Rozličná Trápenj Zatracenců.

ABy člowěk mohl §auditi / gak hrozné a těžké g§au wěčné pekelné muky / mnoho mu pro§pěge powážiti toho / co Welebný Béda wyprawuge o něgakém Starcy / který byw zázračně z mrtwých wzkřj§§en / dal §e na pau§§ť / kdežto tak twrdý žiwot wedl / že geg w§§ickni okolnj Pau§tewnjcy z toho tre§táwali / gakoby §e přes přjli¨s a nerozumně trápil a mrtwil / gimžto on s §rdnatým pláčem řjkáwal: O by wám (prey) dáno bylo widěti na onom §wětě to / což §em gá tam §patřil / gi§tě řekliby§te / že toto mé s§užowánj těla dokonce nic nenj proti onomu wěčnému trápenj / kteréž §em gá viděl! gakoby řekl / že w§§ecka trápenj / která §e nacházegj na tomto §wětě / dokonce nic neg§au |158| proti wěčným mukám. Tak také Olimpius Opat / kterýž w welmi tě§né komůrce přebýwage / a w §lunečném wedru od nezčj§lných much / komárů / a wo§ů §§tjpánj §n᧧ege když tázán byl / kterakby ty neře§ti mohl trpěliwě §n᧧eti / odpowěděl: Welmi rád to §n᧧jm / abych toliko byl zbawen od budaucých wěčných trápenj. Dobřeť gi§tě bál §e pekla / w němž napro§to nic nenj dobrého / a ge§t §hromážděnj w§§eho zlého. Nenj pod Nebem žádné takowé bjdy / těžko§ti a bole§ti / kterážby §e mohla přirownati bjdám / kteréž zatracency w pekle §n᧧egj. Práwěť oni g§au bjdnj a přene§§ťa§tnj: poněwadž zbaweni g§au w§§eho dobrého / a trpj w§§ecko zlé: ničehož nedo§ahugj / cožby rádi měli / a w§§ecko to zlé / čehož §e hrozý / na ně přicházý: nemagj toho což milugj / a w§§ecko / čehož na ney|159|wey¨s nenáwidj / v§tawičně před očima magj / což ge§t přetěžká a ne§ne§ytedlná bjda / kteráž w§§ecky bjdy tohoto §wěta přewy§§uge. Poněwadž pak to §wětle poznagj / že §e §ami do tak hrozného ne§§tě§tj vwrhli / a že nenj možného §pomoženj / zlořečiti budau §ami §obě / bližnjm §wým / y Pánu Bohu. Zlořečili / dj S. Jan / Bohu Nebe§kému pro rány bole§ti §wé. Apoc. 16.

