Trápenj Opilců.

TAk za§lepeni g§au mnozý lidé / že ačkoli ti§ýckráte gak z Pj§ma §watého tak z včenj Swatých Otců gim §e dokazuge / že du§§e lid§ká ge§t ne§mrtedlná / a že potomto ča§ném žiwotě anebo wěčné blaho§lawen§twj w Nebi / za dobré §kutky / budeli ge činiti / anebo wěčné trápenj w pekle / budeli těžce hře§§iti / na ni očekáwá: w§§ak tomu tak málo wěřj / gakoby to pauhé básně byly. Zwl᧧tě pak opilcy / když wjno neb piwo du§ý / chtěgj tehdáž neymaudřeg§§jmi býti / a rádi o Pj§mě Božjm / o prawé wjře / o Duchownjch wěcech / o Cýrkewnj Zpráwě tlampagj / co gim §lina na gazyk přine§e. Ale newždycky Bůh hledj §krze pr§ty / také někdy s hroznau pom§tau na ně přikwačuge / gako §e §talo tomu ne§§ťa§tnému opilcy / o němž tato ge§t hodnowěrná zpráwa. |174| (Specul. exempl. Di§t. 5. ex. 106.) Když dlauho gacýs Močhubowé byli w krčmě §pjlali / a §obě dobře gazyk zmočili / mezy ginými §lowy / lánjm / a daremnjmi rozpráwkami / dali §e také do hádánj / o ne§mrtedlno§ti du§§e lid§ké. Y řekl geden z nich: Wěruť nás ti Kněžj notně §wozugj a oklamáwagj / včjce / žeby du§§e lid§ká s tělem nevmjrala / ale po §mrti těla na wěky žiwá zů§táwala. Gáť oprawdu nic o tom nedržjm. Když pak §e k tomu w§§ickni za§máli / dal §e tu hned k gegich hádkám a pohádkám nagjti Rar᧧ek w způ§obu wy§okého a §ylného chlapa / a po§adiw §e k nim, dal §obě naljti wjna / a počal s nimi pjti. Pak §e gich tázal coby mezy §ebau za otázku měli / z nichž geden zhowadileg§§j řekl: O ne§mrtedlno§ti du§§e řeč §me §obě začali. Gá kdybych kupce na §wau du§§i měl / chtělbych gi mnohem lacyněgi prodati / nežby §e |175| kdo nadál / a ty penjze hned do cechu dáti k §propitj. A když §e proto w§§ickni §polu §máli / ten nenadálý ho§t oprawdu §e do kupowánj dal / řka: Gáť §em dáwno §§el na takowau kaupi / a chcy twau du§§i kaupiti. Powěz tedy / zač mi gi chce¨s prodati? Y powěděl opilec gakaus gi§tau ale newelikau §ummu / o kterauž když §e §polu §mluwili / hned ten gi§tý ho§t na §tole wyčetl mu penjze / za kteréž ten ne§my§lný prodawač dal hned §obě a §wým towary§§ům hogno§t wjna naljti / mage z toho §mjch / že tak lehce nabyl peněz na wjno. Byli tedy we§elj / hodowali / pili / we§ele §obě počjnali / a neywjce ten / genž byl du§§i prodal. Když pak giž byl wečer / ozwaw §e ten neznámý kupec, takto §e dal §ly§§eti: Giž ge§t čas / abychom §e pomalu do §wých domů brali / w§§ak prwé než §e rozegdeme / odpowězte mi medle na tuto mau otázku: Muželi [sic!] ten kterýž koně kaupil / y na |176| vzdu sahnauti / a gi s koněm wzýti? A když řekli w§§ickni §polečně / že může / a že o tom žádné pochybnosti nenj / tu y hned ten kupec / totiž pekelný ďábel / toho / gehož du§§i byl nedáwno kaupil / s tělem y du§§j před očima w§§ech do powětřj wyne§l / a §polu s §ebau neginám než do horaucýho pekla zane§l / kdežto za nemjrné pitj krom giných nezčj§lných trápenj mu§ý wěčný hlad a žjžeň trpěti. O hleďtež opilcy kam wás může wa§§e opil§twj přiwe§ti.

