Trápenj Zraku / neb Widěnj.

GEdna z neyt잧§jch muk / které Zatracency w pekle mjti budau / ge§t trápenj Zraku; proto že čerti berau na §ebe rozličné, welmi potworné a §tra§§liwé twářno§ti / na kteréž nelze bez hrozného §trachu a zd짧enj patřiti. S. Kateřina Senen§ká gednau §patřila gednoho ďábla / který §e gj tak hrozný zdál býti / že §e w to Pánu Bohu vwolila / že do §audného dne raděgi bude choditi po ce§tě řeřawým vhljm po§tlané / nežliby tu pekelnau přj§§eru toliko ge§§tě gednau chtěla §patřiti. A w prawdě gakbychom §e měli hrubě báti toho trápenj / poznáwá se z přjkladu teď položeného. Wyprawuge §e w Knize Speculum Exemplorum řečené (z kteréž §kůro w§§ichni ginj přjkladowé w této Knjžce wyp§anj, §e přiwozugj) kterak něgaký / §yce do§ti pobožný Rže|24|holnjk / přibljžiw §e k koncy §wého žiwota / byl gako v wytrženj / a začal hrozně křičeti / tak že §e w§§ickni při§togjcý zdě§yli. Křičelť pak takto: Budiž zlořečená hodina / w kterau §em §e dal do Duchownjho Ržádu! a w tom vmlkl. Po nedlauhé pak chwjli, změniw §wau řeč, s we§eleg§§jm obličegem zwolal: Nebuď zlořečená / ale požehnaná ta hodina / w kterau §em §e dal do Duchownjho Ržádu! a budiž požehnaná Matka Božj / kterauž §em vždycky milowal! A na to opět vmlkl. Ržeholnjcy / kteřjž tu byli / v§ly§§aw§§e to geho wolánj / s pláčem §e zaň Pánu Bohu modlili / aby mu ráčil milo§tiw býti. Potom a§y po dwau hodinách obrátiw §e nemocný k tomu / kdo gey hljdal / řekl: Medle, zawoleg ke mně w§§ech Bratřj; neboť Bůh gegich modlitby / které za mne konali / wy§ly§§eti ráčil. Když pak §e oni §e§§li / mluwil k nim w tato §lowa: Mogi milj Bra|25|třj / wjm / že §te §e welmi zkormautili / když §te mne §ly§§eli truchliwě nařjkati / a žádati / aby zlořečena byla hodina / w kterau §em Ržeholnjkem zů§tal. Než máte wěděti / že přjčina mého křiku byli dva §§erednj ďáblowé / kteřjž §e mi byli tehdáž vkázali / chtjce mau du§§i do pekla wzýti / gichžto §em §e tak hrubě vlekl / že pro weliký §trach byl §em gako bez §ebe / a dal §em §e do tak hrozného zlořečenj. Aby§te pak poznali / gakby hrozná wěc byla na ďábly patřiti / toť wám zagi§to prawjm / že kdyby tu bylo ohniwé Gezero §mj§§ené s rozpu§§těným olowem / a s hořjcý §yrau / kteréžby od této hodiny trwalo až do §konánj §wěta: a kdyby mi dáno bylo na wůli / abych anebo se w tom gezeru potopil / anebo ge§§tě gednau ty čerty w tom způ§obu / w gakém §e mi prwé vkázali / §patřil / wywolilbych raděgi do toho ohniwého gezera wgjti / nežli §e na tý tak §tr᧧liwé přj§§ery dj|26|wati. Mámť pak wěčné djky wzdáwati Ney§wětěg§§j Panně Maryi Matce Božj za to / že tehdáž ke mně přigjti / a ty přj§§ery odemne zahnati ráčila. Kterauž gakž g§em vzřel / hned g§em nabyl tak weliké náděge a pot짧enj / že g§em §e za§mál rado§tj / a dobrořečil g§em tomu dni / w kterém mne Bůh do duchownjho Ržádu powolati ráčil. Což když odmluwil / tj§§e v§nul w Pánu. (Spec. Exemp. Dist. 9. ex 84.) Powěz nynj hřj§§ný člowěče poněwadž tak těžká / ano ne§ne§ytedlná wěc ge§t / za tak malau chwjlku / gako za okamženj / toliko dwa ďábly §patřiti / co včinj¨s / bude§§li (čehož Bože rač vchowati) zatracen / když w horaucým pekle bude¨s před očima v§tawičně mjti / ne giž dwa ďábly / ale nezčj§lný počet pře§§eredných ďáblů / kteřjž tě / ne na krátkau chwjli / ale na wěky wěků přehroznými / a potwornými obličegi §wými bez pře§tánj budau dě§yti / a tobě co |27| neyhor§§jho a ney§tra§§liwěg§§jho může wymy§§leno býti / budau vkazowati / gen aby ti tjm wět§§jho §trachu nahnali / a tě wjce trápili? Ach! bjdný / proč nynj na to v§tawičně nemy§lj¨s / a nehledj¨s / tak dobře žiw býti na §wětě / abys nikdý do pekla nepři§§el / a gich nikdý newiděl? Abys pak něgakou podobiznu měl gegich mrzko§ti / přečti na§ledugjcý přjklad. Když S. Tomá¨s Apo§§tol w Indyi Pohanům / kteřjž ďábla za Boha ctili / Kře§ťanskau wjru rozhla§§owal / vkázal gim gednoho ďábla w tomto způ§obu: Hlawa geho byla §wrchu §§pičatá / čelo rohaté / přeweliká tlama / dlauhé ffau§y / wlasy ztočené na způsob hadů / nohy a ruce s hroznými pazaury / oči čerwené a gako oheň / a ocas zatočený. Z geho pak roz§§klebené tlamy wycházel deym s takowým plamenem / gaký býwá když hořj §yra. Aby w§§ak z widěnj tak hrozné potwory někdo přili§§ným zdě|28|§§enjm nevmřel / požehnal gich Swatý Tomá¨s znamenjm §watého křjže / bez něhož nebyliby §e mohli na tak hrozné §tra§§idlo djwati.

O neydobrotiwěg§§j Pane Bože / ná¨s Stwořiteli / genž g§y nás proto §twořiti ráčil / abychom tobě zde na §wětě §laužili / tebe milowali / a ctili / a potomto žiwotě w nebe§kém Králow§twj na twau twář patřili / a z toho wěčně blaho§lawenj byli / pro§ým tebe / wzhlédni na twář twého neymileg§§jho Syna / Pána na§§eho Gežj§§e Kry§ta / a pro geho přehořkau §mrt / též pro zá§luhy geho ney§wětěg§§j Matky Panny Marye / rač §e nademnau §milowati / a mne chrániti / abych §e nedo§tal do pekla / kdežbych mu§yl hleděti na §§eredné ďábly; ale do Nebe / kdežbych na twau blaho§lawenau twář §ew§§emi wywolenými twými patřil na wěky wěků. |29|