegjm křikem / a w§§ech přjtomných §trachem / y žalo§tj. Druhého dne / když gj gegj Rodičowé dali hledati / aby gegj tělo pochowati dali / při§§li opět ti nemilj ho§ti / přine§auce §§aty a zlato / kteréž ta ne§§ťa§tná newě§ta měla na §obě / rodičům ge nawrátili / řkauce / že gim Bůh ne ty wěcy / ale §amau Newě§tu wzýti dopu§til. Ach! warůgtež §e křiwé přj§ahy a wzteklého prokljnánj §ebe / kteřjžkoli nechcete tak hrozného Božjho tre|243|§tánj §obě za§laužiti / a s tělem y s du§§j do ďábel§kých rukau přigjti!

Dále gakby §§kodliwé bylo prokljnánj §ebe / také §e poznati může z přehrozného tre§tánj bezbožné Drahomjry So Wáclawa Matky / a Kněžny České / která (gak §wědčj Hágek w li§tu 71.) Léta Páně dewjti§tého dwadcátého čtwrtého / na Hradčanech / když §e hrozně zařjkala / a klela / že w§§ecky Kře§ťany wypleniti chce / s koňmi y s wozem (krom kočjho / kterýž byw Kře§ťanem do bljzkého Ko§tela k modlénj wběhl) za žiwa §e propadla / a w§§em těm / kteřjž §e ne§my§lně prokljnáwagj / gakýby vžitek z takowého prokljnánj pocházel / hrozný přjklad k §pasytedlné wey§traze s §wau wěčnau §§kodau na §obě pozů§tawila.

Mu§ym také rauhawého gazyka / kterýž tak Bohu o§§kliwý ge§t / |244| že ho ani při dětech §n᧧eti nechce / hroznau pokutu připomenauti / kterau S. Ržehoř (Dialog. l. 4. c. 18.) takto připomjná. Ačkoli wěřiti §e má / že w§§ecka nemluwňátka kteráž okřtěna §au / a w dětin§twj vmjragj / do Nebe§kého Králow§twj přicházegj: w§§ak nemáme §e domnjwati / že w§§ecky malé děti / totiž ty / kteréž giž mohau mluwiti / do Nebe §e do§táwagj; proto že některým dětem §ami gegich Rodičowé (znameneyte §obě ta §lowa w§§ickni rodičowé / a bogte §e) Nebe§kau Bránu zawjragj / ge§tliže gich k dobrému newedau / přjli¨s gim ffolkugj / zlé wěcy gim přehljdagj. Neboť geden Muž w Ržjmě mage Synáčka / gemuž teprw a§y pět let bylo / přjli¨s těle§ně geg milowal / a gemu welmi hrubě ffolkowal. Zwyklo pak to djtě giž w tom malém wěku (což přehrozné ge§t také wy|245|prawowati) Pánu Bohu §e rauhati / a zlořečiti; z čehož ho w§§ak Otec předce netre§tal. Zatjm byl w Ržjmě mor / kterýmž byw také ten pacholjk nakažen / k §mrti §e bljžil. Když pak ho týž Otec geho na §wém kljnu chowal / widěl maličký / kterak k němu přicházegj dwa přehroznj čerti; y počal §e naramně třá§ti / a w§§jm hla§em křičeti: Ach Nedeg Otče! Nedeg! A křiče odwracowal §wůg obličeg od nich / a §chowáwal §e w Otcow§kém lůnu. Y ptal §e ho Otec / pročby tak křičel / a třá§l §e? gemuž djtě řeklo: Dwa hroznj Mauřinowé [sic!] při§§li §em / a chtěgj mne wzýti. Což gak dopowědělo djtě / počalo hned / gakož bylo zwyklo / rauhawá §lowa proti Pánu Bohu mluwiti / a zlořečiti / w kterémžto zlořečenj §wau du§§i wypu§tilo. Neboť w§§emohaucý Bůh / aby vkázal / pro gakauby wi|246|nu takowým katanům odewzdáno bylo / ráčil dopu§titi / aby vmjrage ten týž hřjch opětowalo / pro kterýž ho / dokud bylo zdráwo / Otec tre§tati nechtěl; aby ten / kterýž trpěliwo§ti Božj zle vžjwage dlauho žiw byl rauhačem / z Božjho přepu§§těnj vmřel / rauhage §e a §krze to Otec geho poznal §wau winu / že zanedbaw du§§i malého §ynáčka / nemalého hřj§§njka pro peklo dochowal.

Ach ge§tliže y pětiletá pacholata pro ne§krocený gazyk přicházegj do pekla / aby tam trápená byla na wěky wěků / kterak §e téhož pekla nebogj ti / kteřjž §tokrát za den zlořečj? křiwě §e při§áhagj? gak §ebe / tak giné prokljnagj? křiwá §wědectwj proti giným dáwagj? bližnjho §wého ze cti laupj / a giné nezčj§lné hřjchy gazykem páchagj? O naprawte §e w§§ickni ča§ně / kteřjž |247| g§te takowj / aby§te potom pozdě na wěky nenařjkali w pekle / že wá¨s gazyk §krze §wé žwánj přiwedl wás k wěčnému zatracenj!

Než poněwadž klenj w čechách [sic!] ge§t neyobyčegněg§§j / zdá §e mi dobré býti / k §pa§ytedlné wey§traze mnohých lidj / ge§§tě tento přjklad položiti. Léta 1619. w Mauterndorffu / w Salcbur§kém Bi§kup§twj / ho§podář pacholka z domu wyhnal / za §lužbu mu nezaplatiw. Aby pak tomu něgaký křtalt dal / prawil / že by mu měl Pacholek toto y ono vkra§ti / a proto že mu platiti powinen nenj. Pacholek / g§a §obě dobře powědom / §měle odpowjdal: Pane nevkradl §em nic. Dlauho §e wadili / až §e to y k Saudcy done§lo / před njmž ho§podář opowážliwě řekl: Nemluwjmli Prawdy / ať mně Bůh za mé hřjchy tre§ce. O žalo§tné klenj! Bůh hned na něg dopu§til / |248| že ten Krčmář na tom mj§tě / kde §tál / padna náhle vmřel. Kam §e pak geho du§§e poděla / každý §e snadno dowtjpiti může. Syc gi§tá wěc ge§t / že zlolegcy budau wěčného žiwota zbaweni / gak §wědčj S. Pawel / řka: Ani lamkomcy [sic!] / ani zlolegcy / ani dráči / dědictwj Králow§twj Nebe§kého nedogdau. 1. Cor. 6. O kyž to tak hrozné klenj w Čechách gednau pře§tane!

Pane Gežj§§i Kry§te pro§ým tebe §krze to twé mlčenj / kteréž §y zachowáwal / když bezbožnj židé před Pilátem na tebe žalowali / a ffale§§nj §wědkowé křiwé §wědectwj proti tobě dáwali; též §krze w§§ecky zá§luhy twé neymileg§§j Matky / rač mi tu milo§t dáti / ať gazykem §wým nikdý těžce nehře§§jm / abych §e nedo§tal do horaucýho pekla / kdež hrozně tre§táni budau hřjchowé gazyka / Amen. |249|