Trápenj vkrutných. Tyranů.

ŽAdný §nad w pekle netrpj wět§§jch muk nad vkrutné Tyrany / kteřjž §wau vkrutno§tj giné s§užowali. Co giným činili / to také gim včiněno bude. Kterau měrau měřiti budete / budeť wám odměřeno / dj Kry§tus Pán. (Mark. 4.24.) Nelito§tiwě s lidmi zacházeli na §wětě / nelito§tiwě s nimi budau čerti zacházeti w pekle / gakž §e také poznáwá z njž položeného přjkladu. Specul. Exempl. di§t. 9. ex 206. Gedno Knjže krom giných hřjchů / kteréž páchalo / také mělo ten / že vkrutně s§užowalo chudé / též činilo protiwen§twj Cýrkwi Božj / a §lužebnjkům gegjm. Když pak ten tyran§ký Pán §wůg žiwot dokonal / geden Kněz / genž byl při dwoře geho wychowán / byl welmi žádo§tiw zwě|116|děti / při§§lali předce geho du§§e k §pa§enj / čili k zatracenj. Zatjm §e §talo / že když ten gi§tý Kněz §§el přes ten les / w kterýmž to Knjže honjwalo zwěř / z nenadánj zamračilo §e Nebe / a on přemey§§lege o něm / poodtrhl §e od §wých towary§§ů / a zablaudil w le§e. Když pak §e taulal §em y tam / newěda kam gjti / potkal §e s njm kdos na wraným koni / a řekl gemu: Chce§§li zwěděti o nyněg§§jm §tawu §wého Knjžete / s§edni rychle z §wého koně / a po§aď §e za mnau na mého koně; nebo tě bezpečně done§e až k tomu mj§tu / kde to Knjže bydlj / kamž když §e do§tane¨s / wegdi do takowé komory / w niž §patřj¨s to / čehož §y žádo§tiw. Ale chce§§li za žiwa wygjti / hned gak tento kůň zařechce / rychle wy§koč wen / w§edni na koně / a geď po §weych. Y dal §e ten Kněz na to w§§ecko nawe§ti / a po§adiw §e na dotče|117|ného cyzýho koně / brzy na něm přigel k gakés hrozné mučjrně. a když w§§el do vkázané §obě komory / vzřel w ni ohniwau §e§li / do kteréžto dwa čerti w§adili toho Tyrana vkazugjcýho na §obě / že giž prwé byl ne§ne§ytedlnými mukami ztrápen. Ale oni nic na to nedbaw§§e w§tawili mu na hlawu ohniwau korunu z rozpálených hřebů včiněnau. A w tom přiběhl gakýs hrozně weliký gelen / kterýž wrazyw do něho §wé §§pičaté rohy geg z §e§le wyhodil / a házege njm po zemi / w§§ecky geho audy těmi §wými rohami převkrutně zbodl / a tak za§e odběhl. Ale dotčenj čerti za§e geg na tu ohniwau §e§li po§adili. Potom tam přiběhli dwa hroznj a černj chrti / kteřjž geg opět z té §e§le §trhli / a práwě wztekle geg kausagjce / a trhagjce / hrozně s nim zacházeli. Když pak y tj nakau§aw§§e §e ho do wole po §weych běže|118|li / při§§el geden Mládenec s dobytým mečem / kterýž wzaw ho za hlawu / mr§§til njm na zem / a na to wrazil mu do wrchu hlawy až do možku [sic!] meč a točil njm na hlawě gakoby mu ple¨s wykrogiti chtěl. Napo§ledy §ťal mu dokonce hlawu / a pohodiw gi na zem §p짧ně wyběhl wen / a po §weych táhl. Ale čerti za§e tomu Tyranu geho hlawu na krk w§tawili / a geg giž po třetj na dotčenau ohniwau §e§li po§adili. Tu potom ten bjdnjk k tomu přjtomnému Knězy promluwiw řekl gemu: Gá g§em to někdeg§§j Knjže / o gehožto nyněg§§jm §tawu žádal §y wěděti. Když pak §e tázal Kněz / coby ty geho muky wyznamenáwaly / a kdoby ti byli / ge§§to ho tak vkrutně tryznili / odpowěděl: Ohniwá koruna / kterauž na hlawě mám / wjce mne tjžj / nežli celá země / kdybych gi měl na hlawě. A poněwadž gá |119| wždycky §em měl w nenáwi§ti Cýrkew Božj a Kn잧two / a w čemkoli §em toliko mohl / gim §em vbližowal / a gednomu Knězy z potupy odťal §em ple¨s / proto ta ohniwá koruna kteráž mne tak vkrutně trápj / ge§t mi na hlawu dána. Item že gednjm ča§em g§a na lowu w le§e poručil §em dwa muže obě§yti pro to §amé / že mi proti mé wůli pozdrželi chrtů / proto od pekelných chrtů každého dne dwakrát převkrutně kau§án a trhán býwám. Za§e že pro low zanedbáwal §em M§§i §watau a §lužby Božj / proto mne gelen §wými rohami po celém těle pjcháwá / a nemilo§tiwě trápjwá. Slowem to w§§ecko / w čem §em prwé prohře§§il / a w čem §em wět§§j rozko¨s mjwal / nynj mne tjm vkrutněgi trápj. Když to ten bjdnjk dopowěděl / dotčený kůň nenadále zařechtal / po kterémžto znamenj Kněz rychle od|120|tud od§kočil / w§edl na koně / a tak ač ge§§tě welmi těžce / před nebezpečen§twjm vgel.

Wezmětež §obě z toho arcyne§§ťa§tného Knjžete přiklad w§§ickni nelito§tiwj a tyran§§tj lidé / kteřjžkoli s ginými nemilo§tiwě nakládáte / a když ginj od wás s§auženj w §wých bole§tech pláčj / z toho §obě §mjch a we§elo§t děláte. Přigdeť někdy čas / když také s wámi nemilo§tiwě zacházeti budau; poněwadž pauhá prawda ge§t / co S. Jakub dj: Saud bez milo§rden§twj §tane §e tomu / kdož nevčinil milo§rden§twj. Iac. 2.13. Na proti tomu blaho§lawenj budau milo§rdnj; neboť oni milo§rden§twj dogdau.

Neymilo§rdněg§§j Pane Gežj§§i Kry§te pro§ým tebe §krze twé ne§mjrné milo§rden§twj / též §krze twau neymileg§§j Matku / genž práwě ge§t Matka milo§rden§twj / §milůg §e nad mau hřj§§nau du§§j / a neod§uzůg mne podlé mého za§lauženj do pekla: ale wy§woboď mne od wěčného zatracenj podlé množ§twj twých §milowánj. |121|