Oheň Pekelný.

GEdna z neypředněg§§jch pekelných muk bude oheň wěčný / o němž §waté Pj§mo / zwl᧧tě w §watém Ewangelium ča§tokráte zmjnku činj / gako když Kry§tus dj: Odegděte odemne zlořečenj do ohně wěčného. Matt. 25.41. Item: W§§eliký §trom kterýž nene§e owoce dobrého; wyťat, a na oheň vwržen bude. Matt. 7.19. Item: Nezů§taneli kdo we mně / wywržen bude wen gako ratole§t / a v§chneť / a sberauť geg / a na oheň vwrhau. Ioann. 15.6. Nebudeť pak ten oheň takowý / gako ná¨s oheň obecný: ani takowý / gako byl Eli᧧ůw / kterýž také §pálil kamenj a §kálu: 3. Reg. 18. ani takowý / kterým Sodoma a Gomora §hořela / a který byl tak mocný / že w§§ecko §polu w gi§kry a w popel obrátil: ale mnohem prudčeg§§j a pálčiwěg§§j / proti |122| kterémuž ná¨s oheň zdá §e býti malowaný / gak včj S. Augu§týn. G§auť pak geho tři obzwl᧧tnj wla§tno§ti. Prwnj / že tak při zatracency wězý / a tak §e ho držj / že kdekoli on gde / wždycky při něm zů§táwá / a geg tak gako w pekle pálj. Druhá wla§tno§t ge§t / že ačkoli geden a týž ge§t w celém pekle; w§§ak negedno§tegně / a s rownau prudko§tj w§§ecky zatracence trápj; poněwadž ty kteřjž wjce zhře§§ili / wjce: a ty / kteřjž men§§j hřjchy zpáchali / méně trápiti bude: Ano y gednoho zatracence wjce bude mučiti na gednom audu / nežli na druhém; nebo ten aud / kterým kdo zhře§§il / wjce trápen bude od ohně / nežli giný / kterým hřjch nenj §páchán. Bude tedy ten pekelný oheň některé wjce páliti na gazyku / proto že gazykem láli / zlořečili / křiwě §e při§ahali / neči§té wěcy tlampali / křiwá §wědectwj o giných dáwali / neb některak ginák hře§§ili. Giné bude obzwl᧧tně páliti w |123| hrdle / proto že §krze ně opil§twjm a ožral§twjm hře§§jwali. Giné na rukau / proto že nimi kradli / neči§tých wěcý §e dotýkali / a tak dále. A to w§§ecko činj w§§emohaucno§t a §prawedlno§t Božj / kteráž toho ohně vžjwá za ná§trog k tre§tánj gednoho každého podlé geho za§lauženj. Třetj wla§tno§t ohně pekelného ge§t / že toho nemá / cožby mohlo §laužiti k pot짧enj; ale toliko to / co ge§t k zarmaucenj a k tryzněnj; nebo trápj: ale §wětla / kteréž ge§t lidem přigemné / newydáwá / a proto w pekle budau hrozné tmy: wždycky zatracence bude páliti; a w§§ak nikdý gich nezkazý a ne§pálj: wždycky ge bude mučiti; a w§§ak nikdý gich nevmořj: wždycky bude hořeti; a w§§ak nikdý newyhořj / a nikdý zha§§en nebude / gakž nawrhuge Izaiá¨s / řka: We dne ani w nocy nevha§ne; na wěky wycházeti bude deym geho. Iza. 34.10. A protož zatracency / gak §wědčj S. Jan / |124| trápenj budau ohněm a §yrau před obličegem Angelů Swatých / a deym gegich w§tupowati bude na wěky wěků. Apoc. 14.10. O nich také S. Dawid k Pánu Bohu m§titeli gegich neprawo§tj dj: Položj¨s ge gako pec ohniwau w ča§u prchliwo§ti §wé. Pán w hněwu §wém zarmautjť ge / a §páljť ge. P§. 