Tři powahy býwagj té wěcy / kteráž welmi trápj člowěka. Předně že §e děge proti geho wůli / potom že bole§t přin᧧j / a potřetj / že ge§t §§kodliwá. Tjm / což §e děge proti wůli člowěka / trápj §e du§§e: tjm což přin᧧j těle§nau bole§t / s§užuge §e tělo: tjm což §§kodliwého ge§t / trápj §e gak du§§e tak také tělo. Žádati §obě aby pominulo zlé / a na§talo dobré / a toho neobdržeti / ge§t trápenj du§§e: tele§né [sic!] bole§ti §n᧧eti |160| ge§t obtjžno tělu: ztratiti to dobré / což kdo měl neb mjti mohl / ge§t vkrutné trápenj du§§e y těla. Kteréž w§§ecky powahy w pekle §e nacházegj[.] Nebo předně muky / gimiž zatracency mučeni býwagj / g§au proti gegich wůli; poněwadž rádiby gich zbyli / ale nemohau: a z toho w§§eho což §obě žádagj / nic mjti nebudau. Podruhé / gegich muky bole§t gim prin᧧egj [sic!] kterauž §e trápj nynj §ama du§§e / ale po §audném dni také tělo trápiti §e bude. Potřetj / gegich muky g§au gim ney§§kodliwěg§§j / proto že ge zbawugj w§§eho dobrého / a g§au gim přjčina w§§eho zlého. O což ge§t to přehrozná a newyprawitedlná bjda! Magj ti ne§§ťa§tnj zatracency rozum w§§ecken za§lepený / a bludů plný / tak že we w§§em blaudj / a newědj co §obě počjti / neb kam §e obrátiti. Přitom newyprawitedlně těžce ne§au poku|161|ty a pom§ty Božj / vrputně za to magjce / že §e gim křiwda od Boha děge / a že nad §wé za§lauženj mnoho zlého trpj a wěčně trpěti mu§egj. Magj wůli práwě zarputilau a w hřj§§jch zatwrzelau; obzwl᧧tně w nenáwiděnj Boha / Swatých geho / a w§§ech lidj. Gegjch pamět bude ge wždycky trápiti v§tawičným připomjnánjm pominulých / a na wěky budaucých zlých wěcý; neboť gim to wždycky na oči poleze / že na wěky wěků bezew§§eho konce w pekelné mučjrně magj §e mučiti / a žádného polehčenj nikdý nepocýtiti. Po §audném pak dni / když ne §amé gegich du§§e / gako nynj / ale také těla budau §e trápiti / budau ti přebjdnj zatracency v§táwičně [sic!] mjti na §wých očich [sic!] §lzy: w v§§jch nepře§táwagjcý hluk od hrozných křiků / lánj / nařjkánj / a zlořečenj / w chřjpjch převkrutný §mrád [sic!] / na gazyku hořko§t / |162| w zubech §§křjpenj / w v§tech nevha§ytedlnau žjžeň / na rukau řetězy / na nohách pauta / w Srdcy hrozný §trach / a w žiwotě hor§§j než p§ý / a wlčj hlad / we w§§ech audech newy§lowitedlnau bole§t / a po w§§em těle přehrozný pekelný Oheň / tak že ani neymen§§j žjlky / ani tak maličkého mj§tečka na celém gegich těle nebude / kdeby mohl ten neytenčeg§§j chlaupek §táti kteréby bez §wé obzwl᧧tnj / a to newyprawitedlné bole§ti bylo. O gak g§au to hrozné a §tra§§liwé wěcy! O Bože / nedeyž mi gich w pekle zku§yti! Ale ze w§§ech těchto muk ge§t neyt잧§j §amo zlé §wědomj / gak §wědčj S. Augu§týn řka: Mezy w§§emi s§auženjmi lid§ké du§§e nenj žádného wět§§jho s§auženj nad §wědomj hřjchů. Aug. in P§al: 45. Toť pak na wěky wěků w§§ecky zatracence trápiti bude w pekle / gak Kry§tus Pán w gednom |163| §wém kázanj v S. Marka po třikráte gi§tj / řka / že gegich čerw to ge§t zlé §wědomj / kteréž ge gako čerw v§tawičně hrýzti bude / nevmjrá. Mar: 9

Neyprwé pak trápiti bude zatracence to pře§mutné my§§lenj / že §wéwolně pro §§patné wěcy zmrhal §obě wěčné blaho§lawen§twj / a ztratil Nebe§kau §láwu. Nebo ge§tliže Ezau tak žalo§tiwě nařjkal / že we[li]kau bole§tj řwal / a hogno§t §lz wyléwal / když §e dowěděl / že zme§§kal požehnánj Otce §wého Izáka Gen: 27.34. kterak nebudau welikau bole§tj řwáti zatracency / když gednomu každému z nich wla§tnj §wědomj bude wyteykati takto: Wěčné požehnánj Pána Boha §wého §wéwolně §y ztratil. W§§eho práwa y naděge k Nebe§kému Králow§twj §ám §y §e dobrowolně a blázniwě zbawil. Za §§ocowicy / za §§patné |164| pomigegjcý wěcy / prodal §y Králow§twj Nebe§ké. Mohl §y na wěky blaho§laweným býti / na Twář Božj patřiti / s Kry§tem Pánem a §ew§§emi Swatými na wěky kralowati a §e radowati / kdybys byl gen §e byl chtěl hřjchů těžkých warowati / a před §mrtj pokánj činiti; ale nynj mj§to toho bude¨s na wěky zlořečený / na wěky ne§§ťa§tný / na wěky zatracený. Ach! cos to včinil? což §y §obě zle poradil!