Tam §e též do§tali ginj dwa ožralcy / kteřjž Léta Páně 1584. w Apeldornu w Němcých w§§ed§§e do ho§pody dali §e do pitj pálenýho / a §obě řekli / že ho nepře§tanau do §ebe ljti / dokud geden z nich od pitj nevmře / a tu hned na mj§tě nezů§tane. Pakliby kdo prwé z toho mj§ta w§tal / aby byl čertu poddán. Když tedy s tjm aumy§lem pálený do §ebe gako do §udu lili / a nad to ge§§tě gakéhos kupce / k[t]erý §e gim tu na|177|hodil / také k pitj s §eb[a]u přinutili / po nedlauhé chwjli / při§§el čert mezy ně / a oba vdáwil. (Michaël I§§elt. An. D. 1584) Budeť ge to pálený wěčně w pekle páliti. O něgakém giném ožralcy také zde ča§ně / giným k wey§traze / od Boha ztre§taném S. Ržehoř Papež (Dial. lib. 4. c. 32.) takto pj§§e: Geden Auřednjk w kragině Waleryi na bjlau Sobotu byw kmotrem gedné Panny / k[t]eráž §e byla toho dne okřtjti dala / po §watém křtu wzal gi k §obě domu / kdežto hned té nocy opiw §e wjnem / gi (což přehrozné ge§t) o gegj poctiwo§t připrawil. Ráno w§taw když ho hryzlo §wědomj, vmjnil §obě gjti do lázně / gakoby po§§kwrna tak těžkého hřjchu §krze kaupel odmyta býti mohla. S§el tedy / zmyl §e / a potom s welikau báznj §§el do chrámu Paně [sic! – i 1.vyd.]. Neboť z gedné §trany bál §e pomluwy lid§ké / kdyby na tak §lawný Welikonočnj Hod nebyl w Božjm chrámě: z |178| druhé pak §trany bál §e / aby ho P. Bůh pro ten hrozný hřjch netre§tal. Nic méně předce při§§el do ko§tela / kdežto w§§ak každého okamženj bál §e / aby čert nepři§§el / a geg předew§§jm lidem netrápil. Když pak §e mu toho dne při M§§i §waté nic zlého nepřihodilo / byl z toho we§el / a druhého dne giž gako §ebau bezpečný do ko§tela při§§el. A když tak za §§e§t dnj nic mu nebylo / domnjwage §e / že Pán Bůh toho geho hřjchu aneb newiděl na pro§to / aneb že mu geg milo§tiwě odpu§til / z toho §e we§elil. Ale §edmého dne náhlau §mrtj vmřel. Když pak pochowán byl za dlauhý čas / an to w§§ickni widěli / z geho hrobu plamen wycházel / a geho ko§ti tak dlauho pálil / až hrob geho / w§§ecken wyhořel / a země kteráž nad hrobem byla / kams §e poděla / a gáma zů§tala. Skrze což w§§emohaucý Bůh vkázati ráčil / coby du§§e toho bezbožnjka w §krytě trpěla / gehožto tělo před oči|179|ma lid§kýma tak podiwným ohněm hořelo. (Spec. Exem. di§t. 1. ex. 61.) Nemagjť zagi§té ožralcy / pokudž §e nepolep§§j / žádné gin§§j odplaty za §wá opil§twj / než pekelný oheň / který §obě připrawený ge§§tě za žiwa §patřil geden rozpu§tilý Ržeholnjk řeme§la kowář§kého / genž oddán g§a opil§twj wjce hleděl korbele a giných §kutků rozpu§tilého žiwota nežli §lužeb Božjch / a mnohem raděgi nagjti §e dáwal w kowárně v §wého nákowadla / nežli w chrámě Páně při §lužbách Božjch. Odkudž §e mu §talo to / co kdo§y řjkawal: Kdo nerád chodjwá do Chrámu Páně / ten potom ač nerád mu§ý gjti do pekla. Neboť roz§tonaw §e na §mrt / powolal giných mnichů / a g§a welmi truchliw / řekl §mutným hla§em: Hle widjm otewřené peklo / a Satana pohřjženého w hluboko§ti geho. Podlé něhož Kaiffá¨s §polu s těmi / kteřjž k vkřižowánj Pána Kry§ta napomáhali / |180| w přehrozném ohni §e mučj. Hned pak bljzko od nich mně přebjdnému ge§t připraweno mj§to / kteréž také nynj §patřugi. Což v§ly§§aw§§e bratřj §nážně ho napomjnali / aby a§poň tehdáž moha tak dlauho / dokudž ge§t žiw w těle / milo§ti Božj dogjti / činil Pokánj. Gimž on odpowěděl: Nemámť giž ča§u k naprawenj §wého žiwota; poněwádž §em widěl / že můg §aud giž ge§t dokonán. To powěděw bez pokánj zcepeněl / a nepochybně tam §e do§tal / kdež byl mj§to pro §ebe připrawené widěl. Takowý hle konec mjwagj ožralcy / a §pa§enj §wého nedbalcy. Spec. exemp. Di§t. 3. ex. 9

Vkřižowaný Kry§te / genž §y na křjži octem a žlučj napágen byl / pro§ým tebe §krze tu twau muku / a §krze w§§ecky zá§luhy twé neymileg§§j Matky / deg mi tu milo§t / ať §e opil§twj warugi / a do hrozných muk gimiž opilcy trápeni budau w pekle / ať §e nedo§tanu. |181|