20.10. O témž pekelném ohni Swatý Ržehoř (Dialog. lib. 4. c. 30) tento hrozný přjklad wyprawuge. Toho ča§u (dj on) když Gothowé wládli nad Wla§kau Zemj / geden wzácný muž / gménem Reparátus / roznemoha §e těžce, přibljžil §e k koncy §wého žiwota. Y při§§la na něg gednoho dne tak weliká mdloba / že geg w§§ickni za mrtwého drželi / a mnozý / genž naň la§kawj byli / domnjwagjce §e / že oprawdu vmřel / hořce plakali. Ale on proti w§§ech naděgi nenadále při§§ed §ám k §obě / wolal těmito §lowy: Medle ať |125| y hned někdo běžj do ko§tela S. Wawřince / kterýž od zakladatele §wého Domaza gméno má / a ten ať §e rychle podjwá / co ge§t s Tyburcyem Knězem / a mně ať co neydřjwe odpowěd přine§e. Bylť pak Tyburcyus člowěk ne§§lechetný / a Kn잧kého dů§togen§twj práwě nehodný / proto že byl milownjk těla / nezřjzenými geho žádo§tmi dokonce podmáněný / gakž §e o něm wůbec mluwilo. Když tedy byl geden §lužebnjk do téhož Ko§tela wy§lán na wyzwědy / a čekalo §e na geho nawrácenj / počal Reparátus o tom / což we mdlobách widěl / wyprawowati / řka: Když §em byl we mdlobách / byl §em vweden do gednoho mj§ta / kdež byla welmi weliká hranice / hořjcýho dřjwj / na něž ten nepřjkladný Kněz Tyburcyus položen a pálen byl. Potom dělali ge§§tě wět§§j hranicy / z nižto wy§tupugjcý plamen od země až do Nebe do§ahowal: a §ly§§le §em hlas / |126| že také ten oheň připrawen ge§t pro toho ne§tydatého Kněze Tyburcya. Hned gak to ten gi§tý Reparátus dopowěděl / nedočkaw odpowědi / §wůg žiwot dokonal. Potom teprw §e nawrátil §lužebnjk powjdage / že Tyburcya / k němuž po§lán byl / mrtwého nalezl. A tak §e dokazuge / že Reparátus vweden byw do pekla / a widěw tam pekelný oheň / ne pro §ebe / ale pro nás geg widěl / abychom a§poň my / kteřjž ge§§tě žiwi §me / a §wůg žiwot naprawiti můžeme / pokánj činili / a §e polep§§ili. (Spec. Exempl. di§t. 4. ex. 60.) Ach gak ne§my§lnj g§au w§§ickni ti / kteřjž pro marnau a na okamženj trwagjcý rozko¨s do toho přehrozného na wěky trwagjcýho ohně dobrowolně §e vwrhugj? Stogjliž kratičké těle§né kochánj za newyprawitedlné wěčné tre§tánj w pekelném a přehrozném ohni? Než málo ge§t těch / kteřjžby geg §obě rozgjmali / a geho §e bá|127|li. Geden kuchař při §wých kuchyn§kých prácech téměř wždycky plakáwal / a zármutek na §obě vkazowáwal. A když byl tázán / pročby to činil, odpowěděl / proto, že wida oheň na ohni§§ti / wždycky §obě připomjná onen přehrozný pekelný oheň / a ty / kteřjž §e w něm wěčně budau trápiti / gegichžto wěčnau bjdu rozgjmage, nemůže §e od pláče zdržeti. Spec. Exemp. di§t. 3. ex. 233. O Kře§ťan§ký člowěče poza§taw §e a§poň v wápenné pece / neb v ohnj§§tě / a §tar᧧li §e o §pa§enj du§§e §wé / porozgjmey trochu / gakby to vkrutná bole§t byla / kdyby§ měl gen za čtwrt hodinky / gen geden neymen§§j