Podruhé bude §e každý zatracenec přenáramně w Srdcy trápiti / když bude na to pamatowati / že milo§t Božj / nad kterau nic draž§§jho nenj / §wéwolně ztratil / a čas §pa§enj nevžitečně ztráwil. Ržjkal někdy Job / Kdož mi to dá / abych byl gako za mě§ýců prwnjch / když Skála wyléwala mi potoky Olege? Job. 29. Tak také zatracency wolati budau / ale nadarmo: O kdož nám to dá / |165| aby §e nawrátili prwněg§§j ča§owé w nichž nám tekli potokowé Božjho milo§rden§twj / a dobrodinj Božjch ze Skály genž ge§t Kry§tus / hogně §e preg§§těgjcý / kterých §me mohli k Spa§enj §wému vžjwati: když §me mohli vžjwánjm Swáto§tj od Kry§ta v§tanowených §mazati §wé hřjchy / zey§kati §obě Milo§t Božj / a Nebe§kau §láwu? Gižť ge§t po w§§em weta! ach běda! přeběda!

Potřetj / gako někdy bratřj Jozeffowi / zpomenuw§§e na §wůg hřjch / gak newinného Jozeffa prodali / bole§tně mezy §ebau řjkali: Hodně toto trpjme; nebo §me zhře§§ili proti bratru §wému / widauce s§auženj du§§e geho / když prosyl nás / a ne§ly§§eli §me. Protožť při§§el na nás tento zármutek: Gene§: 42. tak také Zatracency zpomjnagjce na §wé přede§§lé hřjchy / budau pozdě by|166|cha honiti / že §krze ně Pána Boha na §ebe rozhněwali / a do převkrutných muk §ami §e vwrhli.

Po čtwrté / bude gich §wědomj hryzti proto / že moh§§e mnoho dobrého činiti / a §wé du§§e k §pa§enj přiwe§ti / nic pro §wau nedbalo§t nevčinili / dobré §kutky / z kterých §e wěčně radowati mohli / opu§tili: a zlé / nad kteréž nic §§kodliwěg§§jho nenj / páchali.

Po páté / to také gim bole§t rozmnožowati bude / že dokud byli na §wětě / mohli §krze §nadné pokánj za §wé hřjchy s §wým welikým wěčným vžitkem zado§ti včiniti / to w§§ak zanedbali / a že proto na wěky wěků přehrozné / nezčj§lné / a newyprawitedlné pokánj bezew§§eho vžitku wy§táti mu§egj. Dobře dj o nich S. Augu§týn: Pozdě litugi [sic!]/ kagjce §e bez vžitečně / kteřjž byli odděleni od Králow§twj Božjho. A poněwadž |167| takowého pykánj / žalo§ti a litowánj žádného konce nebude / proto Cžerw gegich nikdý nevmře; ale wždycky bez pře§tánj / bez přjtrže / bez oblewenj bude gednomu každému z nich wla§tnj §wědomj takto domlauwati: O cobys byl dobře včinil / kdybys byl gakos §y dobře mohl / we §wátek a w Neděli do ko§tela chodjwal na §lužbu Božj! ale ty pro §amau leno§t zanedbáwal §y gi: ča§těgis naw§§těwowal ho§pody / nežli ko§tely: raděgis hleděl korbele / nežli §lužby Božj: ča§těgi §y §e objral s ko§tkami a s karty / nežli s pobožnými knižkami; raděgi §y po§lauchal marného neb neči§tého tlampánj / nežli §lowa Božjho kázanj. Co má¨s nynj z těch kratochwjli [sic!] / nežli zármutek a tre§tánj wěčné? Tolikráte byl §y napomjnán / abys zachowáwal po§ty: ale tys nedbal na to / a potupiw přikázanj Cýrkwe |168| swaté / w §obotu / a w po§tě gjdal §y mas§o. Gižť hle za to twé obžer§twj mu§y¨s [sic!] w pekle / gako pes / převkrutný a to ne§konalý hlad §n᧧eti. A řjkali ti ginj / že za twau nezdrželiwo§t takowau mzdu mjti bude¨s. Y proč §y §e nezdržel? byllibys od toho vmřel / kdybys byl w po§tnjch dnech mas§a negedl / a Přikázanj Cýrkwe zachowal? Tolikrát tobě přicházelo na my§l / že opil§twj ge§t gak Tělu / tak Du§§i §§kodliwé: a w§§ak §y §e ho warowati nechtěl. Nynj hle mu§ý¨s za ně wěčnau žjžeň §n᧧eti. Bylbys pak §to ti§ýc let žádal toliko za gednu krůpěgičku wody k obwlaženj §wéo gazyka / nikdý gi neobdržj¨s. A wěděls o tom / že onen bohatec darmo žádal w pekle za krůpěgi wody: Y proč §y §e nebál také toho tre§tánj? Gižť hle ho zku§§uge¨s[.] A kdo ge§t tjm winen / nežli ty §ám? Když tě pro§yli chudj za |169| §watau Almužnu / mohls gim beze§§kody nětco pro Pána Boha vděliti / nebs měl z čeho; a Pán Bůh bylby ti na §wětě požehnal / a po §mrti bylby ti dal za to Králow§twj Nebe§ké: ale ty raděgi §y my§lil giným nětco wzýti / nežli chudému pro BOha nětco dáti. Staral §y §e přjli¨s o ča§né zbožj / a shromážďowals ge / gakobys ho měl na wěky vžjwati. A hle mu§yls potom odew§§eho gjti / a §wého Zbožj giným na §wětě nechati. Nynj ani Statků / ani Králow§twj Božjho nemá¨s / a w pekle §e trápj¨s. O ne§my§lný člowěče! proč §y tjm Zbožjm kteréhos nemohls s §ebau po §mrti wzýti / nepomohl §wé du§§i k Spa§enj? Nynj toho pyká¨s / než gižť weta. Měls na to prwé my§liti. Gižť toho nenaprawj¨s.

