Trápenj neheybánj §e z mj§ta.

BYť pak w pekle nebylo polowic těch přehrozných muk / kteréž §e tam nacházegj / a připomjnagj §e tuto obrazy / a přjklady w této knjžce položenými: to §amo / že zatracency nebudau §e mocy nikdý z mj§ta hnauti / ale na wěky wěků mu§egj wždycky na gednom gi§tém mj§tě / na němž §au gim vložené muky / gako k němu přikowanj zů§tati / ge§t trápenj tak těžké / že ho nelze ani pérem wyp§ati / ani §lowy do§tatečně wyložiti. Čte §e w knize Scala Cœli nazwané / že když geden horliwý Kazatel horliwě kázal proti rozko§§em těla / a marno§tem §wěta / gaký§ keykljř na mě§t§kém rynku w přjtomno§ti welikého množ§twj lidu dal §e do řečňowánj / a takto počal mluwiti: Gá §em milownjk §wět§kých mar|132|no§tj a rozko§§j / gakož widjte w§§ickni / a odewzdal §em §e na kratochwjle / a každého obwe§elugi: Nic méně leže této nocy na §wém loži / kteréž §em §obě dal měkce a k §wému pohodlj dobře v§tlati / měl §em w srdcy tato my§§lenj: Kdyby nynj při§§li někteřj / a §wázali mne na tomto loži / s tjm prohl᧧enjm §e / že mu§ým tak §wázaný na témž mj§tě přes celých dwadcet let ležeti / a nebudu §e mocy nikdý z mj§ta hnauti / zdaližbych to §obě nepokládal za welmi těžké trápenj? a zdaližbych nebyl hotow opu§titi w§§ecky rozko§§e těle§ných §my§lů / y w§§ecka zaljbenj těla / gen abych mohl toho lože zpro§§těn / a rozwázán býti? Ow§§em tak ge§t. A kterakž tedy §emnau bude po §mrti / buduli pro §wé těžké hřjchy od§auzen do horaucýho pekla / kdež mu§ým na wěky wěků vkowán býti k ohniwému loži / a tam wždycky zů|133|§tati / kdež §e §ly§§j v§tawičné kwjlenj / pláč / nařjkánj / a §§křjpenj zubů? kde w§§ickni §obě §mrti win§§ugj / a w§§ak žádný nikdy gj wyžádati nemůže? kde w§§ickni gako wzteklj / bez pře§tánj / zlořečj Bohu Stwořiteli §wému nadarmo? a kde gednjm §lowem / mu§ým wěčně / bezew§§eho pot짧enj / oblewenj / vkrácenj / a bezew§§eho konce trpěti tak hrozné muky / že gich my§l lid§ká nikoli pochopiti nemůže? Vide Specul. Exemp. di§t. 9. ex. 86.

Wěruť tento keykljř tehdáž nekeyklowal / ale prawau maudro§t wygewowal; nebo ge§tliže beywá nemocnému člowěku welmi těžko / když za několik let pořád ležeti mu§ý nemoha §e §ám z mj§ta hnauti / gako wjce nežli třidceti let ležela Swatá Lidwjna Panna: ach kterakž nemá býti těžko bjdným zatracencům w pekle / kteřjž ne toliko na některý rok / |134| ani toliko za §to / neb ti§ýc let / ale na wěky wěků bezew§§eho konce w newyprawitedlných mukách hůře nežli p§y k řetězu přiwázanj na gednom mj§tě v pro§třed ohně wždycky zů§táwati mu§egj? W§§ickni §audjme / že S. Wawřinec měl převkrutné trápenj / když ležel a za žiwa pekl §e na rozpáleném ro§§tě: ale což ge§t to proti peklu? na hrozněg§§jm ro§§tě / a to na wěky ležeti / a pecy §e mu§ý / kdo §e tam do§tane. Powěz mi nynj ó Kře§ťane kdoskoliwěk / g§yli gen při zdrawém rozumu / powěz mi prawjm / cobys chtěl mjti za to / abys gako §watý Wawřinec na rozpáleném ro§§tě nahý ležel a trápil §e za geden celý den? Ržekne¨s bez pochyby: Abys mi dal celý §wět / a w§§ecky rozko§§e / kteréž w §wětě g§au / nechtělbych §e dáti ani za geden den tak hrozně mučiti. Než vpu§tjm nětco / a řeknu: Gakau mzdu za to žádá¨s / a|135|bys ne giž celý den / ale toliko půl dne na tom ohniwém loži nahý přeležel? Nepochybně odpowj¨s mi: Byťbys mi pak dal gakékoli rozko§§e a zbožj / nechcy gá tak ne§my§lným býti / abych §e dal pro ně / třebas půl dne / tak vkrutně trápiti. Mileg§§jť ge§t mi žiwot a zdrawj / nežli w§§ecky §wěta rozko§§e a zbožj / magjli §e tak hroznými mukami kaupiti. Než hle ge§§tě vlewugi / a to welmi mnoho / a abychom §e gednau §mluwili / ptám §e tebe: Gak mnoho peněz žádá¨s / neb gak mnoho rozko§§e chce¨s mjti za to / abys a§poň gednu celau hodinu nad řeřawým vhljm gako Swatý Wawřinec nahý ležel / na železném / w§§ak do[b]ře rozpáleném ro§§tě? Co k tomu řjká¨s? Tu§§im / že §e ti do té §mlauwy nechce / a žebys nechtěl pro w§§ecka zbožj / a rozko§§e §wěta tak vkrutného trápenj pod§taupiti / a za žiwa |136| pečen býti. Ach! kterakž §e tedy §táwá / že pro kratičkau rozko¨s / §mrtedlného hřjchu §e dopau§§tj¨s / kterým §obě toho za§luhuge¨s / abys ne za gednu hodinku na rozpáleném ro§§tě (který proti peklu za měké / a rozko§§né lůžko může §e pokládati[)] / ale na wěky wěků gako vkowaný k pekelnému ohni trápil §e wždycky bez pře§tánj / a bezew§§j naděge milo§rden§twj?

Pane Gežj§§i Kry§te / genž §y ráčil hroznými železnými hřeby pro na§§e §pa§enj přibit býti na vtrpném křjži / pro§ým tebe §krze tu bole§t / kteraus od toho přibitj §n᧧el / též §krze w§§ecky bole§ti twé neymiley§§j Matky / kterých pocýtila / když pod twým křjžem §tála / §milůg §e nad mau hřj§§nau du§§j / a nedopau§§těy / abych §e do§tal do pekla / kdežbych mu§yl w wěčných mukách wěčně zů§tati / Amen. |137|