pr§t §wůg nechati nad gediničkau do§ti malau §wjčkau hořjcý? ach! cožbys §kučel / a křičel welikau bole§tj! Co pak / kdyby celá twá ruka za celau hodinu na ohni§§ti w ohni gako poleno ležeti / a §e páliti mu§yla? ach gakžbys to §ne§l? A co kdybys w wápenné pecy |128| přes geden celý den mu§yl §e páliti / a Pán Bůh by tobě žiwot zdržowal / abys vmřjti a §pálen býti nemohl / ale toliko §e trápil? Ach coby to bylo za bole§t? gi§téť ge§t / že gj rowné nikdý na §wětě nebylo; a také gi§té ge§t / že byť pak za §mrtedlný hřjch žádné giné pokuty nemělo ná§ledowati / nežli ta / aby člowěk přes geden celý rok w wápenné pecy za něg §e mučiti / §§kwařiti / a páliti mu§yl / bylby práwě ne§my§lný člowěk ten / kterýby pro marnau neb těle§nau rozko¨s / která §otwa za čtwrt hodinky / a někdy gen na okamženj trwá / dobrowolně chtěl tak vkrutné trápenj w wápenné pecy za geden celý rok na §ebe vwe§ti: a w§§ak tento ná¨s oheň ge§t toliko gako malowaný proti pekelnému ohni; kterakž tedy chce¨s §mrtedlný hřjch zpáchati / pro který mu§ý¨s ti§ýckrát hrozněg§§j muky / a prudčeg§§j oheň / ne giž na čtwrt hodinky / ne na gednu hodinu / ne přes |129| gediničký den aneb rok: ale na wěky wěků bezew§§eho konce potom §n᧧eti? Ach kterakž geg §ne§e¨s? Kdož bude z wás mocy bydliti s ohněm zžjragjcým? wolá Izaiá¨s Prorok? I§a. 33. Ach! nenjliž ti§ýckráte lépegi / nynj rozko¨s těle§nau potupiti / §wau zlau žádo§t přemocy / od hřjchu §mrtedlného / byť pak w tom něgaká ne§náz byla / §e zdržowati / nežli zde na chwjlčičku zapowěděné rozko§§e vžjwati / a potom w ohni zžjragjcým / w ohni ne§ne§ytedlném / w ohni nevha§ytedlném / w horko§tech wěčných / hrozných / newyprawitedlných na wěky §e trápiti? Tu také káždý pozney / gak hrozně zlá wěc mu§ý býti §mrtedlný hřjch; poněwadž Pán Bůh / gakkoli ge§t ne§mjrně milo§rdný / wida §wé §twořenj předrahau krwj Syna §wého neymileg§§jho wykaupené w tak vkrutném ohni přetěžce §e trápiti / nic méně §e nad njm nikdý ne§miluge / ani ho z toho ohně ne|130|wytrhne na wěky wěků; a wywol §obě raděgi to / že chce¨s gakékoli těžko§ti pod§taupiti / ano ti§ýckrát vmřjti / nežli bys chtěl gednoho §mrtedlného hřjchu §e dopu§titi.

Pane Gežj§§i Kry§te pro§ým tebe §krze twé přehořké Vmučenj / kteréž §y §n᧧el pro §pa§enj lid§ké y též §krze §poluvtrpenj twé neymileg§§j Matky / rač mne wy§woboditi od pekelného ohně / a přiwe§ti k wěčné rado§ti / Amen.

O milo§tiwá! ó lito§tiwá! ó dobrotiwá Matko Božj / P. Marya / vtjkám §e pod twau la§kawau mateř§kau ochranu / a pro§ým tebe §krze w§§ecky zá§luhy / práce / bole§ti / a přetěžkau §mrt twého neymileg§§jho Syna / rač mne chrániti / ať §e nedo§tanu do nevha§ytedlného / a převkrutného pekelného ohně: nýbrž ať mne Bůh raděgi tre§ce zde ohněm auzko§ti / nežli tam ohněm pekelným. |131|