Hle cos §obě zey§kal zanedbáwánjm dobrých §kutků / a páchá|170|njm hřjchů. Nebe §y ztratil / do pekla §y §e do§tal / w gehožto ohni bude¨s §e mučiti na wěky wěků. O blázne! mohls krátkau a lehkau prácý §obě to zey§kati / abys na wěky požjwal Nebe§kých Rozko§§j / a nechtěl §y. O prablázne ó cos to včinil / že pro krátičkau těle§nau rozko¨s / která brzo pominula / zbawil §y §e wěčné rozko§§e / která ge§t tak weliká / že gj rowné ani Oko newjdalo / ani vcho ne§lýchalo / ani Srdce lid§ké wymy§liti nemohlo. Do§tis byl napomjnán / a wěděls že §e ti to může §táti / a nedbal §y. Ach §tálali za to ta pomjgegjcý Rozko¨s §mradlawého těla / abys pro ni chtěl trpěti wěčné muky w pekle? Medle co má¨s nynj ze w§§ech §wých někdeg§§jch rozko§§j? ze w§§j §wé peychy / ze w§§eho Zbožj / ze w§§ech §wět§kých wěcý? Rozko§§e gako woda rychle běžjcý vplinuly / |171| Sláwa co deym zmizela / zbožj ginj §obě pobrali / a nic z toho w§§eho nenawrátj §e k tobě na wěky wěků: a ty w§§ak proto mu§ý¨s §e w tomto plameni wěčně trápiti. Ach což §y §wau du§§i hrubě zawedl! Ach! proč §y toho prwé nerozgjmal? Než gižť ge§t darmo. Ztratils Nebe§ké Blaho§lawen§twj. Sám §y §e ho zbawil. Zawřená ge§t tobě / a na wěky zů§tane zawřená Nebe§ká Brána. Nemá¨s na koho giného / nežli §ám na §ebe nařjkati. Sám §y gi §obě zawřel. Nebude¨s nikdý na Twář Božj patřiti / nebude¨s §e nikdý s Matkau Božj / a s Wywolenými Božjmi radowati: ale mu§ý¨s s Lucyfferem / a §ew§§emi ďábly / též s zatracency / twými auhlawnjmi nepřátely / na wěky wěků bydliti / a trápen býti.

Tak hle bude zlé §wědomj každého zatracence / ale giž pozdě a bez |172| vžitku tre§tati / kteréžto tre§tánj nebude wjce k ničemuž ginému platné / nežli k vkrutněg§§jmu wěčnému trápenj. O rozgjmeytež nynj w§§ickni hřj§§njcy / kteřjž nynj proti §wému §wědomj §měle hře§§jte / gak wás to §wědomj bude wěčně trápiti / ge§tliže w §wých hřj§§jch bez prawého pokánj zemřete!

Pane Gežj§§i Kry§te pro§ým tebe §krze pet [sic!] twých Ran / kteréž ti láska k nám na křjži wyti§kla / též §krze bole§ti twé neymileg§§j Matky §milůg §e nad mau hřj§§nau du§§j / a tak mne zprawůg §wau Milo§ti / abych nehře§§il proti §wému §wědomj / a nedo§tal §e do pekelného Trápenj / Amen. |173|